Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 16867/305/2019 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

Aριθμ. 16867/305

ΦΕΚ B 2032 - 04.06.2019

Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (220/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./32/42954/14-02-2 019 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) με την οποία εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης τακτικού προσωπικού εκατόν ογδόντα (180) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

3. το αριθμ. πρωτ. 1466/31892/11-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έκδοση απόφασης καθορισμού θέσεων που θα πληρωθούν από άτομα προστατευόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2643/98,

4. το π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 28),

5. την αριθμ. Υ6/28-2-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β’ 695),

6. την αριθμ. οικ. 9673/Δ1.3298/28-02-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο Μπάρκα» (Β’ 733),

7. το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε δεκατρείς (13).

Β. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΕΙΣ Ν. 2643/1998
α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β΄ της παρ. 1, άρθρου 1, ν. 2643/1998) 4
β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1, άρθρου 1, ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 2
γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ΄ της παρ. 1, άρθρου 1, ν. 2643/1998) 1
δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο περίπτωσης β’ της παρ. 1, άρθρου 1, ν. 2643/1998) 1
ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λ.π. (περίπτωση δ΄ παρ. 1 άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1
στ) Τρίτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1 άρθρου 1 ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 4

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ Ν. 2643/1998
1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κεντρική Υπηρεσία) ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΑμεΑ 1
2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κεντρική Υπηρεσία) ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής) Τριτέκνων 1
3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κεντρική Υπηρεσία) ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Τριτέκνων 1
4 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κεντρική Υπηρεσία) ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Πολυτέκνων 1
5 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κεντρική Υπηρεσία) ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ Τριτέκνων 1
6 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κεντρική Υπηρεσία) ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ Πολυτέκνων 1
7 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κεντρική Υπηρεσία) ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑμεΑ 1
8 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κεντρική Υπηρεσία) ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έμμεση ΑμεΑ 1
9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης) ΔΕ1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ -ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ Τριτέκνων 1
10 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κεντρική Υπηρεσία) ΔΕ3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΑμεΑ 1
11 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κεντρική Υπηρεσία) ΔΕ3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Εθνικής Αντίστασης 1
12 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κεντρική Υπηρεσία) ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑμεΑ 1
13 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κεντρική Υπηρεσία) ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ανάπηρων Πολέμου, τέκνα τους 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 24 Απριλίου 2019

Ο Υφυπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!