Νομολογία

ΣτΕ 698/2006

Αριθμός 698/2006

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ.τος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999)

Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 6 Ιουνίου 2006 με την εξής σύνθεση : Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Ειρ. Σαρπ, Σύμβουλος, Ο. Νικολαράκου, Πάρεδρος. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος η Α. Τριάδη, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος.

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 17 Μαΐου 2005 αίτηση: της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΚΟΝΦΟΡΝΤΑΜΠΛ Ε.Π.Ε.", που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, Πάρνηθος 10, κατά του Υπουργού Ανάπτυξης.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ΄ αριθ. 5662/869/22.3.05 αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, για να κριθεί η πιο πάνω αίτηση, συγκρότησε την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 τ.Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α).

Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε την εισηγήτρια, Πάρεδρο Ο. Νικολαράκου.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (860239/2005 ειδικό έντυπο παραβόλου).

2. Επειδή, η αιτούσα εταιρεία κατασκευής υποδημάτων "ΚΟΝΦΟΡΝΤΑΜΠΛ Ε.Π.Ε." συστάθηκε από εταιρείες με όμοιο αντικείμενο δραστηριότητας, για την υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο εντάχθηκε, με την υπ' αριθμ. οικ.41964/2349/8.12.1998 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης (η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. οικ.5391/318/17.2.999 και οικ.24543/1587/26.7.99 όμοιες αποφάσεις), στην Δράση 9 του Μέτρου 2 του Υποπρογράμματος 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας, που αφορούσε την ενίσχυση επιχειρηματικών δικτύων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (clusters), κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του π.δ. 98/1996 "Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων" (Φ.Ε.Κ. Α΄77). Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις, τo ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου ανήρχετο σε 650.000.000 δρχ. και της καταβληθησομένης επιχορηγήσεως σε 402.000.000 δρχ. Βάσει των αποφάσεων αυτών, υπεγράφη η από 7.10.1999 σύμβαση επιχορηγήσεως για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου μεταξύ του Ενδιαμέσου Φορέα Διαχειρίσεως (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Διαχειριστική Προγραμμάτων Ανάπτυξης ΜΜΕ Αττικής και Νήσων Αιγαίου") και της αιτούσης εταιρείας. Με την υπ' αριθμ. οικ.9591/626/ 23.5.2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση του έργου του δικτύου επιχειρήσεων της αιτούσης εταιρείας.

Το τελικό κόστος του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 634.202.847 δρχ., ενώ η τελικώς καταβληθείσα επιχορήγηση ανήλθε στο πόσο των 386.940.534 δρχ. Εν συνεχεία, ωστόσο, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στην αιτούσα επιχείρηση από ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), σύμφωνα με την σχετική από 2.7.2004 πληροφοριακή έκθεση ελέγχου, διαπιστώθηκε

α) ότι η αιτούσα εταιρεία προμηθεύτηκε μέρος του επιχορηγηθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος με την μεσολάβηση τρίτων εταιρειών αντί του ποσού των 67.498,2 ευρώ, ενώ ο εξοπλισμός αυτός πωλήθηκε από τους ιταλικούς κατασκευαστικούς οίκους στο ποσό των 14.680,1 ευρώ, με αποτέλεσμα να λάβει μεγαλύτερη επιχορήγηση σε σχέση με αυτήν που θα ελάμβανε εάν είχε προμηθευτεί τα επίμαχα μηχανήματα απ' ευθείας από τους ιταλικούς οίκους και

β) ότι η αιτούσα, κατά παράβαση των όρων της συναφθείσης συμβάσεως, δεν είχε στην κατοχή της δύο ραπτομηχανές, για τις οποίες είχε επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα. Κατόπιν αυτών, με την υπ' αριθμ. 5662/869/22.3.2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης διατάχθηκε η επιστροφή μέρους της επιχορήγησης που είχε καταβληθεί στην αιτούσα επιχείρηση και συγκεκριμένα, η επιστροφή συνολικού ποσού 51.114,01 ευρώ. Με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της τελευταίας αυτής αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά της οποίας η αιτούσα έχει ασκήσει αίτηση ακυρώσεως, για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος η 10.10.2006.

3. Επειδή, η αιτούσα προβάλλει ότι από την εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως θα υποστεί αφ' ενός μεν τεράστια οικονομική βλάβη, η οποία θα δυσχεράνει την εύρυθμη λειτουργία της και την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών της προς τρίτους, αφ' ετέρου δε σοβαρότατη μείωση της φήμης και της αξιοπιστίας της και απώλεια των πελατών της, με αποτέλεσμα τον οικονομικό της κλονισμό. Η οικονομική ζημία της επιχειρήσεως, όμως, δεν συνιστά ανεπανόρθωτη βλάβη που δικαιολογεί την χορήγηση αναστολής (πρβλ. Ε.Α. 313/05, 834,675/03, 36/01κ.α.), ενώ ο ισχυρισμός της αιτούσης περί οικονομικού κλονισμού της είναι απορριπτέος ως αορίστως και αναποδείκτως προβαλλόμενος. Εν όψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι προβαλλόμενοι με την ασκηθείσα από την αιτούσα αίτηση ακυρώσεως λόγοι δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προδήλως βάσιμοι, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Διά ταύτα

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Iουνίου 2006

Ο Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος

Μ. Βροντάκης Α. Τριάδη

και εκδόθηκε στις 17 Ιουλίου 2006.

Ο Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος Διακοπών Η Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος

Δ. Κωστόπουλος Α. Τριάδη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!