Νομολογία

ΣτΕ 208/2000

Αριθμός 208/2000

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ.τος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 2721/1999) ----------------------------------------------------

Συνεδρίασε σε Συμβούλιο στις 5 Ioυνίου 2000 με την εξής σύνθεση : Αθ. Τσαμπάση, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος που είχε κώλυμα, Ελ. Δανδουλάκη, Σύμβουλος, Αναστ.-Μαρ. Παπαδημητρίου, Πάρεδρος. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος η Α. Τριάδη, Γραμματέας του Δ' Τμήματος.

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 21 Ιουλίου 1999 αίτηση: της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών", που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 44, κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα ανώνυμη εταιρεία επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθ. 3956/957/7.4.1999 πράξεως της Διευθύντριας του Τμήματος Εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών, Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Τομέας Νότιας Αθήνας, Νομαρχίας Αθηνών-Πειραιώς, Ε.Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς, ως και κάθε άλλη πράξη της Διοικήσεως.

Κατέθεσαν το από 14 Δεκεμβρίου 1999 υπόμνημά τους οι :

1) Γεώργιος Ραφτόπουλος,

2) Παναγιώτης Ζωγράφος, κάτοικοι και οι δύο Παλ. Φαλήρου Αττικής, οδός Τ. αρ. 76 και 80 αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος του Δ' Τμήματος για να κριθεί η πιο πάνω αίτηση, συγκρότησε την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 - ΦΕΚ 8 τ. Α', όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 - ΦΕΚ 112 τ. Α'. Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε την Εισηγήτρια, Αναστ.-Μαρ. Παπαδημητρίου Πάρεδρο.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά τον Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη και το παράβολο (8504353/99 διπλότυπο της Δ.Ο.Υ. Δικ/κών Εισπράξεων Αθηνών, 1331910 ειδικό έντυπο παραβόλου).

2. Επειδή, με την κρινομένη αίτηση, ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της 3956/957/7.4.1999 πράξεως της Δ/νσεως Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέα Νότιας Αθήνας) περί ανακλήσεως της 2/2.2.1994 εγκρίσεως εγκαταστάσεως δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας του Πολεοδομικού Γραφείου Πειραιώς. Η έγκριση αυτή, με την οποία είχε επιτραπεί στην αιτούσα να εγκαταστήσει, επί τμήματος του δώματος πολυόροφης οικοδομής, επί της οδού Τρίτωνος αρ. 78 στο Π. Φάληρο, οικίσκο με ιστό και επ' αυτού σύστημα κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ανεκλήθη με το αιτιολογικό ότι "αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1β" του Γ.Ο.Κ. (ν. 1577/1985). Κατά της προσβαλλομένης ανακλητικής η αιτούσα έχει ασκήσει αίτηση ακυρώσεως, δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 17.10.2000.

3. Επειδή, οι Γεώργιος Ραφτόπουλος και Παναγιώτης Ζωγράφος, κάτοικοι ομόρων προς την επίμαχη οικοδομών επί της οδού Τρίτωνος αρ. 76 και 80 αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως, κατέθεσαν το από 14.12.1999 υπόμνημα ενώπιον της Επιτροπής, με το οποίο υποστηρίζουν ότι η αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης και η λειτουργία του εν λόγω σταθμού κινητής τηλεφωνίας εγκυμονεί κινδύνους υγείας για τους περιοίκους λόγω της εκπεμπομένης ακτινοβολίας και λόγω των προβλημάτων που ενδέχεται να προκαλέσει στην στατική του κτιρίου.

4. Επειδή, η αιτούσα υποστηρίζει ότι η διακοπή της λειτουργίας του συγκεκριμένου σταθμού θα αφήσει ακάλυπτη όλη την περιοχή του Π. Φαλήρου, με αποτέλεσμα μείωση της εμπορικής εικόνας και φήμης της, ενώ η μεταφορά και επανεγκατάσταση αυτού σε άλλη θέση θα της προκαλέσει τεράστια οικονομική ζημία. Ως προς μεν τον πρώτο ισχυρισμό, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν τίθεται ζήτημα μειώσεως της εμπορικής εικόνας και φήμης της αιτούσης, εφόσον, όπως και η ίδια συνομολογεί, είναι δυνατή η μεταφορά του σταθμού σε άλλη θέση, ως προς δε τον δεύτερο παρατηρείται ότι η οικονομική ζημία, της οποίας γίνεται επίκληση, δεν συνιστά, κατά τη νομολογία της Επιτροπής Αναστολών, ανεπανόρθωτη βλάβη δικαιολογούσα την χορήγηση αναστολής, εφόσον μάλιστα η αιτούσα δεν ισχυρίζεται ότι η οικονομική αυτή ζημία θα επιφέρει κλονισμό της επιχειρήσεως. Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α

Απορρίπτει την υπό κρίσιν αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Επιβάλλει στην αιτούσα τη δικαστική δαπάνη των παρεμβαινόντων ανερχομένη στο ποσόν των 50.000 δρχ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου 2000 και εκδόθηκε στις 15 ίδιου μήνα και έτους.

Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος Η Γραμματέας του Δ' Τμήματος

Αθ. Τσαμπάση Α. Τριάδη

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης όταν τους ζητηθεί.

Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.

Αθήνα, ........................................

Ο Πρόεδρος του Δ' Τμήματος Η Γραμματέας του Δ' Τμήματος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!