Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.Τ.Δ. Α 1110493 ΕΞ 2019 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας της διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ,
ΤΜΗΜΑ Α΄ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ&Μ.Π.Δ.Σ. ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Πικάση, Β. Ράμμος
Τηλέφωνο: 2103375110, 545
Fax: 2103375004
E-Mail: v.pikasi@aade.gr v.rammos@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΔΑ: 6ΗΙ446ΜΠ3Ζ-ΣΔΤ


ΑΔΑ:
Αριθ. ΦΕΚ: 3185/B΄/13.08.2019
Αθήνα, 02 Αυγούστου 2019
Αριθ. Πρωτ.:Α.Τ.Δ. Α 1110493 ΕΞ 2019

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί της Σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 1, των παρ. 1 , 4 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 7, της παρ. 1 του άρθρου 17, των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19, των παρ. 2,3,7 και 10 του άρθρου 41 αυτού.

β) Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του άρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και των παρ. 5 και 6 του άρθρ. 19 του ν.4389/2016.

δ) Της παρ.5 του αρθρ.5 του ν. 3943/2011(Α΄66), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του αρθ.12 του ν.4110/2013 (Α΄17) και ισχύει.

ε) Του αρθρ. 20 του ν. 4354/2015(Α΄176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του αρθ. 2 του ν.3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο α΄ της παρ. 3 του άρθ. 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (ΥΟΔΔ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την αριθ. 1078370/1894/0001Α/Φ.71/14.9.2006 (Β΄ 1439) «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας και των ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το αριθ. πρωτ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. 141475 ΕΞ 2019 ΕΜΠ/15.7.2019 έγγραφο της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων με θέμα: «Λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων σε 24ωρη βάση».

6. Την αριθ. Δ.Δ.Α.Δ. Γ 1011163 ΕΞ 2017/25.01.2017 (ΑΔΑ: 6Ω9ΞΗ-7ΣΚ) απόφαση «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης»

7.Την ανάγκη καθορισμού ιδιαίτερου ωραρίου λειτουργίας για τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων προκειμένου να επιτελέσουν το ρόλο τους στην πάταξη των φαινομένων της διαφθοράς στο περιβάλλον των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

8. Την αιτιολογημένη γνώμη της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. με βάση το αριθ. (9) κατωτέρω σχετικό.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης προκαλείται επιπλέον δαπάνη απροσδιορίστου ποσού κατά το τρέχον έτος και τα επόμενα έτη, καθώς εξαρτάται από την εκάστοτε ετήσια κατανομή των ωρών στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, αργίες και τις νυχτερινές ώρες, η οποία θα καλυφθεί εντός των ανωτάτων ορίων του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ τρέχοντος και επόμενων οικονομικών ετών (Ειδικός Φορέας 1023-801-0000000, ΑΛΕ 2120201001, 2120202001), με βάση το ισχύον Μ.Π.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων επιτρέπεται να λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, καθώς και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες, με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και κατά τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!