Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Π.Α. Y18/2019 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Στυλιανό Πέτσα

Αριθμ. Y18

ΦΕΚ B 3008 - 23.07.2019

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Στυλιανό Πέτσα.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 41 και του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

β) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

γ) του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α΄ 117),

δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της "Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου τηςΚυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών καιΥφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Στυλιανό Πέτσα του Λεωνίδα, αναθέτουμε την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α) Όλων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και της Ειδικής Γραμματείας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων,

β) της εποπτείας των κάτωθι νομικών προσώπων:

i) Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ Α.Ε.),

ii) Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕΜΠΕ Α.Ε.),

γ) της δημόσιας ενημέρωσης για την πορεία του έργου της Κυβέρνησης και των φορέων της,

δ) της συνδρομής στον Πρωθυπουργό για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής της Κυβέρνησης.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται, εντός του πλαισίου της κυβερνητικής πολιτικής:

α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, περιλαμβανομένης της νομοθετικής πρωτοβουλίας,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυπουργούς,

ε) η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, καθώς και η αποδοχή σχετικών γνωμοδοτήσεων και πρακτικών,

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Διεθνείς οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητάς του,

ζ) η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας σε θέματα αρμοδιότητάς του,

η) ο διορισμός των διοικήσεων των προβλεπόμενων στην περίπτωση (β) του άρθρου 1 της παρούσας, νομικών προσώπων, όπως επίσης ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των οργανικών μονάδων αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2019

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!