Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.Τ.Δ. Α 1108245 ΕΞ 2019 Τροποποίηση της αριθ. Α.Τ.Δ. Α 1039850 ΕΞ 2019/15.03.2019 (ΦΕΚ: Β΄ 1028, ΑΔΑ: 628646ΜΠ3Ζ-ΟΩ8) απόφασης «Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2019»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες: Ζ. Καμηνάρη, Βελ. Ράμμος
Τηλέφωνο: 210 3375110
Fax: 210 3375545, 210 3375004
E-Mail: z.kaminari@aade.gr v.rammos@aade.gr
Url: www.aade.gr
ΑΔΑ: Ω43946ΜΠ3Ζ-ΒΙΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:
Αριθ. ΦΕΚ: 3155/Β΄/09.08.2019
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2019
Αριθ. Πρωτ.:Α.Τ.Δ. Α 1108245 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ:

Τους αποδέκτες του Πίνακα Διανομής


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Α.Τ.Δ. Α 1039850 ΕΞ 2019/15.03.2019 (ΦΕΚ: Β΄ 1028, ΑΔΑ: 628646ΜΠ3Ζ-ΟΩ8) απόφασης «Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της υποπαραγράφου δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14, του άρθρου 19 και του άρθρου 41 αυτού.

β) του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄56), όπως ισχύει.

γ) του π.δ. 174/1985 «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄59).

δ) της αριθ. Ζ/1802/6.2.1996 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρακτική άσκηση αποφοίτων Ι.Ε.Κ» (Β΄ 104).

ε) της παραγράφου 16 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη Φορολογία Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄249). στ) της αριθ. 2/50514/0022/17.9.2002 (Β΄ 1254) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών".

ζ) του άρθρου 47 του ν.4264/2014 (Α΄ 118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

η) της αριθ. 139931/Κ1/8.9.2015 (Β΄ 1953) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού-Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων-ΟικονομικώνΕργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ».

θ) της αριθ. Κ1/54877/30.3.2017 (Β΄ 1245) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

ι) της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα με την αριθ. Δ.ΟΡΓ Α 1061722 ΕΞ 2019/23.04.2019 (Β΄ 1460) όμοια απόφαση.

ια) της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1086537 ΕΞ 2019/13.06.2019 (Β΄ 2482) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτές», δυνάμει της οποίας ανακαθορίστηκε ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των εν λόγω Γενικών Διευθύνσεων, αντί 15.07.2019 σε 29.07.2019.

ιβ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν.4389/2016.

2. Την αριθ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 (Β΄ 2153) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

3. Την αριθ. Δ.Π.Δ.Α.Α.Α.Δ.Ε. Α 1188218 ΕΞ 2018/19.12.2018 (ΑΔΑ: ΨΕ8Ζ46ΜΠ3Ζ-Ρ99) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 σε επιμέρους Λογαριασμούς Εξόδων. Προϋπολογισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ειδικός Φορέας 1023-801-00000-00».

4. Τα αριθ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1017376 ΕΞ 2019/5.2.2019 και Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1033320 ΕΞ 2019/4.3.2019 έγγραφα της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..

5. Τις αριθ. Ε5/332/22.01.1986 και Ε5/1387/16.06.1994 εγκυκλίους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι..

6. Τα αιτήματα των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που υποβλήθηκαν, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες.

7. Την αριθ. Α.Τ.Δ. Α 1039850 ΕΞ 2019/15.03.2019 (ΦΕΚ: Β΄ 1028, ΑΔΑ: 628646ΜΠ3Ζ-ΟΩ8) απόφαση «Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2019».

8. Το αριθ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1104608 ΕΞ 2019/22.07.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση του χρόνου έναρξης πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. /Ι.Ε.Κ. σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2019, πέραν της 01 Ιουλίου 2019».

9. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ. 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

10. Την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1103604 ΕΞ 2019/18.07.2019 (ΑΔΑ: ΨΒ3546ΜΠ3Ζ-ΥΤ3) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

11. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθ. Α.Τ.Δ. Α 1039850 ΕΞ 2019/15.03.2019 (ΦΕΚ: Β΄ 1028, ΑΔΑ: 628646ΜΠ3Ζ-ΟΩ8) απόφασής μας, όπως αναφέρεται στο με α/α 8 του προοιμίου έγγραφο.

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2019, ύψους που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), η οποία εγγράφεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) 2130106001 του Ειδικού Φορέα 1023-801-00000-00 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. Τυχόν προκαλούμενη δαπάνη από απλήρωτες υποχρεώσεις του έτους 2019, καθώς και υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της εξάμηνης πρακτικής των εν λόγω σπουδαστών εντός του επόμενου οικονομικού έτους, δύναται να καλυφθούν από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του έτους 2020 του Ειδικού Φορέα 1023-801-00000-00 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2020 με βάση το ισχύον Μ.Π.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την παράγραφο 4 της αριθ. Α.Τ.Δ. Α 1039850 ΕΞ 2019/15.03.2019 (ΦΕΚ: Β΄ 1028, ΑΔΑ: 628646ΜΠ3Ζ-ΟΩ8) απόφασής μας, ως εξής: «4. Στα πλαίσια της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και εκτέλεσης του χρονοδιαγράμματος του ετήσιου προϋπολογισμού, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες να μεριμνήσουν για την έναρξη πρακτικής άσκησης το αργότερο έως την 01.10.2019, με σκοπό αυτή να έχει ολοκληρωθεί έως την 31.03.2020».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Α.Τ.Δ. Α 1039850 ΕΞ 2019/15.03.2019 (ΦΕΚ: Β΄ 1028, ΑΔΑ: 628646ΜΠ3Ζ-ΟΩ8) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με εντολή Διοικητή

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!