Κεφάλαιο

Ε.2096/2019 Κοινοποίηση διατάξεων για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375872 - 78
E-Mail:defk.a@aade.gr defk.b@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ- ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 31 Μαΐου 2019

Ε.2096

ΠΡΟΣ: Πίνακα διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων του Πρώτου άρθρου, των άρθρων 36.1.9 και 36.1.12 του Παραρτήματος Α' του ν. 4612/2019 (77 Α') και των άρθρων 1 (άρθρο 12 της σύμβασης) και 3 του ν. 4613/2019 (78Α') για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου.

Με τις διατάξεις του ν. 4612/2019 (77Α') με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης - Κατασκευής - Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις» και του ν. 4613/2019 (78 Α') με τίτλο «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και θέματα φορολογίας κεφαλαίου:

Συγκεκριμένα:

1. Με το Πρώτο άρθρο του ν. 4612/2019 κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη- Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων, η οποία προσαρτάται στο νόμο αυτόν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. Σύμφωνα με το άρθρο 36.1.9 της Σύμβασης απαλλάσσονται μεταξύ άλλων από κάθε φόρο, οι συμβάσεις μεταξύ των Δανειστών (όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 3.1.41 της Σύμβασης) των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων (όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3.1.95 της Σύμβασης), με τις οποίες μεταβιβάζονται δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Συνεπεία τούτου, σε περίπτωση που οι μεταβιβάσεις αυτές λαμβάνουν χώρα αιτία δωρεάς απαλλάσσονται από τον οικείο φόρο. Ωστόσο, η υποχρέωση υποβολής της σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εξακολουθεί να υφίσταται.

Επιπλέον, στο άρθρο 36.1.12 διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία (Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης), συμπεριλαμβανομένου τυχόν Κατόχου Δικαιώματος Αεροδρομίου, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή διοικητικής πράξης με παρόμοιο αποτέλεσμα και δεν υποχρεούται σε καταβολή φόρων ή δασμών ακίνητης περιουσίας (ειδικών ή συγκεντρωτικών) αναφορικά με το Αεροδρόμιο του Ηρακλείου Κρήτης και τη Ζώνη Εμπορικών Χρήσεων.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 23-5-2019 και εφεξής (άρθρο Δέκατο Πέμπτο, παρ. 2, του ν.4612/2019).

2. Με το άρθρο 1 του ν. 4613/2019 κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 19.3.2019 σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου για την αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση της Β' Παιδιατρικής-Νευρολογικής Κλινικής του Β' ορόφου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της σύμβασης ορίζεται ότι η σύμβαση αυτή καθώς και κάθε σύμβαση αναθέσεως έργου, προμήθειας, αγοράς, μισθώσεως υπηρεσιών, μισθώσεως πράγματος και γενικά κάθε σύμβαση που θα συνάψουν οι Εκτελεστές της διαθήκης με οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σχετικά με την μελέτη, την αναδιαρρύθμιση - ανακαίνιση της Β' Πτέρυγας της Παιδιατρικής και της Νευρολογικής Κλινικής και την προμήθεια και εγκατάσταση πάσης φύσεως ιατρικού, ξενοδοχειακού ή λοιπού εξοπλισμού και την εν γένει διαχείριση του Έργου απαλλάσσονται από κάθε φόρο.

Επιπλέον με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 6 του ανωτέρω άρθρου προβλέπονται απαλλαγές από κάθε φόρο, συμπεριλαμβανομένου του φόρου δωρεάς, τόσο των Εκτελεστών, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού τους και μέχρι της λήξεως αυτού, όσο και των μελετητών, εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών που θα χρησιμοποιηθούν από τους Εκτελεστές σε ό,τι αφορά σε μελέτες αναδιαρρύθμισης και ανακαίνισης της ανωτέρω Πτέρυγας.

Επίσης, με το άρθρο 3 του νόμου τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.Α. του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α'287) με το οποίο προβλέπεται μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για την ανακούφιση των φορολογουμένων με χαμηλή ακίνητη περιουσία. Προβλέπεται επίσης ότι για τη χορήγηση της μείωσης δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού των φορολογουμένων.

Οι ως άνω απαλλακτικές διατάξεις εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 24-5-2019 και εφεξής (άρθρο 12 παράγραφος 7 και άρθρο 30 ν. 4613/2019).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!