Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υπουργείο Υγείας Εγκ. 55959/2019 Eφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ. Δνση:Αριστοτέλους 19
Τ.Κ.:104 33 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ. Μωραΐτου,
Μ. Χεργκελετζάκη
Τηλέφωνα:2132161343, 1346,
Τηλεομοιοτυπία:2132131907
Email:tyk@moh.gov.gr

Αθήνα, 26/07/2019

Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.55959

ΠΡΟΣ:
1. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Περιφερειακές Ενότητες
α. Δ/νσεις Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας
- Tμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου
β. Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Τμ. Αερουγειονομείου
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
«Ελ. Βενιζέλος»
190 19 Σπάτα

ΘΕΜΑ: «Eφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας».

Σχετ: 1. Ο Ν. 3420/2005 (ΦΕΚ 298/ τ. Ά 2005) «Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού».

2. Ο N 3730/2008 (ΦΕΚ 262/ τ. Ά/ 2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό & αλκοόλ και άλλες διατάξεις».

3. Ο N. 3868/2010 (Φ.Ε.Κ 129/ τ. Ά/ 2010) «Περί αναβάθμισης του Ε.Σ.Υ., απαγόρευση του καπνίσματος και άλλων διατάξεων».

4. Το άρθρο 35 του Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207/ τ. Ά/ 2010).

5. Το άρθρο 80 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ. Ά/ 2011).

6. Το άρθρο 45 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/τ. Ά/ 2011).

7. Το άρθρο 1 υποπαράγραφος Ι6 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/ τ. Ά/ 2014).

8. Ο Ν. 4419/2016 (ΦΕΚ 174/ τ. Ά/ 2016) με τον οποίον έγινε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ ΕΚ.

9. Το άρθρο 96 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 96/ τ. Ά/ 2017).

10. Το ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148/ τ. Α’/ 2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».

11. Η ΥΑ Υ1/Γ.Π./οικ.76017 (ΦΕΚ 1001/τ. ΄Β/ 2002) απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα κλπ.

12. Η Κ.Υ.Α. 104720 (ΦΕΚ 1315/τ. ΄Β/ 2010) η οποία καθορίζει τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου , της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη εφαρμογή του ν. 3868/2010(Φ.Ε.Κ. 129/τ. ΄Β./ 2010).

13. Η Κ.Υ.Α. Γ.Π./Δ2β/οικ.2986 (ΦΕΚ 103/τ.΄Β/24-01-2019) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική… όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 υποπαρ. Ι.6. του ν. 4254/2014(85/Α’).

14. H Yγ. Διάταξη με αρ. Υ1γ/ΓΠ. οικ. 47829 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων /ποτών και άλλες διατάξεις.

15. Tο προοίμιο του Καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δηλώνεται ότι η απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου χωρίς διάκριση λόγω φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, νομικών ή κοινωνικών συνθηκών.

16. Η συνθήκη της Λισσαβόνας, που υπεγράφη στις 13-12-2007.

17. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ) (1948).

18. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Νέα Υόρκη-19 -12 1966 με σύνταξη από την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα).

19. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (Νέα Υόρκη – 19-12-1966 με σύνταξη από την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα).

20. Η Συνθήκη για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC, 1989).

21. Η Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με αριθμ. πρωτ. Γ.Π./Δ2β/οικ.8809 από 31-01 2018 με ΑΔΑ:6IΓΩ465ΦΥΟ-ΚΔΦ με θέμα «Απαγόρευση καπνίσματος – εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας»

22. Η Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με αριθμ. πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.7291 από 29-01 2019 με θέμα «Στοιχεία υγειονομικών ελέγχων για το έτος 2018»

Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της επίτευξης του βασικού στόχου της προστασίας και προάσπισης της Δημόσιας Υγείας, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο μέσω της προσπάθειας για την καταπολέμηση τόσο του φαινομένου της εξάρτησης από το κάπνισμα όσο και των αρνητικών συνεπειών της χρήσης προϊόντων καπνού στο σύνολο του πληθυσμού. Βασικός πυλώνας είναι ο τομέας της πρόληψης μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου καθώς και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (π.χ. ανήλικων) σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος.

Στόχος της παρούσης εγκυκλίου είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας μέσω της αποτροπής των δυσμενών επιδράσεων του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους και χώρους συνάθροισης κοινού.

Βασικό στοιχείο πέραν των απαραίτητων και αδιάλειπτων ενεργειών ενημέρωσης του κοινού αποτελεί και η υπενθύμιση της κείμενης νομοθεσίας προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η εντατικοποίηση των ελέγχων αναφορικά με την ορθή και αυστηρή τήρηση του ανωτέρω σχετικού θεσμικού πλαισίου κατά προτεραιότητα:

I. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και άλλα Ιδρύματα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ).

II. Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως:

1) Νοσοκομεία,

2) Ιδιωτικές Κλινικές,

3) Κέντρα Υγείας,

4) Περιφερειακά Ιατρεία,

5) Δημοτικά Ιατρεία,

6) Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,

7) Ιδιωτικά Ιατρεία – Οδοντιατρεία,

8) Φαρμακεία,

9) Λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.),

10) Σε κάθε άλλο χώρο που δεν αναφέρεται παραπάνω, όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας.

III. Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως:

1) Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά),

2) Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά),

3) Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και γενικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση,

4) Φροντιστήρια.

IV. Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδότοπους.

V. Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων.

VI. Στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των χώρων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς επίσης

(α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας,

(β) στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

(γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής,

(δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές,

(ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων

(στ) στα παντός είδους κυλικεία,

(ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων,

(η) στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συγκεντρωτικά στοιχεία σύμφωνα με την ΚΥΑ (σχετ. 12) που προβλέπεται να υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας είναι εξαιρετικά ανεπαρκή και δεδομένου ότι κατά τη διεξαγωγή του Υγειονομικού Ελέγχου πραγματοποιείται παράλληλα και ο έλεγχος της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας (σχετ.22) θα πρέπει να αποστέλλετε τα στοιχεία σύμφωνα με το νόμο 3730/2008.

Επιπρόσθετα παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή της νομοθεσίας (εντατικοποίηση ελέγχων, επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων κλπ.).

Οι λοιποί αρμόδιοι ελεγκτικοί φορείς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την διενέργεια συνεχών και αδιάλειπτων ελέγχων και την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας καθώς και την υποβολή προτάσεων για την ορθότερη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούνται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς για την πιστή τήρηση των όρων της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον, με προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (π.χ. σε εκπαιδευτικά, νοσηλευτικά ιδρύματα, κλπ.) και σε όλους τους δημόσιους χώρους γενικότερα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣ. ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!