Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1112465 ΕΞ 2019 Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1112465 ΕΞ 2019

ΦΕΚ Β 3196/16.08.2019

Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 6, των παραγράφων 1 και 5, καθώς και της περίπτωσης ββ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,

γ) του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Κυβερνητικό
Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις»,

δ) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,

ε) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τονεκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,

2. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1111775 ΕΞ 2019/07-08-2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εξειδίκευση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

4. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της
Φορολογικής Διοίκησης.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1191978 ΕΞ 2017/22-12-2017 (Β΄ 4750), Δ.ΟΡΓ.Α 1004403ΕΞ2018/10-1-2018 (Β΄ 119), Δ.ΟΡΓ.Α 1009670 ΕΞ 2018/19-1-2018 (Β΄ 183), Δ.ΟΡΓ.Α 1125477
ΕΞ 2018/22-08-2018 (Β΄ 3718), Δ.ΟΡΓ.Α 1160682 ΕΞ 2018/29-10-2018 (Β΄ 4970), Δ.ΟΡΓ.Α 1038871 ΕΞ 2019/13-03-2019 (Β΄ 1124), Δ.ΟΡΓ. Α 1062366 ΕΞ 2019/23-04-2019 (Β΄ 1590 και 1676) και Δ.ΟΡΓ.Α 1107758 ΕΞ 2019/26-7-2019
(Β΄ 3105) όμοιες.

5. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Β 1134539 ΕΞ 2018/6-9-2018 (Α.Δ.Α:6Λ6546ΜΠ3Ζ-ΘΗΙ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον συντονισμό, την καθοδήγηση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράμματος, με τίτλο «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε., σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1147156 ΕΞ 2018/5-10-2018 (Α.Δ.Α: 64Κ846ΜΠ3Ζ-Δ3Υ) και Δ.ΟΡΓ.Β 1069382ΕΞ2019/08-05-2019 (Α.Δ.Α. 6ΒΝΙ46ΜΠ3Ζ-ΧΞΦ) όμοιες.

6. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

α) από 21-06-2019, της Αναπληρώτριας του Συντονιστή της Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος, μεταξύ άλλων και προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. και

β) από 12, 16, 18, 29 και 30-07-2019 και 06-08-2019 (σε ορθή επανάληψη), του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ..

7. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε τις κατωτέρω περιπτώσεις του Πίνακα του άρθρου 1 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

1) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 των περιπτώσεων 2 και 3, ως εξής:

«Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178), όπως ισχύει ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής ή της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, για τις υποθέσεις αρμοδιότητας της εν λόγω Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ή της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ή ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης ή κάθε άλλης οργανικής μονάδας.».

2) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στο πρώτο εδάφιο της στήλης 5 των περιπτώσεων:

α) 4 και 5, ως εξής:

«Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ένας εκ των υπαλλήλων που φέρουν τη σχετική εντολή ελέγχου, στην περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η άμεση υποβολή έγγραφου αιτήματος ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της
οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει την προβλεπόμενη δήλωση, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα.»

β) 6 και 7, ως εξής:

«Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος
της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει την προβλεπόμενη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.».

γ) 8, ως εξής:

«Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει την προβλεπόμενη, ανά φορολογία, δήλωση, σύμφωνα μετά οριζόμενα στην παρούσα.».

δ) 9, ως εξής:

«Κατά περίπτωση, ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει την προβλεπόμενη, ανά φορολογία, δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής.».

3) Προσθέτουμε στο τέλος της στήλης 5 της περίπτωσης 34, νέο εδάφιο, το οποίο έπεται του έβδομου εδαφίου, ως εξής:

«-Επιπλέον, ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής για τις υποθέσεις αρμοδιότητας του, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111775 ΕΞ 2019/07-08-2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Εξειδίκευση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως εκάστοτε ισχύουν».

4) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 2 της περίπτωσης 34Α, ως εξής:

«Η επιλογή των κατά προτεραιότητα προς επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υποθέσεων, η αποστολή των υποθέσεων αυτών στους αρμόδιους για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., των
Ελεγκτικών Κέντρων και του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, η παροχή οδηγιών προς αυτούς, ο έλεγχος των αποτελεσμάτων από τη λήψη μέτρων είσπραξης και η παροχή οδηγιών για διορθωτικές ενέργειες.».

5) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περίπτωσης 37, ως εξής: «Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.».

6) Προσθέτουμε νέα περίπτωση, με α/α 38Α, η οποία έπεται της περίπτωσης 38, ως εξής:

