Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 1167/110677/2019 Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε φορείς των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αριθμ. 1167/110677

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε φορείς των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε." και άλλες διατάξεις» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει με το Νόμο 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85).

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», (Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

στ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138/Α΄/2017)

ζ) Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

η) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Αγροτικής και Τροφίμων» (Α΄ 114).

θ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

ι) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).

ια) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, ρ. 549), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ» (ΕΕ L 255, 28.8.2014, ρ.18), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια» (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 59), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθ. C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση της Επιτροπής «για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης» (CCI: 2014GR06RDNP001).

6. Την αριθμ. 1065/19-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20142020"» (Β΄ 1273), όπως ισχύει.

7. Την παρ. 5.2 της αριθμ. 32732/21.03.2018 Εγκυκλίου οδηγιών με ΑΔΑ ΩΙΕΚ465ΧΙ8-ΩΔΗ για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2019-2021 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

8. Την αριθμ. 140248/24.12.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.»

9. Την αριθμ. 160/09.01.2019 (ΦΕΚ 18/Β΄/14.01.2019) υπουργική απόφαση περί λεπτομερειών εφαρμογής του
Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).

10. Την αριθμ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/Β΄/2016) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΠΑΑ 2014-2020: Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ.

11. Την αριθμ. 1921/21.06.2018 (ΦΕΚ 2597/Β΄/2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ορισμός της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτούς».

12. Την αριθμ. 23082/28.02.2019 εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

13. Την αριθμ. 490/43949/05-03-2019 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - ΝΠΙΔ και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε άλλους φορείς

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης ( Τεύχος B’ 2060/04.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23395 των πληρωμών, για την χρηματοδότηση των νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων, αναλαμβάνουν:

1. για το υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών, συνεπικουρούμενες από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων και των οριζόμενων στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 5 της αριθμ. 160/09.01.2019(ΦΕΚ 18/Β/14.01.2019) υπουργική απόφαση.

2. για το Μέτρο 8 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, υπομέτρα:

8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και

8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»,οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,

3. για το Μέτρο 4, υπομέτρα/δράσεις:

4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» - νια επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού έως 2,2, εκατ. €,

4.3.2 «Έργα Αναδασμών» και

4.3.3 «Δασική Οδοποιία», οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών.

Άρθρο 2

Αντικείμενο της ανάθεσης

Τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής βάσει της διαδικασίας 1.6.4 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 (ΦΕΚ 1273/Β΄/ 4-5-2016) και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών, για την χρηματοδότηση των νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων, αναλαμβάνουν:

1. για το υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών, συνεπικουρούμενες από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων και των οριζόμενων στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 5 της αριθμ. 160/09.01.2019(ΦΕΚ 18/Β/14.01.2019) υπουργική απόφαση.

2. για το Μέτρο 8 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, υπομέτρα: 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»,οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,

3. για το Μέτρο 4, υπομέτρα/δράσεις: 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» - νια επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού έως 2,2, εκατ. €, 4.3.2 «Έργα Αναδασμών» και 4.3.3 «Δασική Οδοποιία», οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις των φορέων στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα

1. Οι ανωτέρω φορείς των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στους οποίους ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναθέτει με την παρούσα απόφαση μέρος των αρμοδιοτήτων του, συνεργάζονται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους:

α) Διενεργούν τους ελέγχους που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία, σχετικά με την επιλεξιμότητα των αιτήσεων πληρωμών, τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και τη συμφωνία τους προς τους ενωσιακούς κανόνες πριν από την έγκριση της πληρωμής, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, το άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 809/2014 και τις εθνικές κανονιστικές πράξεις που διέπουν την εφαρμογή των υπομέτρων/δράσεων του άρθρου 2.

β) Υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα απαιτούμενα έγγραφα εντός των προθεσμιών και με τη μορφή που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και τις εθνικές κανονιστικές πράξεις που διέπουν την εφαρμογή των υπομέτρων/δράσεων του άρθρου 2.

γ) Πληροφορούν την EYE ΠΑΑ 2014-2020 και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τις αναγκαίες πιστώσεις που απαιτούνται των προς χρηματοδότηση πράξεων των υπομέτρων/δράσεων του άρθρου 2.

δ) Αποδέχονται και διευκολύνουν τους ελέγχους εποπτείας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με την περίπτωση Γ.1 της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014.

ε) Αποδέχονται τους ελέγχους του οργανισμού πιστοποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς το αληθές, την πληρότητα και την ακρίβεια τους σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 908/2014.

στ) Εξασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα που τηρούν σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται με την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων, όπου αυτά διατίθενται με αυτή τη μορφή, υπό τους όρους της ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, διατηρούνται με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρότητα και την αναγνωσιμότητα τους καθ' όλο το χρονικό διάστημα υποχρέωσης φύλαξης τους.

2. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση τωναρμοδιοτήτων που ανατίθενται στους εν λόγω φορείς με την παρούσα απόφαση, περιγράφονται στη σύμβαση διασφάλισης επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, που υπογράφεται αρμοδίως μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του Περιφερειάρχη εκάστης Περιφέρειας ή του Γενικού Γραμματέα εκάστης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την περίπτωση Γ.1(i) της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε:

α) Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους ανωτέρω φορείς των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση .

β) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που έχει αναθέσει σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στους αρμόδιους φορείς των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτά εκτελούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σε συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες.

γ) Παρέχει στους ανωτέρω φορείς των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού και πληροφοριακά συστήματα για την απρόσκοπτη υλοποίηση των καθηκόντων που τους αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Εσωτερικών ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!