Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 67738/2019 Προϋποθέσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967

Αριθμ. 67738

ΦΕΚ B’ 2633/28.06.2019

Εξειδίκευση προϋποθέσεων και καθορισμός ανώτατων ορίων ενισχυόμενων δαπανών και έντασης ενισχύσεων καθώς και διαδικασιών και δικαιολογητικών για τις ενισχύσεις των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Α’/132), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 7 αυτού, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 39 του ν. 4605/2019 (Α’/52).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (Α’/98).

3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ... μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’/208).

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’/192).

5. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’/37).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται, για τις ενισχύσεις των περιπτώσεων α’ (Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία), β’ (Ενισχύσεις για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης) και δ’ (Ενίσχυση δαπανών μισθολογικού κόστους και δαπανών εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών) της παρ. 2 του άρθρου 6 του α.ν. 89/1967 όπως ισχύει, που χορηγούνται βάσει των άρθρων 6 και 7 του ιδίου νόμου, οι προϋποθέσεις όσον αφορά τη δημιουργία ελάχιστου αριθμού θέσεων απασχόλησης από νέα δραστηριότητα, τα ανώτατα όρια ενισχυόμενων δαπανών και τα ποσοστά ενίσχυσης για κάθε κατηγορία ενισχύσεων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση των ενισχύσεων, τη διενέργεια των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων και την εκταμίευση των ποσών της ενίσχυσης.

Άρθρο 2

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

1. Ενισχύσεις βάσει του άρθρου 6 του α.ν.89/1967, όπως ισχύει.

Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 89/ 1967, όπως ισχύει, και οι ημεδαπές εταιρείες που υπάγονται στις διατάξεις του ιδίου νόμου σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτού, μπορούν να λάβουν τις ενισχύσεις των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1, εφόσον:

α. Αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα είτε ως προς το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε ως προς τις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, η οποία δεν ασκείται στην Ελλάδα τα τελευταία δύο (2) έτη μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης από τις ίδιες ή άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκουν.

Κατ’ εξαίρεση, εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση έως και 28.6.2019, δύνανται να έχουν αναπτύξει τη νέα δραστηριότητα, πριν την υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης και πάντως όχι πριν την 1.1.2019, ημερομηνία κατά την οποία προσμετρούνται και τα δύο (2) τελευταία έτη.

β. Από τη νέα δραστηριότητα δημιουργείται ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων μόνιμης πλήρους απασχόλησης, ο οποίος ανά κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών του εδαφίου α ́ της παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/ 1967 όπως ισχύει, ορίζεται ως ακολούθως: - Για τις περιπτώσεις υπηρεσιών (η) έρευνας και ανάπτυξης, και (θ) ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής: κατ’ ελάχιστον 30 νέες θέσεις απασχόλησης. - Για τις περιπτώσεις υπηρεσιών:

α) συμβουλευτικού χαρακτήρα, (β) κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, (γ) ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, (δ) κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, (ε) διαφήμισης και μάρκετινγκ, (στ) επεξεργασίας στοιχείων, (ζ) λήψης και παροχής πληροφοριών,

ι) αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών, (ια) διαχείρισης προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας μη συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια μέσα και (ιβ) διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού: κατ’ ελάχιστον 50 νέες θέσεις απασχόλησης. - Για την περίπτωση υπηρεσιών (ιγ) δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή: κατ’ ελάχιστον 100 νέες θέσεις απασχόλησης

Σε περίπτωση που η εταιρεία αναπτύσσει νέα δραστηριότητα η οποία αφορά περισσότερες από μία υπηρεσίες, ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων καθορίζεται βάσει της παρεχόμενης υπηρεσίας στην οποία η προϋπόθεση αυτή έχει τη μεγαλύτερη τιμή.

2. Ενισχύσεις βάσει του άρθρου 7 του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει.

Οι ενισχύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 χορηγούνται επίσης σε εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, καθώς και ημεδαπές εταιρείες, που παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά των περιπτώσεων α ́ έως ιγ ́ του εδαφίου α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 όπως ισχύει, σε μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητα τα κεντρικά τους καταστήματα ή συνδεδεμένες με αυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, με δυνατότητα να παρέχουν παράλληλα τις ίδιες υπηρεσίες και σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα, εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι:

α. Αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα είτε ως προς το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία δεν ασκείται στην Ελλάδα τα τελευταία δύο (2) έτη μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης από τις ίδιες ή άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκουν. Κατ ́ εξαίρεση, εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση έως και 28.6.2019, δύνανται να έχουν αναπτύξει τη νέα δραστηριότητα, πριν την υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης και πάντως όχι πριν την 1.1.2019, ημερομηνία κατά την οποία προσμετρούνται και τα δύο (2) τελευταία έτη.

