Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Π.Α. Υ11/2019 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένο

Αριθμ. Υ11

ΦΕΚ B 2951 - 16.07.2019

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένο.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 1 (α) του άρθρου 40 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),

β) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α' 118),

γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Παναγιώτη Πικραμμένο του Όθωνα, ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) η αναπλήρωση του Πρωθυπουργού σε απουσία ή κώλυμά του,

β) η εκπλήρωση οποιουδήποτε ειδικού έργου που του αναθέτει ο Πρωθυπουργός.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2019

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!