Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1110514 ΕΞ 2019 Τροποποίηση απόφασης ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής της Γ.Δ.Φ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε., τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του και τη μετονομασία του Τμήματος Ε ́ - Είσπραξης Οφειλών αυτού σε Τμήμα Ε ́Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1110514ΕΞ2019

ΦΕΚ B’ 3228/22.08.2019

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του και τη μετονομασία του Τμήματος Ε ́ - Είσπραξης Οφειλών αυτού σε Τμήμα Ε ́Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων

Ειδικών Κατηγοριών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ

ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περ. αα ́, ββ’, γγ ́, και εε ́ της υποπαραγράφου θ ́ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των άρθρων 2, 7, 9, 19 και 27, καθώς και των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

β) Του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

γ) Του ν.δ. 356/1974 (Α ́ 90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 90 του Kώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016.

ε) Του ν. 48/1975 (Α’ 108) «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων.»

στ) Της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, μεταξύ άλλων και με την Δ.ΟΡΓ.Α 1048863ΕΞ2019/01-04-2019 (Β ́ 1195) όμοια και ειδικότερα του άρθρου 36 αυτής, όπως αναριθμήθηκε το άρθρο 35Α με την Δ.ΟΡΓ.Α 1061722ΕΞ2019/23-04-2019 (Β ́1460) όμοια.

2. Την Δ.ΟΡΓ. Β 1134539 ΕΞ 2018/6-9-2018 (Α.Δ.Α:6Λ6546ΜΠ3Ζ-ΘΗΙ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον συντονισμό, την καθοδήγηση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράμματος, με τίτλο «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε., σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Δ.ΟΡΓ.Β 1147156 ΕΞ 2018/5-10-2018 (Α.Δ.Α:64Κ846ΜΠ3Ζ-Δ3Υ) και Δ.ΟΡΓ.Β 1069382ΕΞ2019/08-05-2019 (Α.Δ.Α.: 6ΒΝΙ46ΜΠ3Ζ-ΧΞΦ) όμοιες.

3. Το έγγραφα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με αριθμ.:

α) Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016, με θέμα «Περί των νέων υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από την 1.1.2017 και του τρόπου υπογραφής των εγγράφων από τα υπηρεσιακά όργανα αυτής».

β) Δ. ΟΡΓ. Δ 1189288 ΕΞ 2016/29-12-2016, με θέμα «Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τις προμετωπίδες των εγγράφων που θα εκδίδουν οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από την 1.1.2017, καθώς και για την χρήση των εντύπων που φέρουν τον τίτλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

α) Από 21-06-2019, της Αναπληρώτριας του Συντονιστή της Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος, μεταξύ άλλων και προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. και

β) από 12, 16, 18, 29 και 30-7-2019, του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ.

5. Τα έγγραφα με αριθ.:

α) Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Β 1025168 ΕΞ2019/18-02-2019 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με την εκτίμηση δαπάνης.

β) Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1026330 ΕΞ 2019/19-02-2019 της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γ.Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋπολογισμού έτους 2019, του Ειδικού Φορέα 1023801-0000000 και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., ετών 20192022, καθώς και την αριθ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. A 1188440 EΞ 2018/19-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΒΥ46ΜΠ3Ζ-53Ε) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί Ανάληψης Υποχρέωσης.

6. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β’ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την ανάγκη ανακαθορισμού του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και υφιστάμενων οργανικών μονάδων αυτού, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες της πλήρους ένταξής του σε παραγωγική λειτουργία και ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων του.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2019, με ποσόν ύψους

3.877,95€, η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. 2120104001, 2190201003, 2190201002 και 2190202001 του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Α.1.Τροποποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 36 «Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής» της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως προστέθηκε και αναριθμήθηκε με τις Δ.ΟΡΓ.Α 1048863ΕΞ2019/01-04-2019 (Β ́ 1195) και Δ.ΟΡΓ.Α 1061722ΕΞ2019/23-04-2019 (Β ́1460) όμοιες, αντίστοιχα, ως εξής:

α) Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) που προβλέπονται στην παράγραφο 4 αυτού.

β) Μετονομάζουμε το Τμήμα Ε ́Είσπραξης Οφειλών αυτού σε Τμήμα Ε ́ - Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητές του.

