Υπουργείο Εργασίας

Δ11/32052/1339/2019 Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες των ατόμων που απώλεσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την Κρήτη κατά το μήνα Φεβρουάριο 2019.

Αριθμ. Δ11/32052/1339

ΦΕΚ B 3519 - 19.09.2019

Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες των ατόμων που απώλεσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την Κρήτη κατά το μήνα Φεβρουάριο 2019.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)», σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ-Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)» και άλλες διατάξεις» (Α’ 273).

2. Το άρθρο 80 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ...... και άλλες διατάξεις» (Α’ 73).

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 244 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 περ. ια του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του ΟΓΑ σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις της αριθμ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ...... Σ.Ε.Π.Ε» (ΑΔΑ: Ω7ΡΙ465Θ1Ω-Η9Δ) (Β’ 1800).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύουν. 11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 12. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύουν.

14. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

15. Την 33168/Δ1. 11369 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

16. Την 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051). 17. Την Δ4/Α/Φ1/οικ. 66012/5441/19-12-2018 απόφαση «Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικού έτους 2019» (ΑΔΑ: Ω932465Θ1Ω-17Λ).

18. Την 2/92835/ΔΠΓΚ/19-12-2018 απόφαση «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (ΑΔΑ: 6ΗΥ3Η-Υ6Μ). 19. Την αριθμ. 28483/2767/26-6-2019 εισηγητική έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

20. Το αριθμ. Δ11/οικ. 37269/1764/23-8-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την ανάλυση της προκαλούμενης δαπάνης.

21. Την οικ. 26983/5933/18-6-2019 (Α.Δ.Α. 9298465Θ1Ω0ΗΑ) απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης ποσού 50.000,00 € που καταχωρήθηκε με α.α. 57246 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 22. Την οικ. 27852/6195/19-6-2019 (Α.Δ.Α. ΨΑ5Ω465Θ1ΩΧΩΥ) απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης ποσού 12.000,00 € που καταχωρήθηκε με α.α. 57247 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 23. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος ύψους 60.000,00 € η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως:

α) δαπάνη ύψους 50.000,00 €, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Φ. 1033 - 202 - 0000000 ΑΛΕ 2310989899 και

β) δαπάνη ύψους 10.000,00 €, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Φ. 1033 - 202 - 0000000 ΑΛΕ 2310506899, και για τα επόμενα οικονομικά έτη (2020 έως 2036) συνολική δαπάνη ύψους 274.000,00 € ως ακολούθως: έτη 2020 έως 2025: 24.000,00 € ετησίως, έτος 2026: 16.000,00 €, έτη 2027 έως 2035: 12.000,00 € ετησίως και έτος 2036: 6.000,00 € ετησίως, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Φ. 1033 - 202 - 0000000 ΑΛΕ 2310506899 εκάστου έτους, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 244 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης -Δικαιούχοι

Α. Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), στον/στην σύζυγο θανόντος που απώλεσε τη ζωή του κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την Κρήτη κατά το μήνα Φεβρουάριο 2019, ή στο πρόσωπο με το οποίο αυτός/αυτή είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή, εάν δεν υπάρχουν, στον πλησιέστερο συγγενή του έως α’ βαθμού εξ αίματος.

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή, εάν δεν υπάρχουν, ο πλησιέστερος συγγενής των θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμύρων που έπληξαν τους Δήμους Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης και Αποκορώνου Χανίων την 17-2-2019 και 25-2-2019 αντίστοιχα.

Ως προς τον προσδιορισμό των δικαιούχων για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κληρονομικού Δικαίου, ιδίως δε οι διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής και δικαιώματος αποποίησης. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση χορηγείται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή επίδομα που καταβλήθηκε ή καταβάλλεται για την στήριξη των πληγέντων από την πλημμύρα.

Η καταβαλλόμενη έκτακτη οικονομική βοήθεια δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Β. Χορηγείται μηνιαία οικονομική ενίσχυση ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) με τη μορφή επιδόματος προς κάθε ανήλικο τέκνο των θανόντων της προηγούμενης παραγράφου, μέχρι την ενηλικίωσή τους.

