Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 2453/235850/2019 Δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα

Αριθμ. 2453/235850

ΦΕΚ B 3673 - 03.10.2019

Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν.(ΕΕ) 2018/273 και του Καν.(ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» (Α’/98).

β. Του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’/32) και ιδίως το άρθρο 62 αυτού.

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

α) Τον Καν(ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (L347/2013),

β) τον Καν. (ΕΕ) 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009 «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 479/ 2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης και τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» (L193/2009),

γ) Καν. (ΕΕ) 555/2008 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (L170/2008),

δ) τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (Ε.Ε) αριθμ. 2018/273 της Επιτροπής (ΕΕ L58/28.02.2018) «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχόμενων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθμ. 555/2008, (ΕΚ) αριθμ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθμ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής»,

ε) τον Εκτελεστικό κανονισμό (Ε.Ε) αριθμ. 2018/274 της Επιτροπής (ΕΕ L 58/60/28.02.2018) «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχόμενων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής».

3. Την με αριθμ. 285870/1-9-2004 κοινή υπουργική απόφαση «καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα (Β’/1372)

4. Την με αριθμ. 5833/155045/12-12-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήμανση και παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» (Β’/3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. 5066/117288/27-10-2015 υπουργική απόφαση (Β’/2322).

5. Το π.δ. υπ' αριθμ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/121).

6. Την αριθμ. 3669/29-07-2019 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή (Β’/3134/06-08-2019).

7. Την αριθμ. 6354/210153/23-08-2019 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ.. 623/26-08-2019).

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των άρθρων 31 έως 38 και 48, 49 του Καν.(ΕΕ) 2018/273 καθώς και των άρθρων 22, 23 και 32 του Καν.(ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων. Επισημαίνεται ότι για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 2018/273.

Άρθρο 2

Αρμόδιες αρχές

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως αρμόδιες αρχές ορίζονται:

1. Το Τμήμα Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) είναι αρμόδιο για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του αμπελοοινικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό εισηγείται την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων.

Επίσης, είναι αρμόδιο για την ορθή τήρηση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών Αμπελουργικού Μητρώου, του Μητρώου Επιχειρήσεων αμπελοοινικού τομέα, τον έλεγχο ορθής υποβολής των υποχρεωτικών δηλώσεων του αμπελοοινικού τομέα, μέσω των αναπτυγμένων ψηφιακών υπηρεσιών που συνδέονται με αυτά, με την εποπτεία, την ενημέρωση και την τεχνική υποστήριξη των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ), καθώς και με τη διενέργεια τακτικών, διασταυρωτικών και ειδικών ελέγχων.

Εισηγείται τις λειτουργικές απαιτήσεις για την αναμόρφωση και βελτίωση των εν λόγω ψηφιακών υπηρεσιών, όπως και την εισαγωγή μηχανογραφικών ελέγχων κατά την λειτουργία τους.

Επιπρόσθετα, συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τη σύνταξη και αποστολή των προβλεπόμενων από την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών ανακοινώσεων στην Ε.Ε.

2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδια:

(α) Για τη λειτουργία των αναπτυγμένων ψηφιακών υπηρεσιών: «Μητρώο Επιχειρήσεων αμπελοοινικού τομέα», της υποβολής «Δήλωσης συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων», της υποβολής «Δήλωσης Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων» σε διασύνδεση με το Αμπελουργικό Μητρώο, της υποβολής «Δήλωσης Επεξεργασίας και Εμπορίας» καθώς και της υποβολής «Δήλωσης Αποθεμάτων».

(β) Για την βελτίωση της λειτουργίας των εν λόγω ψηφιακών υπηρεσιών, με την υλοποίηση των αιτημάτων και προτάσεων καθώς και την ενσωμάτωση αποτελεσμάτων ελέγχων, που αποστέλλονται από το Τμήμα Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών.

(γ) Για την έγκαιρη αποστολή όλων των απαραίτητων στοιχείων αρμοδιότητας της, όπως αυτά απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπ.Α.Α.Τ..

3. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.Κ/Δ.Α.Ο) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και τη διεξαγωγή των ελέγχων στους υπόχρεους υποβολής των υποχρεωτικών δηλώσεων της παρούσας.

4. Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε.) ορίζονται ως συντονιστική αρχή για τη διεξαγωγή των ελέγχων στα πλαίσια της παρούσας για τις Δ.Α.Ο.Κ/Δ.Α.Ο δικαιοδοσίας του έκαστο. Επίσης συμμετέχουν στη διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων της παρούσας.

Άρθρο 3

Μητρώο επιχειρήσεων αμπελοοινικού τομέα

1. Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή οίνου, στην εμφιάλωση αμπελοοινικών προϊόντων, εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων πριν το στάδιο της οινοποίησης, καθώς και εμπορία εμφιαλωμένων οίνων, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, οφείλουν να εγγραφούν στο μητρώο επιχειρήσεων αμπελοοινικού τομέα.

2. Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας του Υπ.Α.Α.Τ. και σε αυτήν καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας) καθώς και στοιχεία που αφορούν στο μηχανολογικό εξοπλισμό, στην δυναμικότητας αυτής και στην έγκριση πιστοποίησης της για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων, η επιχείρηση οφείλει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών στο εν λόγω μητρώο, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία μεταβολής.

Άρθρο 4

Δηλώσεις παραγωγής

1. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. 2018/273 όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών οινοποιείων, που παράγουν οίνο/ή και γλεύκος για εμπορικούς σκοπούς ή αναθέτουν την παραγωγή του για λογαριασμό τους, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης παραγωγής κατά τη σχετική αμπελουργική περίοδο.

2. Η υποβολή της δήλωσης παραγωγής γίνεται μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας του Υπ.Α.Α.Τ, με έναρξη την 1η Οκτωβρίου κάθε τρέχοντος έτους και λήξη την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

3. Η υποβολή της εν λόγω δήλωσης είναι υποχρεωτική ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η παραγωγή είναι μηδενική.

4. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης παραγωγής μόνο οι αμπελουργοί που είναι μέλη ενός η περισσότερων συνεταιριστικών οινοποιείων ή ομάδων παραγωγών και έχουν παραδώσει το σύνολο της παραγωγής τους στα εν λόγω συνεργατικά οινοποιεία ή ομάδες διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση, εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του Καν. 2018/273.

5. Η ποσότητα οίνου που αναφέρεται στη δήλωση παραγωγής είναι η συνολική ποσότητα που λαμβάνεται στο τέλος της κύριας αλκοολικής ζύμωσης, συμπεριλαμβανομένων των οινολασπών.

Άρθρο 5

Δηλώσεις Επεξεργασίας /Εμπορίας

1. Οι αμπελουργοί, οι παραγωγοί, και οι έμποροι σταφυλιών, χυμού και γλεύκους σταφυλιών οι οποίοι, πριν από τις ημερομηνίες που έχουν ορισθεί για την υποβολή των δηλώσεων παραγωγής και συγκομιδής, έχουν επεξεργαστεί ή διαθέσει στο εμπόριο αμπελοοινικά προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή οίνου υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση επεξεργασίας ή εμπορίας όσον αφορά την αμπελουργική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία ή η διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 2018/273.

2. Οι αμπελουργοί που είναι μέλη ενός η περισσότερων συνεταιριστικών οινοποιείων ή ομάδων παραγωγών και έχουν παραδώσει το σύνολο της παραγωγής τους στα εν λόγω συνεργατικά οινοποιεία ή ομάδες, διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση και εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης επεξεργασίας ή εμπορίας, εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής της επεξεργασίας ή εμπορίας σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3. Οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων ψηφιακών εφαρμογών στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. το αργότερο έως τις 10 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 6

Δηλώσεις αποθεμάτων

1. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καν. (ΕΕ) 2018/273, όλοι οι παραγωγοί οίνου, μεταποιητές, οι εμφιαλωτές και οι έμποροι που διατηρούν αποθέματα -εμφιαλωμένα ή μηυποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλεύκους που διέθεταν στις 31

Ιουλίου, ανεξαρτήτως του έτους εσοδείας τους.

2. Η υποβολή της εν λόγω δήλωσης είναι υποχρεωτική ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα αποθέματα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι μηδενικά.

3. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αποθεμάτων οι ιδιώτες καταναλωτές και οι έμποροι λιανικής πώλησης -εκτός αυτών που χρησιμοποιούν οιναποθήκες εξοπλισμένες για την αποθεματοποίηση ή εγκαταστάσεις συσκευασίας οίνων για ποσότητες μεγαλύτερες των είκοσι (20) hl.

