Νομολογία

ΣτΕ 463/2006

Αριθμός 463/2006

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ.τος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999) ___________________

Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 21 Φεβρουαρίου 2006 με την εξής σύνθεση : Κ. Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, Αικ. Σακελλαροπούλου, Σύμβουλος, Κ. Κουσούλης, Πάρεδρος. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος η Γ. Σακελλαρίου, Γραμματέας του Ε΄ Τμήματος.

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 16 Φεβρουαρίου 2005 αίτηση: των:

1) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ADVANCED TECHNOLOGIES S.A.», που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αττικής, Κουσιανόφσκι 43 και

2) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OCEAN OIL A.E.Β.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά, Δ.63, κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούσες εταιρείες επιδιώκουν να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ΄ αριθ. 35232/27.9.2004 αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.

Κατέθεσε το από 7 Οκτωβρίου 2005 υπόμνημά του ο Δήμος Κυρέως Νομού Ε.. Ο Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, για να κριθεί η πιο πάνω αίτηση, συγκρότησε την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 τ.Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α). Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον Εισηγητή, Πάρεδρο Κ. Κουσούλη.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το κατά νόμο παράβολο (υπ΄ αριθ. 834449/2005 ειδικό γραμμάτιο παραβόλου).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της 35232/27.9.2004 αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων, με την οποία, ύστερα από προσφυγή του Δήμου Κ., ακυρώθηκε η 3448/14.7.2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με την τελευταία αυτή πράξη είχε γίνει δεκτή αίτηση της αιτούσης εταιρείας και είχαν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων με πενταετή διάρκεια στην περιοχή «Κυμάσι» Μαντουδίου ν. Ε.. Κατά της αυτής πράξεως η αιτούσα έχει ασκήσει αίτηση ακυρώσεως, δικάσιμος για την οποία ορίσθηκε, μετά από αναβολές, η 17.5.2006.

3. Επειδή, προς αντίκρουση της κρινόμενης αίτησης κατέθεσε υπόμνημα κατ΄ άρθρ. 52 παρ. 2 π.δ.τος 18/1989 (Α΄ 8) ο Δήμος Κ., στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται οι ανωτέρω εγκαταστάσεις.

4. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με την 49604/3.1.1975 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας χορηγήθηκε στην Α.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ» άδεια εγκαταστάσεως και λειτουργίας συγκροτήματος δεξαμενών αποθηκεύσεως καυσίμων, με συγκρότημα προθερμάνσεως και αντλιοστασίου στην περιοχή Κυμάσι Μαντουδίου Ν. Ε. για την εξυπηρέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της εταιρείας αυτής στο Μαντούδι. Με την 64309/19.4.1999 απόφαση των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι της εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας B. ΑΜΕΤΒΕ στην ίδια περιοχή. Η πράξη αυτή είχε πενταετή διάρκεια. Με την από 7.7.2004 αίτηση της εταιρείας «ADVANCED TECHNOLOGIES SA» ζητήθηκε η παράταση της χρονικής ισχύος των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων και υποβλήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων. Όπως αναφέρεται σχετικά, από την έκδοση της παραπάνω έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έτους 1999 η εταιρεία ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΜΕΤΒΕ υπολειτούργησε για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία πτώχευσής της και στις 5.3.2003 η αιτούσα ενοικίασε τις εγκαταστάσεις από τον σύνδικο της πτωχεύσεως. Ακολούθως, με την 3448/14.7.2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έγινε δεκτή η τελευταία αυτή αίτηση και εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων με πενταετή διάρκεια. Κατά της απόφασης αυτής ο Δήμος Κ. άσκησε την από 28.7.2004 προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ισχυριζόμενος ότι μη νομίμως δεν ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ε., ότι η αρχική έγκριση είχε δοθεί για την ενεργειακή υποστήριξη της ΒΙΟΜΑΓΝ, η οποία βρίσκεται σε πτωχευτική διαδικασία, ότι έχει επέλθει μεταβολή στις εγκαταστάσεις με την κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς καυσίμων από τα πλοία στις δεξαμενές, ότι δύο από τις δεξαμενές βρίσκονται εντός του παλαιού αιγιαλού και ότι με τις 89 και 101/2004 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κηρυχθεί απαλλοτρίωση του χώρου. Τέλος, με την 35232/27.9.2004 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ακυρώθηκε η παραπάνω απόφαση με την αιτιολογία ότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ν. 3010/2002, (δημοσιοποίηση και γνωμοδότηση Νομαρχιακού Συμβουλίου), δεδομένου ότι δεν πρόκειται για ανανέωση απλώς περιβαλλοντικών όρων, αλλά για «έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων τύπου ΙΙ της Α κατηγορίας της ΗΠ 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ (Α 1022)».

5. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι η εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως θα επιφέρει ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη στην αιτούσα, η οποία έχει δαπανήσει 5.000.000 ευρώ για την επένδυση και έχει συνάψει συμβάσεις με ποντοπόρα πλοία του εξωτερικού και τις 9 μεγαλύτερες ναυτικές εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, καθώς και με τις προμηθεύτριες εταιρείες ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και ΕΚΟ, τυχόν δε υπαναχώρηση θα επιφέρει κατάπτωση εγγυήσεων, απώλεια κερδών και πλήρη καταστροφή της αιτούσης λόγω και του υψηλού δανεισμού, στον οποίο έχει προβεί για την υλοποίηση της επένδυσης αυτής. Ακόμη θα επέλθει μείωση της επαγγελματικής πίστεως, φήμης και πελατείας της αιτούσης, απώλεια θέσεων εργασίας 60 εργαζομένων που απασχολούνται στα δεξαμενόπλοιά της και παρακώλυση της επικοινωνίας των νησιών του Αιγαίου και Ιονίου, λόγω της μη εξυπηρετήσεως των ναυτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται εκεί. Οι λόγοι, όμως, περί ισχυρού οικονομικού κλονισμού της αιτούσης, μειώσεως της επαγγελματικής πίστεως, φήμης και πελατείας της είναι απορριπτέοι προεχόντως διότι προβάλλονται αναποδείκτως. Εξάλλου, οι λόγοι για απώλεια θέσεων εργασίας και παρακώλυση των θαλασσίων συγκοινωνιών, ανεξαρτήτως του ζητήματος ότι προβάλλονται εκ συμφέροντος τρίτου, είναι πάντως απορριπτέοι προεχόντως διότι προβάλλονται επίσης αναποδείκτως. Τέλος, κατά τα λοιπά η οικονομική βλάβη, την οποία επικαλείται η αιτούσα, ως συνέπεια της αμέσου εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως, δεν θεμελιώνει λόγο αναστολής διότι είναι κατ΄ αρχήν, επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της σχετικής αιτήσεως ακυρώσεως (πρβλ. Ε.Α. 485/2005, 984/2004).

6. Επειδή, οι λόγοι ακυρώσεως, οι οποίοι προβάλλονται κατά της προσβαλλομένης πράξεως, ότι δηλ. μη νομίμως κρίθηκε ότι δεν απαιτείτο τήρηση εξ αρχής της διαδικασίας εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, αφού επρόκειτο για ανανέωση ήδη εγκεκριμένων όρων, και ότι δεν αιτιολογείται η διαπίστωση ότι δεν πρόκειται για ανανέωση, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προδήλως βάσιμοι.

7. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Διά ταύτα

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Επιβάλλει στην αιτούσα εταιρεία το ποσό των εκατόν ογδόντα (180) ευρώ, ως δικαστική δαπάνη του Δήμου Κ. που υπέβαλε υπόμνημα.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 2006 και εκδόθηκε στις 15 Μαΐου 2006.

Ο Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Ε΄ Τμήματος

Κ. Μενουδάκος Γ. Σακελλαρίου

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.

Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος. Αθήνα, ..............................................

Ο Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Ε΄ Τμήματος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!