Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε.2139/2019 Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1237/27-6-2019 (ΦΕΚ 2927/Β/12.07.2019, ΑΔΑ: Ω8ΞΛ46ΜΠ3Ζ-ΧΟΒ) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Ε'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
E-Mail : d19diadi@otenet.gr
finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: Ω2Μ246ΜΠ3Ζ-ΞΙΦ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 16.07.2019

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2139

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1237/27-6-2019 (ΦΕΚ 2927/Β/12.07.2019, ΑΔΑ: Ω8ΞΛ46ΜΠ3Ζ-ΧΟΒ) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων».

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. Τ.3293/66/1978 ΑΥΟ «Περί καθορισμού της τελωνειακής διαδικασίας συλλογής και διακίνησης πετρελαιοειδών ερμάτων (SLOPS)» όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5012491 ΕΞ 2015 Απόφαση ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 1159/Β').

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή την αριθμ. πρωτ. Α.1237/27-6-2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 2927/Β/12.07.2019 (ΑΔΑ: Ω8ΞΛ46ΜΠ3Ζ-ΧΟΒ).

Με την ανωτέρω Απόφαση καταργείται η αριθμ. Τ.3293/66/1978 ΑΥΟ «Περί καθορισμού της τελωνειακής διαδικασίας συλλογής και διακίνησης πετρελαιοειδών ερμάτων (SLOPS)», (σχετ. 1) και αναμορφώνεται συνολικά η διαδικασία συλλογής, διακίνησης, αποθήκευσης, αξιοποίησης και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται σε πλοία.

Παρακαλούμε με την κοινοποίηση του νέου κανονιστικού πλαισίου να αποστείλετε αυθημερόν την Απόφαση στα Τελωνεία της αρμοδιότητάς σας και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατά προτεραιότητα αξιολόγηση των αιτημάτων, έκδοσης των εγκρίσεων, καθορισμού του τελωνείου ελέγχου και παροχής υποστήριξης στις Τελωνειακές Αρχές, ώστε να εφαρμοστούν οι αλλαγές που αυτό εισάγει, τόσο για τις Τελωνειακές Αρχές όσο και για τους οικονομικούς φορείς.

Με νεότερη εγκύκλιό μας, θα παρασχεθούν οδηγίες, επί ειδικότερων θεμάτων της κοινοποιούμενης Απόφασης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!