Υπουργείο Εργασίας

Φ.80000/45644/1635/2019 Εξαίρεση από την αναστολή ή περικοπή της σύνταξης, συνταξιούχων οι οποίοι διορίζονται ως μετακλητοί υπάλληλοι σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
(Δ 17)  
ΤΜΗΜΑ Α’ 
Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 29, 105 59
Πληροφορίες: Ε. Βρέκου
Τηλέφωνο: 213 151 6791
 Ηλ. Ταχ.: svnparoxes(a),wakp. gr

Αθήνα, 11.10.2019

Αριθ. Πρωτ. :Φ.80000/45644/1635

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
και Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μισθοδοσίας

ΚΟΙΝ: Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ)
Γραφείο Διοικητή
Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων

ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση από την αναστολή ή περικοπή της σύνταξης, συνταξιούχων οι οποίοι διορίζονται ως μετακλητοί υπάλληλοι σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης»

Σχετ.: Έγγραφο Α.Π. 16800/09-10-2019 της Βουλής των Ελλήνων  
 
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σε σχέση με την εφαρμογή ή μη του αρ. 20 του Ν. 4387/2016 σε συνταξιούχο που διορίζεται μετακλητός υπάλληλος δημοσίου δικαίου σε θέση Ειδικού Θεματικού Γραμματέα της Βουλής, σατ γνωρίζουμε τα εξής:
  1. Τα πρόσωπα του Αρ. 7, παρ. 1, περ. ιστ του Ν. 4354/2015 (μετακλητοί υπάλληλοι) που έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου δύνανται να παραιτούνται από τις αποδοχές της θέσης τους με υπεύθυνη δήλωσή τους, σύμφωνα με το Αρ. 25, παρ. 8 του Ν. 4354/2015.
  2. Με την Α.Π. Φ.80000/οικ. 12151/274/19-3-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου μας, οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή Δραστηριότητα για την οποία λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του Αρ. 20 του Ν. 4387/2016 περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξής τους, κύριας και επικουρικής.
  3. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ Α/51/10-04-1997), Αρ. 33, ο Ειδικός Θεματικός Γραμματέας της Βουλής είναι μετακλητός υπάλληλος, με αποδοχές ίσες με εκείνες Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου (Αρ. 94, παρ. 2 της προαναφερθείσας απόφασης).
  4. Σύμφωνα με το Αρ. 42, παρ. 2 του Ν. 4622/2019, οι Ειδικοί Γραμματείς είναι μετακλητοί υπάλληλοι με βαθμό 2° της κατηγορίας ειδικών θέσεων.
Εκ των ανωτέρω εξάγεται πως εφόσον ο Ειδικός Θεματικός Γραμματέας της Βουλής υποβάλει υπεύθυνη δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξης των αποδοχών της θέσης του, τότε δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξής τους (κύριας και επικουρικής).
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!