Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1144700 ΕΞ 2019 Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά προϊόντα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο: 210 6987 443
Fax: 210 6987 459
E-Mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΑΔΑ: Ω1Ο446ΜΠ3Ζ-ΤΘΩ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1144700 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά προϊόντα

ΣΧΕΤ.: α. Η με αρ. πρωτ. 118591/08-10-2019 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, για την μερική άρση της με αρ. πρωτ. 91579/19-07-2019 Απόφασης.

β. Η με αρ. πρωτ. 91579/19-07-2019 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων η οποία κοινοποιήθηκε με την αρ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1112529 ΕΞ 2019/09-08-2019 Οδηγία.

Σας κοινοποιούμε την ανωτέρω (α) σχετική , σύμφωνα με την οποία:

  • Για τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 1 αυτής, αίρεται η απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης
  • Για τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 2 αυτής, εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης.

Κατόπιν αυτού σε περίπτωση κατά την οποία οι τελωνειακές Αρχές της χώρας διαπιστώσουν – στο πλαίσιο των καθηκόντων τους – απόπειρα εξαγωγής (επανεξαγωγής) των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 της (α) σχετικής Απόφασης, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ο.Φ..

Επιπλέον, για τη διευκόλυνσή σας, επισημαίνεται ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα που είναι σε έλλειψη ή περιορισμένη διάθεση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.eof.gr/web/guest/eparkeia , η οποία ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εφεξής, για όσα προϊόντα περιλαμβάνονται στον κατάλογο και παρουσιάζουν έλλειψη για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών απαγορεύονται αυτοδικαίως οι παράλληλες εξαγωγές (επανεξαγωγές) τους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Τέλος, παύει να ισχύει η ανωτέρω (β) σχετική, κατά το μέρος που αφορά την προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής (επανεξαγωγής) φαρμακευτικών προϊόντων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α. ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!