β. Από τη νέα δραστηριότητα δημιουργούνται κατ’ ελάχιστον 150 νέες θέσεις μόνιμης πλήρους απασχόλησης.

3. Η εταιρεία μετά την έκδοση της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης οφείλει εντός ενός (1) έτους, να έχει δημιουργήσει κατ’ ελάχιστον τις παραπάνω νέες θέσεις απασχόλησης και να διατηρήσει αυτές μέχρι τη λήξη της περιόδου ενίσχυσης, όπως ορίζεται στην παρ. 4.

4. Επιλέξιμες είναι οι κατά κατηγορία ενίσχυσης οριζόμενες δαπάνες που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται εντός της χρονικής περιόδου από την έκδοση της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) πλήρων διαχειριστικών περιόδων (στο εξής περίοδος ενίσχυσης).

5. Η ενίσχυση έχει τη μορφή επιχορήγησης - επιδότησης που συνίσταται σε παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων επιλέξιμων δαπανών και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί αυτών (στο εξής ποσοστό ενίσχυσης).

Η ενίσχυση καταβάλλεται ετησίως, μετά το πέρας κάθε διαχειριστικής περιόδου και το καταβαλλόμενο ποσό προσδιορίζεται βάσει του ποσοστού ενίσχυσης επί των πραγματοποιηθέντων και εξοφληθέντων εντός της διαχειριστικής περιόδου επιλέξιμων δαπανών, με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατά περίπτωση ανώτατων ορίων.

6. Η εταιρεία υποχρεούται να παρακολουθεί τις ενισχυόμενες δαπάνες και τις καταβληθείσες ενισχύσεις διακριτά, με τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, και επίσης να τηρεί τα στοιχεία των ενισχυόμενων δαπανών έως ότου ενημερωθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να διενεργηθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ή άλλο αρμόδιο φορέα διοικητικός ή και επιτόπιος έλεγχος σε σχέση με τη χορηγηθείσα ενίσχυση και η επιχείρηση υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του ελεγκτικού οργάνου όλα τα σχετικά στοιχεία.

7. Οι χορηγούμενες εντός ενός (1) έτους ενισχύσεις βάσει των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967 όπως ισχύει, συνολικά δεν δύναται να υπερβούν τα αντίστοιχα ποσά που έχουν καθορισθεί για το έτος αυτό, με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 και την παρ. 1 του άρθρου 7 του ιδίου νόμου και έχουν εγγραφεί ως προϋπολογισμός του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Ενδύσεων.

Άρθρο 3

Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία

1. Οι ενισχύσεις της κατηγορίας αυτής χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης και ειδικότερα τα άρθρα 32 και 33 αυτού, και αφορούν την πρόσληψη εργαζόμενων οι οποίοι:

αα. δεν είχαν κανονική αμειβόμενη εργασία κατά τους προηγούμενους έξι (6) μήνες σύμφωνα με βεβαίωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) που εκδίδεται βάσει του τηρούμενου από αυτόν Μητρώου Ανέργων ή

ββ. δεν έχουν συμπληρώσει δυο (2) έτη από την ολοκλήρωση εκπαίδευσης με πλήρες ωράριο και δεν είχαν προηγουμένη κανονική αμειβόμενη απασχόληση, σύμφωνα με σχετικό πιστοποιητικό σπουδών και βεβαίωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) που εκδίδεται βάσει του τηρούμενου από αυτόν Μητρώου Ανέργων καθώς και βεβαίωσης του αρμόδιου Φορέα Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας, ή

γγ. είναι ηλικίας άνω των 50 ετών, ή

δδ. ζουν μόνοι έχοντας τη φροντίδα ενός η περισσοτέρων μελών σύμφωνα με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, ή

εε. είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% ή μεγαλύτερο βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

2. Η πρόσληψη των εργαζόμενων της παραπάνω παραγράφου πρέπει να εξυπηρετεί τη νέα δραστηριότητα όπως ορίζεται στις παρ. 1 και του άρθρου 2 της παρούσης και να συνεπάγεται αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση με το μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε αυτής. Όταν η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης σε σχέση με τον μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε, η θέση ή οι θέσεις πρέπει να έχουν μείνει κενές από αποχώρηση εργαζόμενων για λόγους που δεν εξαρτώνται από την επιχείρηση ή λόγω απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω προηγούμενης κατάργησης θέσεων εργασίας όπως θα τεκμηριώνεται από τη διαδικασία λύσης της σύμβασης σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και την κείμενη νομοθεσία (έγγραφη γνωστοποίηση αποχώρησης από εργαζόμενο ή απόλυσης από εταιρεία, καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, απόφαση απόλυσης αρμοδίων οργάνων, οικονομικός διακανονισμός κ.λπ.).

