Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1112529 ΕΞ 2019 Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (Επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά Προϊόντα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο: 210 6987 443
Fax: 210 6987 459
E-Mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΑΔΑ: 6ΑΦ246ΜΠ3Ζ-ΧΞ7


ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡTΗTΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΔΑ:
Αθήνα, 09 Αυγοφστου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1112529 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (Επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά Προϊόντα

ΣΧΕΤ.:

α. Η με αρ. πρωτ. 86660/05-07-2019 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 55094/14-05-2019 αντίστοιχης Απόφασης

β. Η με αρ. πρωτ. 91579/19-07-2019 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 86660/05-07-2019 αντίστοιχης Απόφασης

γ. Η με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1077611 ΕΞ 2019/24-05-2019 Οδηγία με την οποία κοινοποιήθηκε η με αρ. πρωτ. 55094/14-05-2019 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών, σας κοινοποιούμε τις εν λόγω Αποφάσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτές:

- Τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 1 της (α) σχετικής και της (β) σχετικής Απόφασης προστίθενται στην απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών (επανεξαγωγών)

- Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η Απόφαση ΕΟΦ με αρ. πρωτ. 55094/14-05-2019 και η ανωτέρω (γ) σχετική.\

Κατόπιν αυτού και σε περίπτωση κατά την οποία οι τελωνειακές Αρχές της χώρας διαπιστώσουν - στο πλαίσιο των καθηκόντων τους - απόπειρα εξαγωγής (επανεξαγωγής) των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον συγκεντρωτικό Πίνακα 2 της ανωτέρω (β) σχετικής Απόφασης, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ο.Φ..

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση σας, επισημαίνεται ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα που είναι σε έλλειψη ή περιορισμένη διάθεση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.eof.gr/web/guest/eparkeia , η οποία ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εφεξής, για όσα περιλαμβάνονται στον κατάλογο και παρουσιάζουν έλλειψη για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών απαγορεύονται αυτοδικαίως οι παράλληλες εξαγωγές (επανεξαγωγές) τους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΤΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα:

Η με αρ. πρωτ. 91579/19-07-2019 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!