4. Η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ από την 1η Αυγούστου και έως την 10η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

5. Τα στοιχεία των δηλώσεων αποθεμάτων προκύπτουν από τα βιβλία αποθήκης και επαληθεύονται με φυσική καταμέτρηση από τον δηλούντα. Η δήλωση αποθεμάτων γίνεται ανά αποθήκη.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις αμπελουργών, οινοποιητικών ή εμπορικών επιχειρήσεων

Προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση και η υποβολή των υποχρεωτικών δηλώσεων του άρθρου 4 και 5, θα πρέπει στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

i) το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του αμπελοκαλλιεργητή,

ii) η ποικιλία αμπέλου και σταφυλιών,

iii) ο κωδικός αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του αμπελουργικού μητρώου,

iν) στην περίπτωση παράδοσης φορτίου από διαφορετικά αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσης του θα πρέπει να αναφέρεται στο παραστατικό η ποσότητα σταφυλικής παραγωγής που αντιστοιχεί σε κάθε αμπελοτεμάχιο.

Άρθρο 8

Τροποποίηση των Δηλώσεων

1. Η τροποποίηση των υποχρεωτικών δηλώσεων των άρθρων 4, 5 και 6 γίνεται για δεόντως αιτιολογημένους λόγους και κατόπιν αίτησης του υπόχρεου στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών/παραστατικών.

2. Στην περίπτωση που η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. διαπιστώσει την αναγκαιότητα τροποποίησης των εν λόγω δηλώσεων, είτε στα πλαίσια ελέγχου για την έκδοση πιστοποίησης οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ποικιλιακών, είτε στα πλαίσια οποιουδήποτε άλλου ελέγχου, ενημερώνει εγγράφως τον υπόχρεο προκειμένου να προβεί σε τροποποίηση της δήλωσης του.

Άρθρο 9

Έλεγχοι

1. Έλεγχοι που αφορούν στην επιλεξιμότητα της ύλης με βάση: την αμπελουργική έκταση, την ποικιλία, την τοποθεσία, τη νομιμότητα φύτευσης, τη δυνητική παραγωγή οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ορθής τήρησης του Αμπελουργικού Μητρώου ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και επικαιροποίηση των στοιχείων που διατίθενται κατά την υποβολή των δηλώσεων των άρθρων 4, 5, 6, και πραγματοποιούνται αυτόματα μηχανογραφικά κατά τη λειτουργία των εν λόγω ψηφιακών εφαρμογών για την υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής και Παραγωγής σε διασύνδεση με το Αμπελουργικό Μητρώο.

Έλεγχος πραγματοποιείται αυτόματα κατά τη λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής της δήλωσης παραγωγής για την επιβεβαίωση του ορίου παραδιδόμενης ποσότητας σταφυλιών ανά στρέμμα, με βάση το οποίο είναι δυνατή η παραγωγή οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ, για κάθε αμπελοτεμάχιο που πληρεί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις (εντοπισμού εντός περιοχής δυνητικής παραγωγής ποιοτικών οίνων, ποικιλία). Στον έλεγχο συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις επιμέρους παραδόσεων από ένα αμπελοτεμάχιο σε περισσότερους από έναν αποδέκτες και σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου ενημερώνει τους υπόχρεους των δηλώσεων παραγωγής, κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης, αναφορικά με τη μη δυνατότητα παραγωγής οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ.

2. Οι Δ.Α.Ο.Κ πραγματοποιούν ετησίως ελέγχους σε δείγμα των δηλώσεων των άρθρων 4, 5 και 6. Το εν λόγω δείγμα προσδιορίζεται βάση ανάλυσης κινδύνου από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Καν (ΕΕ) 2018/273 και δύναται να εμπεριέχονται σε αυτό ακόμη και επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο μητρώο επιχειρήσεων αμπελοοινικών προϊόντων του άρθρου 3 και δεν έχουν υποβάλει τις υποχρεωτικές δηλώσεις.

3. Οι έλεγχοι των υποχρεωτικών δηλώσεων της παρούσας είναι διοικητικοί και κατά περίπτωση, επιτόπιοι.

α) Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν και διασταυρωτικούς ελέγχους των στοιχείων των υποχρεωτικών δηλώσεων του αμπελοοινικού τομέα με τα στοιχεία του Αμπελουργικού Μητρώου, με δεδομένα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και με τα κατά περίπτωση παραστατικά, για την επιβεβαίωση της ποσότητας, της προέλευσης (χαρτογραφικοί κωδικοί αμπελοτεμαχίων) και της ποικιλίας σταφυλιών της Α’ ύλης και διενεργούνται από τον/τους αρμόδιους για τα αμπελοοινικά προϊόντα υπάλληλο/ους της Δ.Α.Ο.Κ.

Κατά τη διεξαγωγή των διοικητικών ελέγχων συμπληρώνεται το Υπόδειγμα 1 της παρούσας και αντίγραφό του επισυνάπτεται κατά την αποστολή των αποτελεσμάτων των ελέγχων στο Τμήμα Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπ.Α.Α.Τ σύμφωνα με την παράγραφο 11.

β) Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 της με αριθμ. 5833/155045/12-12-2013 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει. Εξαίρεση σύστασης του εν λόγω κλιμακίου δύναται να αποτελέσουν οι περιπτώσεις επιτόπιων ελέγχων που αφορούν σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά και όπου υπάρχει αδυναμία παρουσίας υπαλλήλου του Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε.. Στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται τρίτος υπάλληλος από τον προϊστάμενο της Δ.Α.Ο.Κ προκειμένου να διεξαχθούν οι επιτόπιοι έλεγχοι, μετά από έγγραφη ενημέρωση του Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε προς την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ..

Σύμφωνα με το σημείο 2 του άρθρου 37 του Καν 273/2018 οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται απροειδοποίητα. Ωστόσο, υπό τον όρο ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός του ελέγχου, είναι δυνατόν να δοθεί προηγούμενη ειδοποίηση, η οποία περιορίζεται στην απολύτως ελάχιστη αναγκαία.

Η εν λόγω ειδοποίηση δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις ή τα μέτρα για τα οποία διενεργούνται συστηματικοί επιτόπιοι έλεγχοι.

4. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται και τυχαίοι έλεγχοι από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. πέραν του προαναφερομένου δείγματος.

5. Μεταξύ άλλων αντικείμενο των ελέγχων είναι:

α) η ιχνηλασιμότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής,

β) το ισοζύγιο μεταξύ των εισερχομένων και εξερχόμενων προϊόντων με βάση τα επίσημα παραστατικά και τις πραγματικές ποσότητες οίνων όλων των κατηγοριών οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή της επιχείρησης.

6. Ανεξάρτητα των ελέγχων που διενεργούνται με βάση το δείγμα ελέγχου της παραγράφου 2, έλεγχοι διενεργούνται και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει τις δηλώσεις του αμπελοοινικού τομέα της παρούσας ή/και εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων του άρθρου 3 έπειτα από καταγγελία ή διαπίστωση της αρμόδιας αρχής για την λειτουργία τους, καταγράφοντας κατά τον έλεγχο πλήρως τις δραστηριότητες τους.

7. Μετά το πέρας κάθε επιτόπιου ελέγχου, οι ελεγκτές συντάσσουν έκθεση ελέγχου σύμφωνα με το Υπόδειγμα IX της με αριθμ. 5833/155045/12-12-2013 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει. Η εν λόγω έκθεση συνυπογράφεται από τον ελεγχόμενο, ο οποίος δύναται να καταγράψει τις τυχόν επιφυλάξεις του επί των παρατηρήσεων ή διαπιστώσεων των ελεγκτών. Η τυχόν άρνηση συνυπογραφής της έκθεσης ελέγχου από τον ελεγχόμενο, καταγράφεται από το ελεγκτή.

8. Η επιχείρηση φέρει το βάρος της απόδειξης της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων που παράγει/κατέχει και δηλώνει στις σχετικές της δηλώσεις του αμπελοοινικού τομέα.

9. Αν κατά τον έλεγχο υπάρχουν μη συμμορφώσεις με τα προβλεπόμενα της παρούσας απόφασης και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις:

α) εγγραφής στο μητρώο επιχειρήσεων αμπελοοινικού τομέα του άρθρου 3 της παρούσας,

β) υποβολής των υποχρεωτικών δηλώσεων της παρούσας,

γ) επιλεξιμότητας των Α’ υλών τις οποίες προμηθεύεται η επιχείρηση,

δ) ιχνηλασιμότητας των προϊόντων τα οποία δηλώνονται στις υποχρεωτικές δηλώσεις της παρούσας απόφασης, τότε η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., απευθύνει στην επιχείρηση έγγραφη σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4235/ 2014 (Α’ 32) και σύμφωνα με το Υπόδειγμα XII της με αριθμ. 5833/155045/12-12-2013 κοινής υπουργικής απόφασης.

