Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Π.Α. Υ8/2019 Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.

Αριθμ. Υ8

ΦΕΚ B 2903 - 11.07.2019

Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των:

α) των άρθρων 28 παρ. 1 και 4, 29, 30, 32 παρ. 2, 36 περιπτ. α' έως δ' και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

β) του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού» (Α΄5), όπως ισχύει,

γ) του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176),

δ) του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 33),

ε) της Υ201/21/11/2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β΄ 3776),

στ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της "Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α΄118).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού συνιστώνται τα εξής γραφεία:

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Πρωθυπουργού: Στην αρμοδιότητα του Γραφείου ανήκουν η ρύθμιση των προσωπικών επαφών του Πρωθυπουργού και η λειτουργική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου του,

2. Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης:

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου ανήκουν η τήρηση του Ιδιαίτερου Πρωτοκόλλου του Πρωθυπουργού, ο χειρισμός της σχετικής αλληλογραφίας, η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική μέριμνα του εν λόγω προσωπικού, το συντονισμό και την εποπτεία των διαχειριστικών και οικονομικών ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και των εντός Ελλάδας μετακινήσεων του Πρωθυπουργού, την ασφάλεια των βιβλίων και εγγράφων, την τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου του Πρωθυπουργού και το χειρισμό της σχετικής αλληλογραφίας, τη διαχειριστική μέριμνα των δημόσιων σχέσεων του Πρωθυπουργού, τη συντήρηση των χώρων και του εξοπλισμού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών, τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, των λειτουργικών συστημάτων και του εν γένει εξοπλισμού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, καθώς και η εποπτεία της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας του άρθρου 38 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005).

3. Διπλωματικό Γραφείο: Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκουν η παρακολούθηση των διεθνών υποθέσεων και εξελίξεων, των εργασιών και της εν γένει δραστηριότητας των διεθνών οργανισμών και η υποστήριξη του Πρωθυπουργού στα θέματα αυτά. Επιπλέον, ανήκει η παρακολούθηση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, η επεξεργασία σχετικών προτάσεων και η οργάνωση σε διπλωματικό επίπεδο των επισκέψεων του

Πρωθυπουργού στο εξωτερικό και των συναντήσεων του στο εσωτερικό στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεών του.

4. Γραφείο Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης: Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκουν η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων, των εργασιών και της εν γένει δραστηριότητας των ευρωπαϊκών θεσμών και η υποστήριξη του Πρωθυπουργού στα θέματα αυτά. Επιπλέον, ανήκει η επεξεργασία σχετικών προτάσεων και η οργάνωση και υποστήριξη των επισκέψεων και υποχρεώσεων του Πρωθυπουργού στις συναντήσεις των οργάνων της Ε.Ε.

5. Οικονομικό Γραφείο: Στην αρμοδιότητα του Οικονομικού Γραφείου ανήκουν η παρακολούθηση της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής και στρατηγικής στα θέματα οικονομίας, παραγωγής και ανάπτυξης και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Πρωθυπουργό, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.

6. Γραφείο Κοινωνικών Θεμάτων: Στην αρμοδιότητα του Γραφείου ανήκουν η μελέτη και ανάλυση της πορείας υλοποίησης του κυβερνητικού έργου και η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία σε τομείς που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής. Επιπλέον, στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκει κάθε θέμα που άπτεται των σχέσεων ΚράτουςΚοινωνίας και της ανοιχτής διακυβέρνησης.

7. Γραφείο Τύπου: Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Τύπου ανήκουν η παρακολούθηση της επικαιρότητας και η σχετική ενημέρωση του Πρωθυπουργού, η επικοινωνία με τα ελληνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και η ενημέρωση των δημοσιογράφων για τις πρωτοβουλίες του.

8. Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού: Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκουν η υποστήριξη του Πρωθυπουργού σχετικά με όλα τα ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού που αφορούν στο κυβερνητικό έργο, η ανάλυση των επιπτώσεων των δημοσίων πολιτικών στην κοινωνία και οι σχετικές εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό.

9. Γραφείο Επικοινωνίας: Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκουν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της υλοποίησης της στρατηγικής της ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, η διοργάνωση εκδηλώσεων του Πρωθυπουργού και η επιμέλεια και των ομιλιών του Πρωθυπουργού.

10. Νομικό Γραφείο: Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκουν η επιμέλεια, μελέτη και εισήγηση κάθε θέματος νομικού ενδιαφέροντος που του αναθέτει ο Πρωθυπουργός.

Άρθρο 2

1. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 της Υ201/21/11/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3776) απόφασης του Πρωθυπουργού, θέσεις προϊσταμένων, ειδικών συμβούλων και συνεργατών, καθώς και μετακλητών υπαλλήλων, ήτοι: (α) δέκα (10) θέσεις Προϊσταμένων Γραφείων, (β) σαράντα μία (41) θέσεις Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών και (γ) τριάντα πέντε (35) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, μεταφέρονται και κατανέμονται στα γραφεία του άρθρου 1 της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής.

2. Από τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο θέσεις: (α) καταργούνται τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων - συνεργατών και (β) δύο (2) θέσεις μετακλητών. Το σύνολο των προβλεπόμενων θέσεων προϊσταμένων, ειδικών συμβούλων και συνεργατών και μετακλητών υπαλλήλων μειώνεται σε ογδόντα (80). Στις κατά το προηγούμενο εδάφιο θέσεις κατατάσσεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού το προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις αυτές κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 38 παρ. 1 του π.δ. 63/2005, όπως αυτό ισχύει, Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας με τις θέσεις που προβλέπονται σ' αυτή, εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 3

Η εσωτερική διάρθρωση και η σύνθεση σε προσωπικό των γραφείων καθορίζεται ως εξής:

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Πρωθυπουργού:

(α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου,

(β) τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων - συνεργατών και

(γ) τέσσερις (4) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης:

(α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου,

(β) πέντε (5) θέσεις ειδικών συμβούλων - συνεργατών και

(γ) δέκα (10) θέσεις μετακλητών, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Διπλωματικό Γραφείο:

(α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου,

(β) τρεις (3) θέσεις ειδικών συμβούλων - συνεργατών και

(γ) δύο (2) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Γραφείο Θεμάτων Ε.Ε.:

(α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου,

(β) τρεις (3) θέσεις ειδικών συμβούλων - συνεργατών και

(γ) δύο (2) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Οικονομικό Γραφείο:

(α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου,

β) τρεις (3) θέσεις ειδικών συμβούλων - συνεργατών και

(γ) δύο (2) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Γραφείο Κοινωνικών Θεμάτων:

(α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου,

β) τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων - συνεργατών και

(γ) τρεις (3) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Γραφείο Τύπου:

(α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου,

β) τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων - συνεργατών και

(γ) τρεις (3) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

8. Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού:

(α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου,

(β) τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων - συνεργατών και

(γ) δύο (2) θέσεις μετακλητών, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Γραφείο Επικοινωνίας:

(α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου,

(β) τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων - συνεργατών και

(γ) τρεις (3) θέσεις μετακλητών, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

10. Νομικό Γραφείο:

(α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου,

(β) τρεις (3) θέσεις ειδικών συμβούλων - συνεργατών και

(γ) δύο (2) θέσεις μετακλητών, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4

1. Το προσωπικό που υπηρετεί στην Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του με το ίδιο καθεστώς πρόσληψης του έως την έκδοσή της κατά το άρθρο 2 παρ. 2 πράξης κατάταξής του.

2. Η Υ201/21/11/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3776) απόφαση του Πρωθυπουργού καταργείται.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2019

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!