Υπουργείο Εργασίας

Εγκύκλιος 43 Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης του ν.4611/2019 (Α΄ 73/2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ TMHMA ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατησίων 12
Tαχ.Κώδικας: 106 77
Τηλέφωνο: 210.52.91.767-770, 798
FAX: 210.52.91.735
Ε-mail: diakanonismos@keao.gov.gr

 

ΑΔΑ: ΨΝ1Ο465ΧΠΙ-Ζ9Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 13/08/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43

Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας
Γ36/02/297

 

ΠΡΟΣ :
Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Αποδέκτες του Πίνακα Α


Θ Ε Μ Α: Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης του ν.4611/2019 (Α΄ 73/2019) Δια του παρόντος σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ Α΄134/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» που αντικατέστησε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ Α' 73/2019) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Με την αντικατάσταση της ως άνω παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.4611/2019, η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση του ν.4611/2019, όπως αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 αυτού, κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο που υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον τριών (3) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογιζόμενο. Με την ως άνω αναφερόμενη διάταξη εισάγεται μείωση του προβλεπομένου στο ν.4611/2019 τόκου κατά δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, καθώς και η συνεπής παρακολούθηση και καταβολή των δόσεων της ρύθμισης, μαζί με την καταβολή των τρεχουσών εισφορών.

Η παρούσα διάταξη έχει άμεση εφαρμογή στις νέες αιτήσεις υπαγωγής σε ρύθμιση του ν.4611/2019 και στις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις για τις οποίες οι οφειλέτες επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των δόσεών τους. Για όλες τις ενεργές ρυθμίσεις οι ανεξόφλητες δόσεις αναπροσαρμόζονται αυτόματα και σταδιακά, χωρίς να απαιτούνται ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών.\

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ α.α
ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΜΑΝΗ

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο α.α.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΗΓΑΝΗ


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!