-ΣΤΗΛΗ 1-
α/α
-ΣΤΗΛΗ 2-
Αρμοδιότητες και
πράξεις ή έγγραφα
προς υπογραφή
-ΣΤΗΛΗ 3-
Μεταβίβαση
αρμοδιότητας ή
Εξουσιοδότηση
υπογραφής
-ΣΤΗΛΗ 4-
Διατάξεις από
τις οποίες
προβλέπονται οι
αρμοδιότητες ή οι
πράξεις ή τα άλλα
έγγραφα
-ΣΤΗΛΗ 5-
Όργανα στα οποία
μεταβιβάζεται η
αρμοδιότητα ή τα οποία
εξουσιοδοτούνται να
υπογράφουν πράξεις ή
άλλα έγγραφα «Με
εντολή Διοικητή».
-ΣΤΗΛΗ 6-
Δυνατότητα
περαιτέρω
εξουσιοδότησης
από όργανα της
στήλης 5
«38Α. Την έκδοση και την
κοινοποίηση της
ατομικής
ειδοποίησης
καταβολής χρεών,
σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Κ.Ε.Δ.Ε.
για τα αλληλεγγύως
ευθυνόμενα
πρόσωπα πριν από
τη λήψη
μέτρων
αναγκαστικής
εκτέλεσης.
Εξουσιοδότηση
υπογραφής
-Κ.Ε.Δ.Ε. άρθ. 2,
παρ. 1 και άρθ. 4
και
-ν. 4224/2013
άρθ. 8, παρ. 8
Ο Προϊστάμενος του
Κέντρου Είσπραξης
Οφειλών Αττικής για τις
οφειλές, για τις οποίες
είναι αρμόδιος για την
επιδίωξης της
είσπραξής τους.
-------»


7) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 των περιπτώσεων:

α) 40, ως εξής:

«Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικού Κέντρου, του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, καθώς και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.».

β) 62, ως εξής:

«Ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.».

γ) 63, ως εξής:

«Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης
Οφειλών Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.».

8) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στο πρώτο εδάφιο της στήλης 5 της περίπτωσης 64, ως εξής:

«Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μείζονος σημασίας, ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., υπάλληλοι των οποίων διενεργούν τον έλεγχο ή ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης.».

9) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περίπτωσης 66, ως εξής:

«Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης
Οφειλών Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.».

10) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στο πρώτο εδάφιο της στήλης 5 της περίπτωσης 67, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής ή ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που έχει λάβει τα προληπτικά / διασφαλιστικά μέτρα.».

11) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περίπτωσης 68, ως εξής:

«Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης
Οφειλών Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.».

12) Προσθέτουμε νέο εδάφιο στο τέλος της στήλης 5 της περίπτωσης 70, ως εξής:

«-Επιπλέον, ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής για την παραπομπή πινάκων κατάταξης πλειστηριασμού στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για έλεγχο ορθότητας κατάταξης του Δημοσίου αναφορικά
με αναγγελθείσες απαιτήσεις του.».

13) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 των περιπτώσεων:

α) 71, ως εξής:

«Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, για την οποία διενεργείται η κατάσχεση, Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο
Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.».

β) 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, και 84, ως εξής:

«Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης
Οφειλών Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.».

γ) 85, ως εξής:

«Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης, καθώς και ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στον οποίο έγινε η επίδοση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης ή του προγράμματος πλειστηριασμού σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του Κ.Ε.Δ.Ε.».

δ) 88, ως εξής:

«Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης
Οφειλών Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.»

ε) 90, 98 και 100, ως εξής:

«Οποιοσδήποτε υπάλληλος της υπηρεσίας ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης, εκτός των υπαλλήλων του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής.».

στ) 110 και 111, ως εξής:

«Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Είσπραξης
Οφειλών Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.».

14) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στο πρώτο εδάφιο της στήλης 5 των περιπτώσεων:

α) 115, ως εξής:

«Ο κατά περίπτωση Προϊστάμενος της υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή Ειδικού Συνεργείου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, κατά περίπτωση) που εξέδωσε την αρχική τροποποιηθείσα ή ακυρωθείσα πράξη.».

β) 116, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., του Ελεγκτικού Κέντρου, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, που εξέδωσε την πράξη η νομιμότητα της οποίας αμφισβητείται, καθώς και ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Νομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, για πράξεις της Υπηρεσίας αυτής που εκδόθηκαν επί υποθέσεων αρμοδιότητας των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και της Υποδιεύθυνσης Νομικών Θεμάτων και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β4 -Νομικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, για πράξεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εκδόθηκαν επί υποθέσεων αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης (ή των πρώην Αυτοτελών Τμημάτων Επανεξέτασης και Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης), με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.».

γ) 117, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., του Ελεγκτικού Κέντρου, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής και της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εξέδωσε την πράξη η νομιμότητα
της οποίας αμφισβητείται.».

δ) 119, ως εξής:

«Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., του Ελεγκτικού Κέντρου, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής και της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η πράξη των οποίων, κατά περίπτωση, προσβάλλεται.».

II.- H παρούσα απόφαση ισχύει από 15/09/2019.

III.- Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1191978 ΕΞ 2017/22-12-2017 (Β΄ 4750), Δ.ΟΡΓ.Α 1004403ΕΞ2018/10-1-2018 (Β΄ 119), Δ.ΟΡΓ.Α 1009670 ΕΞ 2018/19-1-2018 (Β΄ 183), Δ.ΟΡΓ.Α 1125477 ΕΞ 2018/22-08-2018 (Β΄ 3718), Δ.ΟΡΓ.Α 1160682 ΕΞ 2018/29-10-2018 (Β΄4970), Δ.ΟΡΓ.Α 1038871 ΕΞ 2019/13-03-2019 (Β΄ 1124), Δ.ΟΡΓ. Α 1062366 ΕΞ 2019/23-04-2019 (Β΄ 1590 και 1676) και Δ.ΟΡΓ.Α 1107758 ΕΞ 2019/26-7-2019 (Β΄ 3105) όμοιες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!