Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1157856 ΕΞ 2019 Δασμολογική κατάταξη συσκευών λήψης εικόνων υψηλών ταχυτήτων σύμφωνα με την Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-327/17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10  
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες : Ε.Μπίρμπιλα 
Τηλέφωνο : 210-69.87.475 
Fax : 210-69.87.506 
E-Mail : e.mpirmpila@aade.gr 
Url : www.aade.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2019 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1157856 ΕΞ 2019 

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής 

Θέμα: «Δασμολογική κατάταξη συσκευών λήψης εικόνων υψηλών ταχυτήτων σύμφωνα με την Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-327/17» 

Σας γνωρίζουμε ότι, με την Απόφασή του στην υπόθεση C-327/17, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έκρινε ότι, ορισμένες συσκευές με δυνατότητα ταχείας λήψης φωτογραφιών με διαγραφόμενη μνήμη, υπάγονται στη διάκριση 8525 80 30 ως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και όχι στη διάκριση 8525 80 19 ως βιντεοκάμερες. Ειδικότερα, οι συσκευές λήψης υψηλών ταχυτήτων που αναφέρονται στην προαναφερόμενη Απόφαση του ΔΕΕ, διαθέτουν τα ακόλουθα αντικειμενικά χαρακτηριστικά: - Διαθέτουν δυνατότητα εγγραφής έως και 6688 διαδοχικές φωτογραφίες ανά δευτερόλεπτο, με μέγιστη διάρκεια διαδοχικών λήψεων 6,12 δευτερόλεπτα και μέγιστη ευκρίνεια 800x600 pixel. - Μετά την εγγραφή οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στη «διαγραφόμενη μνήμη» της κάμερας, και διαγράφονται όταν η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας ή όταν λαμβάνονται νέες φωτογραφίες. Η διαγραφόμενη μνήμη είναι τουλάχιστον 1496 ΜΒ και μπορεί να φτάσει τα 8, 16 και 32 GB. - Δεν διαθέτουν τη δυνατότητα τοποθέτησης μη διαγραφόμενης κάρτας μνήμης ή άλλου υποθέματος. - Δεν διαθέτουν διάταξη, όπως για παράδειγμα οθόνη LCD, που θα επέτρεπε στο χρήστη να δει τις φωτογραφίες που αποθηκεύονται στη μνήμη. - Διαθέτουν μια έξοδο στην οποία μπορεί να συνδεθεί μέσω καλωδίου μη διαγραφόμενη εξωτερική μνήμη (non-volatile flash memory) για τη διατήρηση των φωτογραφιών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. - Μπορούν να συνδεθούν μέσω καλωδίου με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών (Η/Υ) για την αποθήκευση των φωτογραφιών. 

Με βάση τα ανωτέρω αντικειμενικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των συσκευών ταχείας λήψης εικόνων, το Δικαστήριο έκρινε ότι σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία του Δασμολογίου, αυτές υπάγονται στην κλάση στη διάκριση 8525 80 30 ως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, και όχι στη διάκριση 8525 80 19 ως βιντεοκάμερες. Ειδικότερα, το Δικαστήριο ανέφερε στην αιτιολογία του ότι πρέπει να θεωρηθεί πως οι συσκευές αυτές διαθέτουν ενσωματωμένη δυνατότητα εγγραφής εικόνων για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή έστω και αν αυτές διαγράφονται όταν η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας ή όταν λαμβάνονται νέες εικόνες. Επιπλέον, το Δικαστήριο επισήμανε ότι δεν πληρούνται οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας για τη διάκριση 8525 80 19, καθώς προκειμένου να υπαχθούν στη διάκριση αυτή, οι συσκευές θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα εγγραφής βίντεο τουλάχιστον 30 λεπτών, κάτι το οποίο δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κατόπιν των ανωτέρω αιτιάσεων, το Δικαστήριο έκρινε ανίσχυρο τον Κανονισμό της Ε.Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 113/2014, για τη δασμολογική κατάταξη παρόμοιων συσκευών ταχείας λήψης στη διάκριση 8525 80 19. Ο Κανονισμός αυτός ακυρώθηκε από την Ε.Επιτροπή με τον καν. (ΕΕ) αριθ. 2019/648. 

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης παρόμοιων ειδών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ε.Ε. αποτελεί την ανώτατη δικαστική αρχή (δικαιοδοτικό όργανο) της Ε.Ε. που διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε., ενώ οι αποφάσεις του για θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου υπερτερούν έναντι κάθε άλλου μη συμβατού μέτρου του κοινοτικού δικαίου, όπως είναι οι κανονισμοί, οι οδηγίες ή οι αποφάσεις των οργάνων της Ε.Ε., καθώς και έναντι τυχόν εθνικών διατάξεων και ρυθμίσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!