Υπουργείο Εργασίας

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./561/1074724/2019 Παράταση της ρύθμισης τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα, στον Δήμο Ρεθύμνου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΛΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18 
104 32 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλ.:210 52 85 518 - 615
210 52 85 642- 639-536
E-mail:d.eisf.misth@efka.gov.gr
Ε-mail:d.eisf.mmisth@efka.gov.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΟΦΕΙΛΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων 12,
106 77-Αθήνα
Αριθμ. Τηλ:210 52 91 789 - 792
Aριθμ. Φαξ:210 52 91 735
E-mail:diakanonismos@keao.gov.gr

ΑΔΑ: Ω2ΦΤ465ΧΠΙ-ΧΗΘ

Αθήνα, 12/09/2019

Α.Π. : Δ.ΕΙΣΦ.Μ./561/1074724

ΠΡΟΣ:
1. Υποκαταστήματα Ε.Φ.Κ.Α
2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Υπουργειο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων
Γεν. Δ/νση 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
Δ/νση Κύριας 
Ασφάλισης & Εισφορών
Σταδίου 29, 10110-Αθήνα
2. Γρ. κ. Διοικητή
3. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
4. Γρ. Γεν/κης Δ/νσης Εισφορών
5. Γενική Διεύθυνση
Πληροφορικής & Εφαρμογών
Παπαδιαμαντοπούλου 87,
115 87 - Αθήνα
6. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./
τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. 
​7. ΗΔΙΚΑ ΑΕ

ΘΕΜΑ: «Παράταση της ρύθμισης τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα, στον Δήμο Ρεθύμνου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019».

ΣΧΕΤ: Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. 16/2019

Με τις διατάξεις της, με αριθμ. πρωτ.Δ.15/Δ΄/οικ.37203/975/23.08.2019 - (ΦΕΚ 3324/τ. Β’/29-8-2019), Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διευρύνεται η χρονική περίοδος της ρύθμισης σε θέματα τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και παρατείνεται η περίοδος αναστολής που προβλεπόταν στην με αριθμ. πρωτ. :Δ.15/Δ΄/οικ.9254/233/27.02.2018-(ΦΕΚ
956/τ.Β’/21-3-2019), Υπουργική Απόφαση.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι προαναφερόμενες διατάξεις, έχουν εφαρμογή σε επιχειρήσεις ή εργοδότες ή ασφαλισμένους, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στον Δήμο Ρεθύμνου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας
Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019», κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 44 του Ν. 4578/2018, ανεξαρτήτως αν υπέστη ζημιά η επαγγελματική τους εγκατάσταση και για τους οποίους ισχύουν τα εξής:

α. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις Μη Μισθωτών ασφαλισμένων
(Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι ή Αγρότες).

  • αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής που έχουν προκύψει για μη μισθωτούς από την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ή δόσεων από υπαγωγή σε άλλη ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, πέραν των έξι μηνών που προβλέπονται από την παρ. 1 β της Δ.15/Δ7οικ.9254/233/27-2-2019 (Β' 956) υπουργικής απόφασης, και για τους επόμενους έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα της λήξης της προβλεπόμενης από την ανωτέρω υπουργική απόφαση εξάμηνης περιόδου αναστολής, ήτοι 01/08/2019 – 31/01/2020.

β. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις ή εργοδότες.

  • παρατείνεται η περίοδος αναστολής καταβολής εισφορών ή δόσεων της παρ. 1β της Δ.15/Δ7 οικ.9254/233/27-2-2019 (Β' 956) υπουργικής απόφασης για έξι (6) επιπλέον μήνες ήτοι 01/08/2019 – 31/01/2020, Οι εισφορές των ανωτέρω περιπτώσεων α και β εξοφλούνται σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο λήγει η παράταση της περιόδου αναστολής, της περίπτωσης β της παρούσας, ήτοι από 03/02/2020.

Οι μη εκκαθαρισμένες τρέχουσες εισφορές μη μισθωτών ασφαλισμένων (περ. α), της περιόδου αναστολής (1ου /2019 – 12ου /2019), αναζητούνται και εξοφλούνται μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης (σχετ. η αριθμ. 21/2018 Εγκύκλιος).

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην με αριθμ. πρωτ: Δ. 15/Δ7οικ. 9254/233/27-2-2019 (Β' 956) υπουργική απόφαση, οι διατάξεις
της οποίας κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α. 16/2019.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Σε ότι αφορά στη χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας και τη διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α. 16/2019.

Της παρούσας να λάβει γνώση το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητας σας.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.Φ.Κ.Α. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!