Νομολογία

ΣτΕ 661/2001

Αριθμός 661/2001

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ.τος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999) ___________________

Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2001 με την εξής σύνθεση : Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Π. Κοτσώνης, Σύμβουλος και Ηλ. Μάζος, Πάρεδρος. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος η Α. Τριάδη, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος.

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 18 Ιουλίου 2001 αίτηση: της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε." και με διακριτικό τίτλο "COSMOTE", που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 15), κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Αθηνών-Πειραιώς.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση της 8327/1335/7.6.2001 πράξεως της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Τομέα Δυτικής Αθήνας και κάθε άλλης σχετικής πράξεως της Διοικήσεως.

Κατέθεσαν:

Α) το από 10 Σεπτεμβρίου 2001 υπόμνημά του ο Δήμος Χαϊδαρίου, που εδρεύει στο Χαϊδάρι (Λ. Αθηνών 181-183) και Β) το από 11 Σεπτεμβρίου 2001 υπόμνημά τους οι:

1) Γ. Σ., κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Πλαταιών 79),

2) Β. Μ., κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Πλαταιών 81),

3) Η. Γ., κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Πλαταιών 88),

4) Χ. Π., κάτοικος Αιγάλεω Αττικής (Πλαταιών 90),

5) Ν. Β., κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Πλαταιών 81),

6) Γ. Μ., κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Ελευθερίας 32),

7) Δ. Α.,

8) Ι. Σ.,

9) Γεωργία Σ., κάτοικοι Χαϊδαρίου Αττικής (Πλαταιών 81),

10) Θ. Δ., κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Ιθάκης 32),

11) Δ. Κ.,

12) Α. Σ., κάτοικοι Χαϊδαρίου Αττικής (Πλαταιών 88),

13) Α. Σ.,

14) Ε. Σ., κάτοικοι Χαϊδαρίου Αττικής (Πλαταιών 81),

15) Σ. Κ., κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Θερμοπυλών 88),

16) Ι. Α.,

17) Β. Κ., κάτοικοι Χαϊδαρίου Αττικής (Λαμίας 3),

18) Κ. Β.,

19) Δ. Β.,

20) Ό. Β.,

21) Μ. Β., κάτοικοι Χαϊδαρίου Αττικής (Πλαταιών 83),

22) Α. Θ., κάτοικος Αιγάλεω Αττικής (Πλαταιών 98),

23) Δ. Σ., κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Πλαταιών 71),

24) Σ. Τ., κάτοικος Αιγάλεω Αττικής (Πλαταιών 90),

25) Ν. Ψ., κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Λαμίας 3),

26) Π. Μ., κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Λαμίας 5),

27) Α. Δ., κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Λαμίας 7),

28) Γ. Γ., κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Λαμίας 8),

29) Σ. Κ., κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Ελευθερίας 32),

30) Θ. Κ.,

31) Σ. Σ.,

32) Ν. Κ., κάτοικοι Χαϊδαρίου Αττικής (Ιθάκης 30),

33) Γ. Τ., κάτοικος Αιγάλεω Αττικής (Κερκύρας 25),

34) Ε. Γ.,

35) Δ. Β.,

36) Α. Τ.,

37) Γ. Σ.,

38) Α. Σ., κάτοικοι Αιγάλεω Αττικής (Κιλκίς 20),

39) Α. Τ., κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Ελευθερίας 34) και

40) Α. Ρ., κάτοικος Αιγάλεω Αττικής (Κιλκίς 20).

Ο Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, για να κριθεί η πιο πάνω αίτηση, συγκρότησε την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 τ.Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α).

Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον Εισηγητή, Πάρεδρο Ηλ. Μάζο.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά τον Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ' αριθμ. 1978620, 2769471/2001 ειδικά γραμμάτια παραβόλου).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της υπ' αριθμ. 8327/1335/7.6.2001 πράξεως της Διευθύνσεως Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Δυτικής Αθήνας) περί ανακλήσεως της υπ' αριθμ. 16954/2001 εγκρίσεως εγκαταστάσεως δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας (κινητής τηλεφωνίας) στο δώμα πολυώροφης οικοδομής επί των οδών Πλαταιών 75 και Ελευθερίας στο Χαϊδάρι. Η επίδικη ανάκληση εχώρησε με το αιτιολογικό ότι διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές στην ως άνω οικοδομή. Κατά της ιδίας πράξεως έχει ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως, δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 22.10.2002.

