Νομολογία

ΣτΕ 181/2000

Αριθμός 181/2000

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ.τος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 2721/1999) ----------------------------------------------------

Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 25 Μαϊου 2000 με την εξής σύνθεση: Γ. Δεληγιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Π. Πικραμμένος, Δ. Μπριόλας, Σύμβουλοι. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος ο Α. Γαϊτάνης, Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος. Γ ι α να αποφασίσει σχετικά με την από 27 Δεκεμβρίου 1999 αίτηση: του Γεωργίου Αντσακλή, κατοίκου Εκάλης Αττικής, οδ. Μιμόζας αρ. 9, κατά του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με την αίτηση αυτή o αιτών επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθμ. 4780/1999 απόφασης του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.

Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, για να κριθεί η πιο πάνω αίτηση, συγκρότησε την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 τ.Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α). Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον Εισηγητή, Σύμβουλο Δ. Μπριόλα.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά τον Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη και το παράβολο (διπλότυπο εισπράξεως 9743575/1999 της Δ.Ο.Υ. Ενσήμων και Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών και ειδικά έντυπα παραβόλου 1401269 και 886674, σειράς Α, έτους 1999).

2. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η αναστολή εκτελέσεως

α) της υπ΄ αριθμ. 4780/30.11.1999 αποφάσεως του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών (τεύχος ν.π.δ.δ. 217/21.12.1999), με την οποία διαπιστώθηκε η αποχώρηση του αιτούντος από τη θέση του αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από 23.10.1999, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 περ. δ και 24 παρ. 6 του Ν. 2530/1997 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 10 του Ν. 2188/1994, γιατί επέλεξε τη θέση του γιατρού του Ε.Σ.Υ. με την από 12.11.1999 δήλωσή του προς το Πανεπιστήμιο.

β) Της σχετικής έγγραφης προσκλήσεως της Διοικήσεως, με την οποία ο αιτών εκλήθη να επιλέξει μεταξύ της θέσης του Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" και της θέσης του μέλους Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τις οποίες κατείχε. Κατά των πράξεων αυτών ο αιτών έχει ασκήσει αίτηση ακυρώσεως για την εκδίκαση της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε, μετ΄ αναβολή, η 8.6.2000.

3. Επειδή, οι διοικητικές πράξεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού, όπως είναι και οι πράξεις κατά των οποίων στρέφεται ο αιτών, συνάπτονται με την ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, η άμεση εκτέλεσή τους επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος. Συνεπώς, οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε αναστολή εκτελέσεως, εκτός αν, λόγω της συνδρομής εξαιρετικών λόγων, η άμεση εκτέλεση των πράξεων αυτών θα μπορούσε να προξενήσει στον υπάλληλο ή το λειτουργό σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη, οπότε δύναται κατ΄ εξαίρεση να χορηγηθεί αναστολή, αφού συνεκτιμηθούν και οι ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας. Τέτοιο δε εξαιρετικό λόγο, ο οποίος θα δικαιολογούσε τη χορήγηση αναστολής, συνιστά και η ανάληψη από μέλος Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, υπό την ιδιότητά του αυτή, ερευνητικού προγράμματος και η διεξαγωγή του μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα (βλ. σχετ. Ε.Α. 166-171/2000, 562/1995, 479/1990 κ.ά.).

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών επικαλείται ότι η εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων θα έχει ως συνέπεια τη ματαίωση της συμμετοχής του σε υπό εξέλιξη ερευνητικά προγράμματα, χωρίς όμως να τα προσδιορίζει ειδικά, προσκομίζει δε προς απόδειξη του ισχυρισμού του αυτού σχετική βεβαίωση του Διευθυντή της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Ηλ. Μπαστούνη. Από τη βεβαίωση αυτή προκύπτει ότι ο αιτών συμμετέχει, ως Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ", στο διδακτικό και ερευνητικό έργο της ανωτέρω πανεπιστημιακής κλινικής, χωρίς όμως να προσδιορίζονται συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα, στα οποία ο αιτών συμμετέχει. Επομένως, η αόριστη επίκληση από τον αιτούντα της συμμετοχής του σε πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα δεν δικαιολογεί, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, τη χορήγηση της ζητουμένης αναστολής. Περαιτέρω οι ισχυρισμοί του αιτούντος σύμφωνα με τους οποίους η εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων θα έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσει σημαντικά η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικών διατριβών τις οποίες επιβλέπει και θα καταστήσει αδύνατη την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής στη χειρουργική κλινική του Π.Γ.Ν.Α. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" την οποία διευθύνει, πρέπει να απορριφθούν, προεχόντως, γιατί δεν αναφέρονται σε ανεπανόρθωτη βλάβη του ιδίου από την εκτέλεση των ως άνω πράξεων, αλλά προβάλλονται εκ συμφέροντος τρίτου. Εξάλλου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών με τα σχετικά έγγραφά του προς το Δικαστήριο επί της υπό κρίση αιτήσεως δεν αναφέρει λόγους δημοσίου συμφέροντος που ανάγονται στη λειτουργία του (ειδικότερα στους τομείς της διδασκαλίας και της έρευνας) και θα επέτρεπαν την ολική ή μερική αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλόμενων πράξεων, αλλά, αντίθετα, ζητεί την απόρριψη της κρινόμενης αιτήσεως. Τέλος, ούτε τα προβαλλόμενα περί εκκρεμότητας της θέσης του Διευθυντή της ανωτέρω κλινικής του ΕΣΥ, την οποία κατέχει ο αιτών, ενόψει του ότι έχουν ασκηθεί ενστάσεις άλλων συνυποψηφίων του για την κατάληψη της θέσης αυτής, (βλ. την υπ΄ αριθμ. 839/21.12.1999 βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που προσκομίζει ο αιτών) δικαιολογούν τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής, προεχόντως διότι η εκκρεμότητα αυτή δεν αφορά τη θέση του αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, στην οποία αναφέρεται η προσβαλλόμενη πράξη του Πρύτανη, με την οποία διαπιστώνεται η αποχώρηση του αιτούντος από τη θέση αυτή, που θα μπορούσε ο αιτών να επιλέξει αντί της θέσης του Ε.Σ.Υ.

5. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναστολής εκτελέσεως.

Διά ταύτα

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 25 Μαϊου 2000

και εκδόθηκε στις 29 Μαϊου 2000.

Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος Ο Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος

Γ. Δεληγιάννης Α. Γαϊτάνης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!