2. Ύστερα από τα ανωτέρω, στο άρθρο 36 «Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής» της Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφασης:

α) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 3 αυτού, ως εξής: «3.Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Αττικής διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α ́Διοικητικής Μέριμνας και Στατιστικής Παρακολούθησης. (β) Τμήμα Β ́Νομικής Υποστήριξης. (γ) Τμήματα Γ ́ και Δ ́ – Είσπραξης Οφειλών. (δ) Τμήμα Ε ́ - Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών (ε) Τμήμα ΣΤ ́ - Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης».

β) Στην παράγραφο 4 αυτού:

αα) αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο αυτής, ως εξής: «4.Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, οφειλετών με χρέη σε Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, όπως, ειδικότερα ορίζεται με αποφάσεις μας, παράλληλα με τις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες διατηρούν την αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών αρμοδιότητάς τους.».

ββ) αντικαθιστούμε τον τίτλο της υποπαραγράφου III, διαγράφουμε την υφιστάμενη υποπερίπτωση δ ́ της περίπτωσης

i. της ίδιας υποπαραγράφου, αναριθμούμε την υφιστάμενη υποπερίπτωση ε ́ αυτής σε υποπερίπτωση δ ́ και διαμορφώνουμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου αυτής, ως εξής:

«III. Τμήματα Γ ́ και Δ ́ - Είσπραξης Οφειλών

i. (α) Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών οπουδήποτε στην επικράτεια, όπως οι οφειλές εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφασή μας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (β) Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών οπουδήποτε στην επικράτεια με τη λήψη στοχευμένων μέτρων, για οφειλές που καθορίζονται, αρμοδίως. (γ) Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών. (δ) Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δρομολογημένων δράσεων και στόχων του Τμήματος».

γγ) προσθέτουμε νέα υποπαράγραφο IV, την οποία διαμορφώνουμε ως κατωτέρω και αναριθμούμε την υφιστάμενη υποπαράγραφο IV σε υποπαράγραφο V, ως εξής:

«IV. Τμήμα Ε ́ - Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών

i. (α) Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών που διέπονται από ειδικές διατάξεις, λόγω υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως πτώχευση ή προπτωχευτικές διαδικασίες ή δικαστική διαδικασία ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, υπαγωγής σε καθεστώς εκκαθάρισης ή δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας, καθώς και οφειλών σχολαζουσών κληρονομιών. (β) Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών, η παρακολούθηση της διαδικασίας και η συμμετοχή σε αυτή. (γ) Η εισήγηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) επί αιτήματος για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης οφειλέτη του, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α ́ 227), σε συνδυασμό με τα άρθρα 99

επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠΟΛ 1049/ 8-3-2018, σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ 1068/3-4-2013 και ΠΟΛ 1087/11-6-2010, όπως εκάστοτε ισχύουν), καθώς και η εφαρμογή δικαστικά επικυρωμένων συμφωνιών, δικαστικών αποφάσεων και προσωρινών διαταγών που ρυθμίζουν οφειλές προς το Δημόσιο στα πλαίσια διαδικασίας αφερεγγυότητας.

V. Τμήμα ΣΤ ́ -Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης»

γ) αντικαθιστούμε την παράγραφο 5 αυτού, ως εξής: «5.α) Με απόφασή μας εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επιλογή και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που ανατίθενται ή μεταφέρονται στο ΚΕ.ΟΦ. Αττικής ή ανατίθενται ή παραμένουν στις Δ.Ο.Υ.

β) Με νεότερη απόφασή μας θα καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων Β ́ - Νομικής Υποστήριξης, Δ ́ - Είσπραξης Οφειλών, Ε ́ - Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών και ΣΤ ́ - Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Β ́ - Νομικής Υποστήριξης, Δ ́ - Είσπραξης Οφειλών και ΣΤ ́ - Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης, μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους, θα ασκούνται από το Τμήμα Γ ́Είσπραξης Οφειλών της ίδιας υπηρεσίας.». Β. Ανακαθορίζουμε την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής της Γ.Δ.Φ.Δ., αντί για την 01/11/2019, την 15/09/2019, καθώς και των υφιστάμενων οργανικών μονάδων αυτής, εκτός εκείνων, για τις οποίες προβλέπεται ότι θα καθορισθεί με νεότερη απόφαση.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/1003-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!