Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογική αρθρογραφία

Άρθρο των Καραβοκύρη Αντωνίου & Δρογώση Γεωργίου Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά από φυσικό πρόσωπο

Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά από φυσικό πρόσωπο

Των Καραβοκύρη Αντωνίου & Δρογώση Γεωργίου τ. Διευθυντών Υπουργείου Οικονομικών

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
KAPET80
KAPET80
01/02/2023 09:23:29

Σην Ε. 2171/2021 καταγράφεται το εξής: "13. Όταν η δωρεάν χορήγηση μετοχών έχει προέλθει λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από υπεραξία λόγω αναπροσαρμογής παγίων, ή από φορολογημένα κέρδη του νομικού προσώπου κλπ, δηλαδή περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει προηγηθεί πραγματική καταβολή μετρητών από τον μέτοχο, ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, λαμβάνεται μηδενική αξία" Αυτό είναι και το λογικό, καθότι δεν καταβλήθηκε ποσό από μετόχους. Ενδεχομένως να πρέπει να αναπροσαρμόσετε το ανωτέρω παράδειγμα.