Υπουργείο Εργασίας

Απόφαση ΕΦΚΑ 167/2/14.5.2019 Εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Διοικητή - Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ και στα όργανα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης να εκδίδουν αποφάσεις μετακίνησης.

Αριθμ. απόφ. 167/2/14.5.2019

ΦΕΚ B 2188 - 07.06.2019

Εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Διοικητή - Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ και στα όργανα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης να εκδίδουν αποφάσεις μετακίνησης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Συνεδρίαση 14/11-04-2019)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

  • Του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-05-2016), του ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016) Εφαρμοστικές Διατάξεις του πρώτου καθώς και του υπ’ αριθ. 8/2019 προεδρικού διατάγματος «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/23-01-2019),
  • του άρθρου 60 και του άρθρου 69ΙΒ παρ. 2 και 3 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-05-2016),
  • των άρθρων 2 και 4 της υποπαραγράφου Δ.9 περί «Δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/2015).

2. Την υπ’ αριθ. Δ.9/56379/14950/28-12-2016 (ΦΕΚ 729/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και τις υπ’ αριθ. Δ9/13781/4467/2403-2017 (ΦΕΚ 157/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./31-3-2017), οικ. 37148/Δ1/13152/04-07-2018 (ΦΕΚ 382/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./04-07-2018), οικ. 38601/Δ1/13609/11-07-2018 (ΦΕΚ 404/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 13-07-2018), οικ. 45822/Δ1/15893/29-08-2018 (ΦΕΚ 496/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./04-09-2018) και οικ. 2207/Δ1/782/ 17-01-2019 (ΦΕΚ 54/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./11-02-2019) τροποποιητικές αυτής.

3. Την υπ’ αριθ. 52/Συν. 8η/23-02-2017 (ΑΔΑ: 7Γ2Τ465ΧΠΙ-ΝΞΕ, ΦΕΚ 978/τ. Β΄/23-03-2017) απόφασή του μέρος Β΄ περί εξουσιοδότησης ΔΣ ΕΦΚΑ σε όργανα του ΕΦΚΑ να εκδίδουν αποφάσεις μετακίνησης.

4. Την υπ’ αριθ. 200/Συν. 24η/08-06-2017 (ΑΔΑ: 7ΞΣΝ465ΧΠΙ-Ζ9Υ) (ΦΕΚ 2198/τ. Β΄/28-06-2017) απόφασή του.

5. Το γεγονός ότι, με την έκδοση της νέας απόφασης, παύουν να ισχύουν οι ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις του (υπ’ αριθμ. 52/Συν. 24η/08-06-207).

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ.

7. Τη με αριθ. πρωτ. 456665/10-04-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, με θέμα: Έγκριση εξουσιοδότησης σε Όργανα του Ε.Φ.Κ.Α. για έκδοση αποφάσεων μετακίνησης».

8. Τις απόψεις των μελών.

9. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, πλην του μέλους Π. Βογιατζή ο οποίος μειοψήφησε ως προς την πρώτη παράγραφο αυτής, που αφορά στην εξουσιοδότηση του Διοικητή - Προέδρου
Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, για την αποστολή οποιουδήποτε προσώπου στο εξωτερικό, καθώς επίσης και για μετακινήσεις εντός επικράτειας του ιδίου, των Υποδιοικητών και των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων.

Ι) Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Την εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Διοικητή - Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, να εκδίδει αποφάσεις μετακίνησης για την αποστολή οποιουδήποτε προσώπου στο εξωτερικό (π.χ. για εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς, διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας), καθώς επίσης και για μετακινήσεις εντός επικράτειας του ιδίου, των Υποδιοικητών και των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων.

ΙΙ) Αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Την εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο στα όργανα του ΕΦΚΑ να εκδίδουν αποφάσεις μετακίνησης, ως ακολούθως:

1. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, για μετακινήσεις εκτός έδρας, εντός επικρατείας, των Προϊσταμένων Διευθύνσεων των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών (που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης) του ΕΦΚΑ.

2. Στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για μετακινήσεις εκτός έδρας, εντός επικρατείας:

α) των Προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλλήλων των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Εξαιρούνται οι
Προϊστάμενοι Τμημάτων και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, οι αποφάσεις μετακίνησης των οποίων, θα εκδίδονται από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης Διεύθυνσης.

β) των Προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος.

γ) των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών που λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου.

δ) των μετακινούμενων με οποιαδήποτε ιδιότητα (όπως ειδικοί συνεργάτες, δικηγόροι, τέως υπάλληλοι των εντασσομένων στον ΕΦΚΑ φορέων κ.ά.) για λογαριασμό του ΕΦΚΑ.

3. Στους Προϊστάμενους Διεύθυνσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ), για μετακινήσεις εκτός έδρας, εντός επικράτειας, των Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων της οικείας Διεύθυνσης.

4. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης, για μετακινήσεις ιατρών του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας ΚΕΠΑ.

5. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων, για μετακινήσεις εκτός έδρας εντός επικρατείας, των Προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλλήλων της Διεύθυνσής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. - Διοικητής ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!