Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 45/2019 Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών ετών 2002-2016, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης βάσει των διατάξεων του Ν. 4387/2016 για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΠ- ΜΜΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 1086077
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
& ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΡΟΣ
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22,
Τ.Κ. 10671 Αθήνα
Πληροφορίες: Ευαγγ. Φάγκρα

ΑΔΑ: ΨΔ0Ω465ΧΠΙ-ΝΗΒ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 45

Αθήνα, 16.09.2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Τηλ.: 210/3729655
1. Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε
FAX: 210/3622260
Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης
e-mail: tm.nom.syntmmisth@efka.gov.gr
Εφαρμογών
Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Πελατών
Λυκούργου 10,
Τ.Κ. 11745 Αθήνα
2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12,
Τ.Κ. 10677 Αθήνα
3. “Ίριδα”,
Κολοκοτρώνη 4,
Τ.Κ. 10561 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών ετών 2002-2016, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης βάσει των διατάξεων του Ν. 4387/2016 για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΠ- ΜΜΕ».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.5.2019 τΑ'), καθώς και το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.28609/897/02.07.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΩΑ9Β465Θ1Ω-ΖΟΨ), με το οποίο παρέχονται οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών του χρονικού διαστήματος από 01.01.2002 έως 31.12.2016 που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης βάσει των διατάξεων του Ν.4387/2016, για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΠΜΜΕ.

Ειδικότερα, με το άρθρο αυτό αποσαφηνίζεται ο τρόπος προσδιορισμού των συντάξιμων αποδοχών για τις ακόλουθες κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίοι από 01.01.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, βάσει της ΥΑ Φ11321/59554/2170/2016 (Β' 4569). Συγκεκριμένα:

α. Από την παράγραφο 1, προβλέπεται ότι για τους ασφαλισμένους της πρώην Δ' Διεύθυνσης Ασφάλισης- Παροχών του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ (ΤΣΕΥΠ -Αθηνών), ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 01.01.2002 έως 31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες από το άρθρο 6 της 17481/1933 ΥΑ (Παράρτημα ΕΚ Φύλλο51, αναδημοσίευση σε Φύλλο 77), όπως αντικαταστάθηκε με την Φ.10055/10947/791/07.08.2014 (τΒ' 2268) ΥΑ.

β. Από την παράγραφο 2, προβλέπεται ότι για τους ασφαλισμένους του πρώην Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης- Παροχών του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ (ΤΣΕΥΠ -Θεσσαλονίκης), ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 01.01.2002 έως 31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου 17 της 31720/Σ.503/1012-1962 (Β' 503) ΥΑ, όπως αντικαταστάθηκε με την Φ56/1077/13.06.2002 (τΒ' 768) ΥΑ.

γ. Από την παράγραφο 3, προβλέπεται ότι για τους ασφαλισμένους της πρώην Α' Διεύθυνσης Ασφάλισης- Παροχών του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ Ιδιοκτήτες) , ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 01.01.2002 έως 31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες στο άρθρο 7 του ΠΔ 442/1993 (τΑ' 184).

Συν/να: α) ΦΕΚ 73 Α΄/17.05.2019 (σελ. 2101,2110)

β) Το αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.28609/897/02.07.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΥ ( ΑΔΑ: ΩΑ9Β465Θ1Ω-Ζ0Ψ)

γ) ΦΕΚ 2268 Β'/22.08.2014 ( σελ. 28489,28492)

δ) ΦΕΚ 768 Β'/20.07.2002 ( σελ. 10363,10366)

ε) ΦΕΚ 184 Α'/ 07.10.1993

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ

Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Δ. ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!