3. Επειδή, ζητούν παραδεκτώς την απόρριψη της κρινομένης αιτήσεως με αυτοτελή υπομνήματα που κατέθεσαν στις 10.9.2001 και 11.9.2001 αντιστοίχως, αφενός ο Δήμος Χαϊδαρίου και αφετέρου οι Γεώργιος Σπυριδάκης, Βασίλειος Μούσας, Ηρακλής Γκιόκας, Χρήστος Πετρόπουλος, Ναυσικά Βάρσου, Γεώργιος Μαυρίδης, Δημοσθένης Αργύρης, Ιωάννης Στυλιανός, Γεωργία Στυλιανού, Θεόδωρος Δουβίτσας, Δημήτριος Κουρκουλής, Αθανάσιος Σακελάρης, Αικατερίνη Στυλιανού, Ευαγγελία Στυλιανού, Σπυρίδων Κήπου, Ιωάννης Αντωνόπουλος, Βασίλειος Καραχάλιος, Κώστας Βαμβακινός, Διονύσιος Βαμβακινός, Όλγα Βαμβακινού, Μαρία Βαμβακινού, Αλέκος Θεοφιλόπουλος, Δημήτριος Σκουρτόπουλος, Σταύρος Τραυλός, Νικόλαος Ψυχάρης, Παναγιώτης Μπούρας, Αντώνιος Δασονομόπουλος, Γρηγόριος Γρηγοριάδης, Στέλιος Καλατζής, Θεόδωρος Κουκούλης, Στέλιος Σπυρουνάκος, Νικόλαος Κουντούρης, Γεώργιος Τσιγαρίδας, Ελένη Γούναρη, Δημήτριος Βενιζέλος, Αναστάσιος Τσαμούλης, Γεώργιος Σταματίου, Αριστείδης Σταύρου, Αναστάσιος Τατσιώνης και Αθανάσιος Ράμμος. Οι εν λόγω φέρονται ως κάτοικοι Χαϊδαρίου, υποστηρίζουν δε ότι η αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως και η λειτουργία του σταθμού κινητής τηλεφωνίας στην κατά τα ανωτέρω θέση το μεν εγκυμονεί κινδύνους υγείας για τους κατοίκους της περιοχής λόγω της εκπεμπομένης ακτινοβολίας, το δε έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της περιοχής και την μείωση της αξίας των ακινήτων περιουσιών τους.

4. Επειδή, προβάλλεται ότι η διακοπή της λειτουργίας του σταθμού της αιτούσης, που "επιλέχθηκε ως η καλύτερη λύση για τα προβλήματα που παρουσιάζει το δίκτυό της . . . στην περιοχή του Δήμου Χαϊδαρίου και που συνίστανται στην μη δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολυάριθμων νέων χρηστών και στην κακή ποιότητα του σήματος λήψης και εκπομπής", θα προκαλέσει στην αιτούσα βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως.

Συνίσταται δε η βλάβη αυτή, κατά τους ισχυρισμούς της αιτούσης,

α) σε απώλεια εσόδων που υπερβαίνουν τις 60.000.000 δραχμές μηνιαίως,

β) στην "απώλεια νέων πελατών", και

γ) στην αδυναμία βελτιώσεως της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την δυσφήμιση και "την μεγίστη ηθική βλάβη" της αιτούσης.

5. Επειδή, δεν συνιστά λόγο αναστολής η οικονομική ζημία της αιτούσης από την εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως. Λόγους αναστολής δεν συνιστούν, οπωσδήποτε, και οι λοιποί ως άνω ισχυρισμοί της αιτούσης (περί διαρροής πελατείας κλπ.), εφόσον πάντως δεν προβάλλεται, και μάλιστα με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία, ότι δεν είναι δυνατή η μεταφορά του σταθμού της αιτούσης σε άλλη θέση (πρβλ. Ε.Α. 208/2000). Ενόψει των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, δοθέντος, εξάλλου, ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί προδήλως βάσιμη η ασκηθείσα κατά της προσβαλλομένης ανακλητικής πράξεως αίτηση ακυρώσεως.

Διά ταύτα

Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Επιβάλλει εις βάρος της αιτούσης την δικαστική δαπάνη του Δήμου Χαϊδαρίου που ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές και την δικαστική δαπάνη των αναφερομένων στην 3η σκέψη της αποφάσεως προσώπων που ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Οκτωβρίου 2001

και εκδόθηκε στις 9 ίδιου μήνα και έτους.

Ο Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος

Μ. Βροντάκης Α. Τριάδη

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.

Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.

Αθήνα, ....................................................

Ο Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!