Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κεφάλαιο

Ε. 2110/2019 Απαλλαγή από τον ΦΜΑ κατά την εισφορά ακινήτων σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία για την κάλυψη μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
TMHMATA Α' ΚΑΙ Β΄
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375872
E-Mail:defk.b@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΨΓΗ46ΜΠ3Ζ-ΡΤ8

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019

Ε. 2110

ΠΡΟΣ:Πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 54/2019 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β' Τμ.) σχετικά με απαλλαγή από τον ΦΜΑ κατά την εισφορά ακινήτων σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), για την κάλυψη μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Β’ Τμήμα) με την 54/2019 γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η οποία σας κοινοποιείται, έκανε ομόφωνα δεκτό ότι:

Η εισφορά ακινήτων σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.), για την κάλυψη μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999, εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της εν λόγω διάταξης και συνεπώς απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, εφόσον πρόκειται για ακίνητα που θα χρησιμοποιηθούν για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας και όχι για τις λειτουργικές της ανάγκες.

Προς εφαρμογή των ανωτέρω, οι συμβαλλόμενοι, κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακίνητων, υποχρεούνται να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν τη χρήση για την οποία προορίζεται το εισφερόμενο ακίνητο (αν δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας ή για τις λειτουργικές της ανάγκες).

Από το περιεχόμενο της δήλωσης κρίνεται αν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ή μη του ακινήτου από τον φ.μ.α..

Συνημμένα: Η 54/2019 γνμ. ΝΣΚ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!