Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 46/2019 Αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων μετακίνησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:Αγ. Κωνσταντίνου 8,
10241 Αθήνα
Πληροφ.:Γιώργος Παππάς
Τηλ.:2105215276
e-mail:gpappas@efka.gov.gr

ΑΔΑ: 9Π2Χ465ΧΠΙ-ΙΛΖ

Αθήνα, 23/09/2019

Αρ. Πρωτ.:1118541/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46

ΠΡΟΣ:Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α'

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων μετακίνησης»

Σας κοινοποιούμε τις υπ' αριθ. 267/Συν.14/11-04-2019 (ΦΕΚ 2188/τ.Β’/7-6-2019) και 553/Συν. 29/25-7-2019 (ΦΕΚ 3336/τ.Β'/29-8-2019) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, με τις οποίες εξουσιοδοτούνται όργανα του ΕΦΚΑ να εκδίδουν αποφάσεις μετακίνησης, για ενημέρωση και εφαρμογή.

Ειδικότερα, με τις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται τα εξής:

Α. Μετακίνηση στο εξωτερικό

Αρμόδιο όργανο έκδοσης αποφάσεων μετακίνησης οποιουδήποτε προσώπου στο εξωτερικό είναι ο Διοικητής - Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ.

Β. Μετακίνηση εντός επικράτειας, εκτός έδρας

I. Διοικητής, Υποδιοικητές και Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησής τους είναι ο Διοικητής -Πρόεδρος του Δ.Σ, του ΕΦΚΑ.

II. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

1. Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών εκτός της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, του ΚΕΑΟ, των ΠΥΣΥ και των Τοπικών Διευθύνσεων
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησής τους είναι ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης,

2. Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων (Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών)
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησής τους είναι ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης.

3. ΚΕΑΟ (Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών)

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησής τους είναι ο Συντονιστής ΚΕΑΟ.

4. ΠΥΣΥ και Τοπικών Διευθύνσεων

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησής τους είναι ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας.

III. Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπάλληλοι

1. Κεντρικής Υπηρεσίας εκτός της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, του ΚΕΑΟ και των Διευθύνσεων Ακίνητης Περιουσίας, Τεχνικών Υπηρεσιών και Εσωτερικού Ελέγχου & Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησής τους είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

2. Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων (Κεντρικής Υπηρεσίας)

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησής τους είναι ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης.

3. ΚΕΑΟ (Κεντρικής Υπηρεσίας)

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησής τους είναι ο Συντονιστής ΚΕΑΟ

4. Διευθύνσεων Ακίνητης Περιουσίας, Τεχνικών Υπηρεσιών και Εσωτερικού Ελέγχου & Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησής τους είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης.

5. Περιφερειακών Υπηρεσιών υπαγόμενων σε Διεύθυνση (πχ Τμήματα υπαγόμενα σε ΠΕΚΑ, ΠΥΣΥ, ΚΕΑΟ, Τοπικές Διευθύνσεις, Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα Μισθωτών, Περιφερειακές Διευθύνσεις Μη Μισθωτών, Περιφερειακά Τμήματα Μη Μισθωτών, Διευθύνσεις τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Διευθύνσεις τ. ΕΤΑΑ κλπ )
Αρμόδιο όργανο είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης.

6. Περιφερειακών Υπηρεσιών που δεν υπάγονται σε Διεύθυνση (πχ Περιφερειακά Τμήματα Αγροτών, Περιφερειακά Τμήματα - Γραφεία τ. ΕΤΑΑ κλπ)

Αρμόδιο όργανο είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

IV. Ιατροί του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας ΚΕΠΑ

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησής τους είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης.

V. Μετακινούμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα για λογαριασμό του ΕΦΚΑ (πχ ειδικοί συνεργάτες, δικηγόροι, τέως υπάλληλοι των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων κλπ)

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησής τους είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Γ. Μετακίνηση εντός επικράτειας, εντός έδρας

I. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων των ΠΕΚΑ

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησής τους είναι ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων

II. Προϊστάμενοι Τμημάτων και υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου & Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων και των ΠΕΚΑ

Αρμόδιο όργανο είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης.

Συν/να: ΦΕΚ 2188/t.B'/07.06.2019

ΦΕΚ 3336/τ.Β'/29-8-2019

Υπόδειγμα εντολής μετακίνησης εκτός έδρας

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ X. ΧΑΛΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!