Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 62835/2019 Σύσταση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν.3429/2005

Αριθμ. 62835 ΕΞ 2019

ΦΕΚ B 2246 - 10.06.2019

Σύσταση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν.3429/2005.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/Β΄),

β. του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α΄) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.),

γ. των άρθρων 7 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄),

δ. των άρθρων 41 και 90 της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

ε. των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄),

στ. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. ΜΑΔΚΑΕΣ 0002543 ΕΞ 2018/17-9-2018 (ΦΕΚ 4291 Β΄) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη εσωτερικών ελεγκτών στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄).

3. Την αριθμ. ΜΑΔΚΑΕΣ 0002701 ΕΞ 2018/28-9-2018 (ΦΕΚ 565/ΥΟΔΔ/5-10-2018) υπουργική απόφαση για τη

«Σύσταση Επιτροπής για την αξιολόγηση υποψηφίων για την ένταξη τους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 και ανάκληση της αριθμ. ΜΑΔΚΑ 0018206 ΕΞ 2015/ 30-11-2015 (ΦΕΚ 878/ΥΟΔΔ) υπουργικής απόφασης».

4. Την αριθμ. ΜΑΔΚΑΕΣ 0002704 ΕΞ 2018/28-9-2018 (ΦΕΚ 565/ΥΟΔΔ/5-10-2018) υπουργική απόφαση για τη
«Σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων υποψηφίων για την ένταξη τους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 και ανάκληση της αριθμ. ΜΑΔΚΑ 0018213 ΕΞ 2015/ 30-11-2015 (ΦΕΚ 878/ΥΟΔΔ) υπουργικής απόφασης».

5. Τα αριθμ. 1/16-1-2019, 2/28-2-2019 και 3/9-4-2019 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης.

6. Το αριθμ. 1/8-5-2019 πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 με τα παρακάτω μέλη:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
5 ΓΙΑΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 ΓΙΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
7 ΓΚΟΥΒΑ ΛΟΥΚΙΑ ΗΛΙΑΣ
8 ΓΡΑΒΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
9 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΗΛΙΑΔΗ ΑΘΗΝΟΥΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
11 ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
12 ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13 ΖΗΖΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 ΘΑΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
16 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18 ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19 ΚΟΚΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
20 ΚΟΚΚΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
21 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ ΘΩΜΑΣ
22 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23 ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
24 ΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2 5 ΚΟΥΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ
26 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27 ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29 ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30 ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
31 ΛΟΝΤΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
32 ΛΥΜΠΕΡΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
33 ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
34 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
35 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
36 ΜΠΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 7 ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
38 ΠΑΛΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
39 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
40 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
41 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
42 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
43 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
44 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
45 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
46 ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
47 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
48 ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
49 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
50 ΠΕΤΡΕΑ ΕΡΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
51 ΠΙΤΣΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
52 ΡΑΝΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
53 ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
54 ΡΟΔΑΚΟΣ ΗΡΩΔΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
55 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
56 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
57 ΣΓΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
58 ΣΟΛΟΜΩΝ ΣΟΛΩΜΩΝ ΡΑΦΑΗΛ
59 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60 ΤΖΑΧΑΝΗ ΛΗΔΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
61 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
62 ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
63 ΦΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
64 ΦΡΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
65 ΦΩΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
66 ΧΑΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
67 ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
68 ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!