Τα διοικητικά μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της διάθεσης των αμπελοοινικών προϊόντων καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α’/32) και των κανονιστικών πράξεων κατ' εφαρμογή αυτού.

10. Το ύψος προστίμου των διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις καθυστέρησης ή μη υποβολής των υποχρεωτικών δηλώσεων της παρούσας, καθορίζεται από τους σχετικούς Πίνακες του άρθρου 11 και η διαδικασία επιβολής του πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4235/2013.

11. Μετά το πέρας της διεξαγωγής των ανωτέρω ελέγχων τα εν λόγω αποτελέσματα αποστέλλονται στο Τμήμα Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπ.Α.Α.Τ..

Άρθρο 10

Κυρώσεις

1. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 2018/273, στις παρακάτω περιπτώσεις μη υποβολής των υποχρεωτικών δηλώσεων των άρθρων 4, 5, 6 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 4235/2014:

α) περιπτώσεις υπέρβασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης κατά 15 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο, όπου το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

β) περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί η δήλωση από τον υπόχρεο, όπου το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ/ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΑ) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 1-5 ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 6-15 ΗΜΕΡΕΣ
< 100 200 € 400 €
100,1 έως 500 500 € 1000 €
500,1 έως 1.000 1000 € 1500 €
>1000 1500 € 2000 €

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΑ) ΠΡΟΣΤΙΜΟ
< 100 2.000 €
100,1 έως 500 5.000 €
500,1 έως 1.000 7.000 €
>1000 10.000 €

2. Επιπλέον των κυρώσεων που αναφέρονται στον Πίνακα 2, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 1β) δεν επωφελούνται των διαφόρων ευεργετημάτων του μέτρου των επενδύσεων σε οινοποιητικές επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος που έπεται το έτος υποβολής της αίτησής του.

3. Αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος των επενδύσεων σε οινοποιητικές επιχειρήσεις ισχύουν τα εξής:

α) Σε περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις δηλώσεις κρίνονται ανακριβείς ή ελλιπείς και εφόσον αυτές είναι ουσιώδους σημασίας για την εφαρμογή του προγράμματος των επενδύσεων σε οινοποιητικές επιχειρήσεις, τότε η καταβλητέα ενίσχυση μειώνεται κατά ποσοστό αντίστοιχο της διαπραχθείσας παράβασης, όπως αυτό ορίζεται στην με αριθμ. 1771/149520/21-06-2019 υπουργική απόφαση «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (Ε.Ε) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023» (Β’/2736).

β) Σε περιπτώσεις υπέρβασης της ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων κατά 15 ημέρες το μέγιστο, σύμφωνα με το σημείο

α) της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Καν. (ΕΕ) 2018/273 ισχύουν μόνο οι κυρώσεις του Πίνακα 1 της ανωτέρω 1 παραγράφου.

4. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόν άρθρο δεν επιβάλλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων κατά την έννοια του άρθρο 2 της παραγράφου 2 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013.

5. Προφανή σφάλματα κατά την υποβολή των δηλώσεων δύναται να αναγνωρισθούν και να διορθωθούν από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. κατόπιν αίτησης του παραγωγού και προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών/ παραστατικών.

Άρθρο 11

Καταργούμενες διατάξεις

Με την παρούσα καταργούνται:

α) η με αριθμ. 3216/73174/30-06-2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής όσον αφορά τις υποχρεωτικές δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων αμπελοοινικών προϊόντων και την συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση του αμπελοοινικού τομέα» (Β’/1542) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την με αριθμ. 3004/107005/ 31-07-2018 υπουργική απόφαση (Β’/3248).

β) τα άρθρα 1 έως 4 της με αριθμ. 388052/08-08-2001 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Καν (ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα».

Άρθρο 12

Υποδείγματα

Στην παρούσα προσαρτάται το Υπόδειγμα 1 (ΦΥΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 13

Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Υπουργός ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Η Υφυπουργός ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!