Δικαιούχοι της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης είναι τα ανήλικα τέκνα των θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμύρων που έπληξαν τους Δήμους Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης και Αποκορώνου Χανίων την 17-2-2019 και 25-2-2019, αντίστοιχα.

Άρθρο 2

Αρμόδιες Υπηρεσίες.

Α. Εφάπαξ Οικονομικής Ενίσχυσης:

Αρμόδια όργανα για την καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι Αιτήσεις - Υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία είναι αρμόδια για τη συγκέντρωση των Αιτήσεων - Υπεύθυνων δηλώσεων, τις διασταυρώσεις των υποβληθέντων στοιχείων, τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, την έκδοση αποφάσεων εγκρίσεων δαπάνης.

Το ποσό καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Β. Μηνιαίας Οικονομικής ενίσχυσης:

Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης είναι η Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Παροχής (ΟΠΕΚΑ).

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση πράξεων χορήγησης, απόρριψης, τροποποίησης, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και επαναχορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ.

Αρμόδιος για την έκδοση πράξης καταλογισμού ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ.

Αρμόδιος για την έγκριση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Αρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης ορίζονται η εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) και η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 3

Διαδικασία χορήγησης

Α. Για τη καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης βοήθειας της παρ. Α. του άρθρου 1:1. απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, από τον ενδιαφερόμενο ή από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία της γνωστοποιούν τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αυτεπαγγέλτως αναζητά ή επαληθεύει, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 5, 6 και 7 της παρούσας παραγράφου:

α) Πλήρες ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο.

β) Ημερομηνία γέννησης.

γ) Σχέση με τον θανόντα (σύζυγος ή άτομο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή πλησιέστερος συγγενής).

δ) Αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή αριθμό διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.

ε) Αριθμό φορολογικού μητρώου.

στ) Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

ζ) Στοιχεία λογαριασμού τράπεζας (IBAN) στον οποίο είναι κύριοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι και φωτοαντίγραφο αυτού.

η) Σε περίπτωση δικαιούχου ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης απόφαση αρμόδιου δικαστικού οργάνου στην οποία να ορίζεται ο δικαστικός συμπαραστάτης.

θ) Σε περίπτωση δικαιούχου ανήλικου τέκνου που τελεί υπό καθεστώς επιτροπείας - επιμέλειας απόφασης αρμοδίου δικαστικού οργάνου στην οποία να ορίζεται ο έχων την επιτροπεία - επιμέλεια.

2. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, όταν δικαιούχοι είναι τα ανήλικα τέκνα τους που αποτελούν ιδία οικογένεια, υποβάλλεται αίτηση - υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση την επιτροπεία - επιμέλεια των ανήλικων τέκνων.

3. Σε περίπτωση ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης υποβάλλεται αίτηση - υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση οριστεί ως δικαστικός συμπαραστάτης.

4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

β) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από την υπηρεσία του Δήμου στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

γ) Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιμέλειας του Επιτρόπου ή του ασκούντος την επιμέλεια σε περιπτώσεις ανήλικων δικαιούχων.

δ) Δικαστική απόφαση ορισμού Δικαστικού Συμπαραστάτη σε περιπτώσεις ατόμων που τελούν υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

ε) Βεβαίωση από αρμόδια δημόσια αρχή (αστυνομία ή πυροσβεστική υπηρεσία) που να βεβαιώνει την ύπαρξη του συγκεκριμένου κάθε φορά φυσικού φαινομένου στην εκάστοτε πληγείσα περιοχή.

στ) Βεβαίωση από αρμόδια δημόσια αρχή (Ιατροδικαστική Υπηρεσία ή αστυνομία ή πυροσβεστική ή Δήμο) που να βεβαιώνει ότι ο θάνατος του προσώπου για το οποίο ζητείται η καταβολή της εν λόγω έκτακτης οικονομικής βοήθειας στους δικαιούχους επήλθε εξαιτίας του συγκεκριμένου κάθε φορά φυσικού φαινομένου που έλαβε χώρα, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σαφώς στη ληξιαρχική πράξη θανάτου η αιτία θανάτου.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του/των δικαιούχων ότι δεν έχει/ ουν λάβει από άλλη πηγή τη συγκεκριμένη παροχή για την ίδια αιτία.

