Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 44/2019 Ανώτατο ποσό συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4623/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
e-mail : gd.sintaxeon@efka.gov.gr,
gd.paroxon@efka.gov.gr


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΔΑ: ΨΦΜΔ465ΧΠΙ-3ΡΦ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 44

Αθήνα,6.9.2019
Αριθ. Πρωτ.Σ60/ 41/1052229
ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες
του Πίνακα Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση Λειτουργίας &
Υποστήριξης Εφαρμογών
Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών
Λυκούργου 10,
Τ.Κ. 10551 Αθήνα
2. Υποομάδα Έργου
Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12,
Τ.Κ. 10677 Αθήνα
3. « Ίριδα», Κολοκοτρώνη 4,
Τ. Κ. 10561 Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Ανώτατο ποσό συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4623/2019

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 134Α΄/9.8.2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.» δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4623/2019 (περιλαμβάνονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ν. 4387/2016), σχετικά με τον προσδιορισμό του ακαθάριστου συνολικού ποσού κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσότερων της μιας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ.

Επίσης, σας πληροφορούμε ότι έχει δημοσιευτεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η σχετική αναλυτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6ΤΒΞ465Θ1Ω-Τ5Ω), προς ενημέρωση και εφαρμογή.

Όλοι οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης θα πρέπει ενυπογράφως να λάβουν γνώση του περιεχομένου των εν λόγω διατάξεων και των οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συν.: α) ΦΕΚ 134Α΄(σ.σ. 3295,3369),

β) το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.36531/129/20.8.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΥ (ΑΔΑ: 6ΤΒΞ465Θ1Ω-Τ5Ω)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!