3. Η εταιρεία δύναται να λάβει ενίσχυση για μέχρι 100 εργαζόμενους της παρ. 1 και επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες είναι οι μικτές αποδοχές, για περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη κάθε εργαζόμενου, και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε μικτό μισθό, το ανώτερο 2.000 ευρώ μηνιαίως.

4. Η ενίσχυση συνίσταται σε επιδότηση του μισθολογικού κόστους με παροχή χρηματικού ποσού για κάλυψη μέρους αυτού και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 50% των καταβληθέντων επιλέξιμων δαπανών.

5. Για τους εργαζομένους για τους οποίους γίνεται χρήση των ενισχύσεων του παρόντος άρθρου, η εταιρεία δεν μπορεί να λαμβάνει άλλη ενίσχυση επί των μισθολογικών δαπανών της περιόδου δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη εκάστου και επίσης δεν δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας αυτών μέχρι τη λήξη της περιόδου ενίσχυσης εκτός της περίπτωσης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους οι οποίοι θα τεκμηριώνονται όπως αναφέρεται στην παρ. 2.

6. Η ενίσχυση του παρόντος άρθρου αθροιζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει η επιχείρηση, όπως αυτή νοούνται στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014, για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ ετησίως.

Άρθρο 4

Ενισχύσεις για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

1. Η ενίσχυση της κατηγορίας αυτής χορηγείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης και ειδικότερα το άρθρο 31, αυτού για διοργάνωση από την εταιρεία προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού που απασχολεί στην Ελλάδα σε σχέση με τη νέα δραστηριότητα, όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, εξαιρουμένων των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται προκειμένου αυτή να συμμορφωθεί με τα εθνικά υποχρεωτικά πρότυπα επαγγελματικής κατάρτισης.

2. Επιλέξιμες για ενίσχυση είναι οι παρακάτω δαπάνες προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, έως το ποσό συνολικά των 500.000 ευρώ:

αα. οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση,

ββ. τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων,

γγ. οι δαπάνες αγοράς υλικών και εφοδίων που σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,

δδ. οι δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,

εε. οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

3. Η ενίσχυση συνίσταται σε επιχορήγηση του κόστους του προγράμματος εκπαίδευσης με παροχή χρηματικού ποσού για κάλυψη μέρους αυτού και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 50% των επιλέξιμων δαπανών.

4. Για τα προγράμματα κατάρτισης για τα οποία γίνεται χρήση των ενισχύσεων του παρόντος άρθρου, η εταιρεία δεν μπορεί να λαμβάνει άλλη ενίσχυση και σε κάθε περίπτωση η χορηγούμενη ενίσχυση κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα δυο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ ανά έργο επαγγελματικής κατάρτισης.

Άρθρο 5

Ενίσχυση δαπανών μισθολογικού κόστους και δαπανών εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

1. Η ενίσχυση της κατηγορίας αυτής χορηγείται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και αφορά την πρόσληψη εργαζομένων που εξυπηρετούν τη νέα δραστηριότητα όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 και αγορά καινούργιου εξοπλισμού και λογισμικού συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών που σχετίζονται άμεσα με αυτήν.

2. Για τους εργαζόμενους για τους οποίους γίνεται χρήση της ενίσχυσης της κατηγορίας αυτής ισχύουν το οριζόμενα στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 3.

3. Επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες είναι: - οι μικτές αποδοχές που καταβάλλονται σε εργαζόμενους της παρ. 1, για περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη κάθε εργαζόμενου και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε μικτό μισθό 2.000 ευρώ μηνιαίως. - Οι δαπάνες για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού της παρ. 1 εφόσον έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν παραγωγικά.

4. Η ενίσχυση συνίσταται σε επιδότηση του μισθολογικού κόστους και επιχορήγηση του κόστους αγοράς του εξοπλισμού και λογισμικού με παροχή χρηματικού ποσού για κάλυψη μέρους αυτών και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% επί των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες δεν δύναται να υπερβούν συνολικά τα 400.000 €.

5. Η χορηγούμενη ενίσχυση στην κατηγορία αυτή, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί από το κράτος, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 στην ενιαία επιχείρηση, όπως ορίζεται στον ίδιο Κανονισμό, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε περίοδο τριών (3) οικονομικών ετών.

Άρθρο 6

Χορήγηση των ενισχύσεων

1. Για τις εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 2, η ενίσχυση χορηγείται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, ή την τροποποίησή της για προσθήκη νέας δραστηριότητας, κατόπιν της σχετικής αίτησης η οποία υποβάλλεται στη Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και στην οποία περιλαμβάνεται συμπληρωματικά Ενότητα για τις αιτούμενες κατηγορίες ενισχύσεων σύμφωνα με Υπόδειγμα της Υπηρεσίας και το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣΚΕ).