5. Η αναζήτηση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών ή η επαλήθευση - επιβεβαίωση του περιεχομένου τους πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 ή εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, αντικαθίστανται με την υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.

6. Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση εκείνη που κάποιο δικαιολογητικό δεν είναι δυνατόν να αναζητηθεί για αντικειμενικό και μόνο λόγο (π.χ. καταστροφή αρχείων δήμου) και αντικαθιστά κατά περίπτωση μόνο αυτό.

7. Κατ’ εξαίρεση, εάν δεν καθίσταται δυνατή η αυτεπάγγελτη διασταύρωση των εν λόγω στοιχείων, η αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί τους δικαιούχους να αποστείλουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα στοιχεία, η αυτεπάγγελτη διασταύρωση των οποίων δεν κατέστη εφικτή.

8. Η αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να αναζητά οποτεδήποτε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση κατά τα ανωτέρω.

Στην Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τηρείται ηλεκτρονικό ή και φυσικό αρχείο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν.

Β. Για την χορήγηση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης της παρ. Β’ του άρθρου 1 απαιτείται:

1. Η Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ επικοινωνεί με τους δυνητικά δικαιούχους, οι οποίοι της γνωστοποιούν τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία, αυτεπαγγέλτως, αναζητά ή επαληθεύει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους 4 και 5 της παρούσας παραγράφου:

α) Πλήρες ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο.

β) Ημερομηνία γέννησης.

γ) Κατηγορία δικαιούχου, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3.

δ) Αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εφόσον υπάρχει.

ε) Αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), εφόσον υπάρχει.

στ) Αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (AMΚΑ).

ζ) Στοιχεία λογαριασμού τράπεζας (IBAN), στον οποίο είναι πρώτοι δικαιούχοι.

η) Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιμέλειας του Επιτρόπου ή του ασκούντος την επιμέλεια των προστατευομένων τέκνων.

θ) Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης επιμέλειας των προστατευομένων τέκνων.

2. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων των ορφανών τέκνων που αποτελούν ιδία οικογένεια υποβάλλεται αίτηση - υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση την επιτροπεία - επιμέλεια των ανήλικων τέκνων. Όσον αφορά ενήλικα ορφανά τέκνα και από τους δύο γονείς, η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία τέκνο, δηλώνοντας ως εξαρτώμενα τέκνα, τον εαυτό του και τα αδέρφια του.

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

β) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από την υπηρεσία του Δήμου στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

γ) Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιμέλειας του Επιτρόπου ή του ασκούντος την επιμέλεια σε περιπτώσεις ανήλικων δικαιούχων.

δ) Δικαστική απόφαση ορισμού Δικαστικού Συμπαραστάτη σε περιπτώσεις ατόμων που τελούν υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

ε) Βεβαίωση από αρμόδια δημόσια αρχή (αστυνομία ή πυροσβεστική υπηρεσία) που να βεβαιώνει την ύπαρξη του συγκεκριμένου κάθε φορά φυσικού φαινομένου στην εκάστοτε πληγείσα περιοχή (διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

στ) Βεβαίωση από αρμόδια δημόσια αρχή (Ιατροδικαστική Υπηρεσία ή αστυνομία ή πυροσβεστική ή Δήμο) που να βεβαιώνει ότι ο θάνατος του προσώπου για το οποίο ζητείται η καταβολή της εν λόγω έκτακτης οικονομικής βοήθειας στους δικαιούχους επήλθε εξαιτίας του συγκεκριμένου κάθε φορά φυσικού φαινομένου που έλαβε χώρα, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σαφώς στη ληξιαρχική πράξη θανάτου η αιτία θανάτου (διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον

Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

η) Έγγραφη γνωστοποίηση των στοιχείων (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης) των δικαιούχων τέκνων από τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

θ) Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

4. Η αναζήτηση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών ή η επαλήθευση-επιβεβαίωση του περιεχομένου τους πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 ή εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.

5. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ δύναται να αναζητά οποτεδήποτε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση κατά τα ανωτέρω.

6. Στον ΟΠΕΚΑ τηρείται ηλεκτρονικό ή και φυσικό αρχείο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν.

