Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Β 1150547 ΕΞ 2019 Καθορισμός του ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων καθ΄ υπέρβαση ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1150547 ΕΞ 2019

ΦΕΚ B 4190 - 19.11.2019

Καθορισμός του ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων καθ΄ υπέρβαση ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της

Υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/2015).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». (ΦΕΚ 94/Α΄/2016).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ: 98/Α΄/2005).

5. Το π.δ. αριθμ. 83/9-7-2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28-01-2013 (ΦΕΚ 130/Β΄/2013) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ/20-01-2016) και το πρώτο εδάφιο της παρ 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τη με αριθμ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2017) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

8. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1036960ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ 968/Β΄/2017) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την αριθμ. ΔΔΑΔΒ 1111353 ΕΞ2018/19-07-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 3174/Β΄/01-08-2018). 10. Η εν λόγω προκαλούμενη δαπάνη βεβαιώνεται ότι είναι εντός του τακτικού προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε, Ειδικού Φορέα 1023-801-00.000.00 με βάση το ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε στις είκοσι (20) ημέρες την υπέρβαση των κατ’ έτος επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γεώργιου Πιτσιλή για το έτος 2019.

Την ανωτέρω υπέρβαση επιβάλουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι εκτός έδρας ημέρες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας συμψηφίζονται με τις καθοριζόμενες στην απόφαση αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!