2. Για τις εταιρείες της παρ. 2 του άρθρου 2 η ενίσχυση χορηγείται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης η οποία εκδίδεται για το σκοπό αυτό κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του α.ν. 89/ 1967 όπως ισχύει, κατόπιν σχετικής αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με Υπόδειγμα της Υπηρεσίας και το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣΚΕ) και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται στην αριθμ. ΙΕ/4487/466/ 8-2-2016 (152/Β’/9-2-2016 και 1705/Β’/1-11-2010) όπως ισχύει, εκτός αυτών που αφορούν τη Μελέτη τεκμηρίωσης του προτεινομένου περιθωρίου και τα στοιχεία των εταιρειών προς τις οποίες θα παρέχονται οι υπηρεσίες (λήπτριες εταιρείες).

3. Οι αποφάσεις χορήγησης ενισχύσεων των παρ. 1 και 2, εκδίδονται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το χρόνο έντυπης υποβολής των αντίστοιχων αιτημάτων με πλήρη δικαιολογητικά, και με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 2.

Η αρχική απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης δεν δύναται να τροποποιηθεί για αύξηση του συνολικά χορηγούμενου ποσού.

Άρθρο 7

Διενέργεια Ελέγχων και Καταβολή Ενίσχυσης

1. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στην εταιρεία σε ετήσια βάση κατόπιν διοικητικού ή και επιτόπιου ελέγχου που διενεργείται μετά από αίτηση της εταιρείας.

2. Η εταιρεία υποχρεούται, να υποβάλει στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γα κάθε διαχειριστική περίοδο, και τη μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) πλήρων διαχειριστικών περιόδων από τη χορήγηση της ενίσχυσης, αίτημα για διενέργεια ελέγχου το οποίο συνοδεύεται από:

α. Ετήσια αναφορά η οποία περιλαμβάνει τα επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτότητας της εταιρείας, τα οικονομικά στοιχεία και τα στοιχεία απασχόλησης προσωπικού καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία που αφορούν στη νέα δραστηριότητα για την οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση κατά την παρελθούσα διαχειριστική περίοδο και επίσης τις πραγματοποιηθείσες κατά την περίοδο αυτή επιλέξιμες δαπάνες με αιτιολόγηση βάσει αναλυτικής παρουσίασης των στοιχείων από τα οποία προσδιορίζονται αυτές για κάθε κατηγορία ενίσχυσης (όπως ενδεικτικά πίνακα πρόσληψης εργαζόμενων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία καθώς και χρόνος πρόσληψης και ακαθάριστες αποδοχές έκαστου, πίνακας εργαζόμενων που συμμετείχαν σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτών με τις ώρες εκπαίδευσης και τις μηνιαίες μικτές αποδοχές αυτών, πίνακας με τυχόν μετακινήσεις αυτών και αντίστοιχες δαπάνες, πίνακας με τα στοιχεία των δαπανών και εξόφλησης αυτών για αγορά υλικών και εφοδίων καθώς και λογισμικού και εξοπλισμού κ.λπ.) σύμφωνα με σχετικό Υπόδειγμα της Υπηρεσίας και το Πληροφορικό Σύστημα (ΠΣΚΕ).

β. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά από τα οποία τεκμηριώνονται οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες για κάθε κατηγορία ενίσχυσης (όπως ενδεικτικά η αναγγελία πρόσληψης εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας, οι βεβαιώσεις και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 2, τις Α.Π.Δ. που υπέβαλε η εταιρεία, τα παραστατικά δαπανών και εξόφλησης αυτών για αγορά παγίων, υλικών και εφοδίων, υπηρεσιών από τρίτους καθώς και μετακίνηση εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, εσωτερικά έγγραφα για την κατάρτιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και την επιλογή και χρόνο απασχόλησης των εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών κλπ,) σύμφωνα με οδηγίες στο Υπόδειγμα της Υπηρεσίας και το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣΚΕ).

γ. Έκθεση ορκωτού λογιστή με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία της ετήσιας αναφοράς και ειδικότερα οι δηλωθείσες επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες βάσει των βιβλίων της εταιρείας και των σχετικών παραστατικών.

3. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται από τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, βάσει των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου.

Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται συμπληρωματικά, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίος, από όργανο ελέγχου που συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού, στην οποία ορίζεται το συγκεκριμένο αντικείμενο του ελέγχου, τα μέλη που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δύο (2), το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αυτά υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν στην προαναφερόμενη Υπηρεσία την έκθεσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

4. Η καταβολή της ενίσχυσης εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την οποία εισηγείται η Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, βάσει του διενεργηθέντος ελέγχου. Η ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Για τη καταβολή της ενίσχυσης η εταιρεία πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (Φορείς Κεντρικής Διοίκησης),

β. ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο και

γ. επί πλέον οι ημεδαπές εταιρείες και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών Βεβαίωση Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. για την κατάσταση της εταιρείας ή του υποκαταστήματος.

Άρθρο 8

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!