Άρθρο 4

Διαδικασία ελέγχου

1. Η καταβολή γίνεται με βάση τα δηλωθέντα από το δικαιούχο στοιχεία, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά, καθώς και τα δικαιολογητικά όπου αυτά απαιτούνται.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις ή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ή το αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ, αντίστοιχα, εγκριτική πράξη.

3. Εάν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων ή της εξέτασης των δικαιολογητικών, εκδίδεται, από την Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ή το αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ, αντίστοιχα, απορριπτική πράξη.

Άρθρο 5

Διαδικασία καταβολής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης:

1. Η πληρωμή πραγματοποιείται με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού επιλογής του δικαιούχου.

2. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων, το ποσό της έκτακτης οικονομικής βοήθειας μοιράζεται εξίσου μεταξύ των δικαιούχων.

3. Ο τύπος, η μορφή, το περιεχόμενο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, για την εφαρμογή της παρούσας, θα προσδιορισθούν από τη Διεύθυνση Προστασίας

Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων εκδίδεται το τακτικό χρηματικό ένταλμα είναι:

α. Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

β. Τα δικαιολογητικά της υποπαραγράφου 4 του άρθρου 3.

γ. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:

i) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,

ii) ο φορέας του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iv) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN,

v) το δικαιούμενο ποσό και

vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

Άρθρο 6

Χρόνος έναρξης δικαιώματος μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης - Διαδικασία πληρωμής - Διακοπή οικονομικής ενίσχυσης

1. Το δικαίωμα λήψης της οικονομικής ενίσχυσης αναγνωρίζεται από την έκδοση της παρούσας απόφασης. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, στην οποία περιλαμβάνεται και αναλογία ποσού για το διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης έως τη λήξη του μήνα της εκδόσεώς της.

2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

3. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ δημιουργεί, σε μηνιαία βάση, ηλεκτρονικό αρχείο, με τα στοιχεία των δικαιούχων και τα δικαιούμενα ποσά, όπως αυτά προκύπτουν από την καταχώρηση των στοιχείων των υποβαλλόμενων αιτήσεων, τα οποία αποστέλλονται για επεξεργασία και μηχανογραφική εκκαθάριση στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

4. Η μηχανογραφική εκκαθάριση της δαπάνης πρέπει να καλύπτει όλους τους απαραίτητους ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα και η ακρίβεια της εκκαθάρισης αυτής, η οποία, πιστοποιείται με την υπογραφή των αρμοδίων οργάνων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε, επί καταστάσεων, στις οποίες αναγράφονται, αναλυτικά, τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων, τα πληρωτέα ανά δικαιούχο και ανά τράπεζα ποσά και συγκεντρωτικά, το πλήθος των δικαιούχων, το συνολικό προς πληρωμή ποσό και η αμοιβή ΔΙΑΣ.

5. Οι εν λόγω καταστάσεις υπογράφονται και από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ και διαβιβάζονται στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ για εκκαθάριση και έκδοση χρηματικού εντάλματος και εντολής πληρωμής.

6. Στον ΟΠΕΚΑ τηρείται αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4520/2018.

7. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού, επιλογής του δικαιούχου.

8. Σε περίπτωση απόρριψης της πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, για οποιοδήποτε λόγο, ή απόδοσης μικρότερου του δικαιούμενου ποσού, είναι δυνατή, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και την έγκριση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας, η πληρωμή της δαπάνης και χωρίς τη μεσολάβηση της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας, με ταυτόχρονη ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου που τηρείται στον ΟΠΕΚΑ.

9. Η οικονομική ενίσχυση διακόπτεται:

α) Από την 1η του επόμενου μήνα της ενηλικίωσης.

β) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του θανάτου του δικαιούχου.

Η διακοπή καταβολής της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης, γνωστοποιείται εγγράφως στον δικαιούχο. 10. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται σε κάθε μεταβολή της προσωπικής κατάστασης των προστατευομένων τέκνων, που επηρεάζει το δικαίωμα χορήγησης ή το ύψος του δικαιούμενου ποσού του επιδόματος, να γνωστοποιούν άμεσα εντός μηνός τη Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Οι Υφυπουργοί

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΔΟΜΝΑΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!