Υπουργείο Εργασίας

Φ80020/οικ.26768/Δ16.871/2019 Παροχή οδηγιών - διευκρινίσεων ως προς τον υπολογισμό και την καταβολή των συντάξεων από το ΕΤΕΑΕΠ στους δικαιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ (άρθρο εικοστό τέταρτο του ν. 4618/2019, ΦΕΚ 89 Α')

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση:Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας:10110 Αθήνα
Fax:2103368148
Τηλέφωνα:2103368156, -7
Ε-mail:proasf@ypakp.gr

ΑΔΑ: Ω4ΑΡ465Θ1Ω-Β5Η

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26768/Δ16.871

Προς: 1. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
α. Γραφείο Διοικητή
β. Αυτοτελές Τμήμα
Υποστήριξης Ασφάλισης & Παροχών
Φιλελλήνων 13 -15, 10557 Αθήνα
2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Διοίκηση
Αιόλου 86, 10559 Αθήνα
3. ΛΕΠΕΤΕ
Εμμ. Μπενάκη 5, 10564 Αθήνα
4. ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ
Εμμ. Μπενάκη 5, 10564 Αθήνα

Κοιν.: 1. ΕΦΚΑ
Γραφείο Διοικητή
Αγ. Κωνσταντίνου 8,
10431 Αθήνα
2. ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Λεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40
11745 Αθήνα
3. Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών - διευκρινίσεων ως προς τον υπολογισμό και την καταβολή των συντάξεων από το ΕΤΕΑΕΠ στους δικαιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ (άρθρο εικοστό τέταρτο του ν. 4618/2019, ΦΕΚ 89 Α').

Κατ' εφαρμογή του άρθρου εικοστού τέταρτου του ν. 4618/2019 (Α' 89/10.6.2019), ενόψει της υποχρέωσης του Κράτους να καταβάλλει επικουρική σύνταξη, το Evιαίo Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) αναλαμβάνει από 1.1.2019 την καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους σύνταξης του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος- Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων Α.Ε (ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ).

Για την υλοποίηση της παραπάνω διάταξης επισημαίνονται ειδικότερα τα εξής:

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου εντάσσονται οι καταβλητέες επικουρικές συντάξεις του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ από την έναρξη ισχύος του ν. 4618/2019, ήτοι από την 10.6.2019.

Δηλαδή η παρ. 1 του άρθρου εικοστού τέταρτου του ν. 4618/2019 εφαρμόζεται στους ήδη συνταξιούχους των εν λόγω λογαριασμών, καθώς και σε όσους η ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος της ανωτέρω διάταξης.

Το ύψος των ως άνω συντάξεων προκύπτει από την εφαρμογή του ακόλουθου τύπου:

 

Για την εφαρμογή του ως άνω τύπου ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται οι προβλεπόμενες στους Ειδικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των παραπάνω Λογαριασμών και συγκεκριμένα για το ΛΕΠΕΤΕ το άρθρο 9 παρ. 5 του Καταστατικού, ενώ για το ΕΛΕΠΕΤΕ- Π.Π. ΕΘΝΑΚ το άρθρο 8 της από 14.4.1998 Ειδικής ΣΣΕ.

2. Για όσους καταστούν δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης μετά την 10.6.2019, η παροχή υπολογίζεται, βάσει της παραγράφου 4 του σχετικού άρθρου, ως εξής: α) για το διάστημα ασφάλισης έως και 31.12.2014, με βάση τον τύπο Ρ=0,45% *έτη ασφάλισης*συντάξιμες αποδοχές (εισφορά 6%), όπου ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται αυτές επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και β) για το διάστημα ασφάλισης από 1.1.2015 εφαρμόζεται το Σύστημα Νοητής Κεφαλαιοποίησης (NDC) και ο τύπος

όπως ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΕΠ.

3. Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό της παροχής είτε της παρ. 1 είτε της παρ. 4 του κοινοποιούμενου άρθρου, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΛΕΠΕΤΕ και στον ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π. ΕΘΝΑΚ, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράσθηκε ως συντάξιμος κατά τις διατάξεις του καταστατικού των ανωτέρω και της κείμενης νομοθεσίας.

4. Για την υλοποίηση των ως άνω διατάξεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤΕ και των ως άνω Λογαριασμών έχουν την υποχρέωση να χορηγούν στα αρμόδια όργανα του ΕΤΕΑΕΠ, κατά την παρ. 5 του άρθρου εικοστού τέταρτου του ν. 4618/2019, πρόσβαση στο αρχείο με το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών στοιχείων, όπως ιδίως μισθολογικές καταστάσεις και βεβαιώσεις χρόνου υπηρεσίας, καθώς και το προσωπικό που κατ' αριθμό απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4618/2019 στο ΛΕΠΕΤΕ και στον ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π. ΕΘΝΑΚ.

Για την υλοποίηση δε του υπολογισμού των παροχών οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤΕ και των ως άνω Λογαριασμών κοινοποιούν στο ΕΤΕΑΕΠ αναλυτικό αρχείο με πλήρη προσωπικά και ασφαλιστικά στοιχεία των δικαιούχων. Ημερομηνία καταβολής των παροχών ορίζεται η 2η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Οι ως άνω επανυπολογισθείσες συντάξεις υπόκεινται σε κρατήσεις ΦΜΥ, Εισφοράς Υγείας (υπέρ ΤΥΠΕΤ για τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και υπέρ ΕΟΠΥΥ για τους συνταξιούχους του ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π. ΕΘΝΑΚ, πλην όσων έχουν ενταχθεί στο ΤΥΠΕΤ) και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, την απόδοση των οποίων διενεργούν οι Οικονομικές Υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ. Καταβάλλονται δώδεκα (12) μηνιαίες συντάξεις ετησίως. Στις σχετικές οικονομικές συναλλαγές χρησιμοποιείται ο ΑΦΜ του ΕΤΕΑΕΠ.

5. Ημερομηνία καταβολής των παροχών στους δικαιούχους για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο μέχρι και Ιούλιο 2019 ορίζεται η 2.7.2019. Για το σκοπό αυτό μέχρι 20.6.2019 κοινοποιείται από το ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ αρχείο με τις επανυπολογισθείσες συντάξεις προς ενημέρωση και έλεγχο.

Μέχρι την ένταξη των δικαιούχων στο σύστημα πληρωμής του ΕΤΕΑΕΠ, ο υπολογισμός και η λογιστικοποίηση των παροχών για το διάστημα από 1.1.2019 εξακολουθεί να διενεργείται από το ΛΕΠΕΤΕ, με μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από το ΕΤΕΑΕΠ, ενώ ο υπολογισμός του ποσού που κρατείται δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 πραγματοποιείται συνολικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης στο σύστημα πληρωμής του δημόσιου φορέα.

6. Κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της ρύθμισης και η λύση διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν προκύψουν θα διευθετείται με απόφαση του Δ.Σ του ΕΤΕΑΕΠ.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπουλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!