Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

A. 1204/2019 Τροποποίηση της απόφασης για την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1130/2017 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. A. 1204

ΦΕΚ B 1869 - 27.05.2019

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β’ 3087) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον καθορισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, όπως ισχύει μετά τις διαδοχικές τροποποιήσεις της με την αριθμ. ΠΟΛ. 1140/14.09.2017 (Β’ 3254) και την αριθμ. ΠΟΛ. 1102/31.05.2018 (Β’ 1986).

Δείτε εδώ την απόφαση ΠΟΛ. 1130/2017 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 5, παρ. 4 και 5 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» και ιδίως για την έκδοση απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τον ορισμό τμήματος ή τμημάτων διασύνδεσης, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 4, παρ. 1 και του άρθρου 9, παρ. 1 περίπτ. β’ του ίδιου νόμου και του Κεφαλαίου Η’ με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου δεύτερου, παρ. 1 του ν. 4428/2016 (Α’ 190) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής», σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου δεύτερου, παρ. 2 και 3 υποπαρ. α’ και του άρθρου τρίτου με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του ίδιου νόμου, όπως ο νόμος αυτός ισχύει.

γ) Του άρθρου 9, παρ. 7 περίπτ. γ’ του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» και ιδίως για την έκδοση απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για τον καθορισμό του χρόνου και του τρόπου υποβολής των στοιχείων από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, καθώς και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 9, παρ. 1 περίπτ. β’ του ίδιου νόμου, όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου πέμπτου, παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α’ 190) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής» και ιδίως για την έκδοση απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την εξειδίκευση και συμπλήρωση των διαδικασιών και υποχρεώσεων που αφορούν την υποβολή στοιχείων και την τήρηση κανόνων δέουσας επιμέλειας από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και κάθε άλλου συναφούς θέματος σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου, παρ. 1 και 2, Παράρτημα Ι, Τμήμα ΙΙΙ, Ενότητα Β’ παρ. 5 και Ενότητα Γ’ παρ. 5 περίπτ. γ’.

ε) Του άρθρου τέταρτου, παρ. 2 περίπτ. γ’ του ν. 4515/2018 (Α’ 18) «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και των κοινών δηλώσεων των συμβαλλόμενων μερών και διατάξεις εφαρμογής» και ιδίως για την έκδοση απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την εξειδίκευση των διαδικασιών και υποχρεώσεων που αφορούν την υποβολή των στοιχείων από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και κάθε άλλου συναφούς θέματος σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου, παρ. 1 περίπτ. α’ και παρ. 3 περίπτ. α’ του ίδιου νόμου.

στ) Του άρθρου τέταρτου, παρ. 2 περίπτ. β’ του ν. 4516/2018 (Α’ 19) «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και των κοινών δηλώσεων των συμβαλλόμενων μερών και διατάξεις εφαρμογής» και ιδίως για την έκδοση απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την εξειδίκευση των διαδικασιών και υποχρεώσεων που αφορούν την υποβολή των στοιχείων από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και κάθε άλλου συναφούς θέματος σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου, παρ. 1 περίπτ. α’ και παρ. 3 περίπτ. α’ του ίδιου νόμου.

ζ) Του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου (ΕΕ L 333 της 19.12.2015) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (ΕΕ L 385 της 29.12.2004), που κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3363/2005 (Α’ 159) και ιδίως τα άρθρα 1, 2 και 3 της Συμφωνίας, όπως αυτά αντικαθίστανται με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου, αναφορικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με Δηλωτέους Λογαριασμούς μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών των κρατών μελών και της Ελβετίας, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

η) Του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου (ΕΕ L 268 της 01.10.2016) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (EE L 359 της 04.12.2004), που κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3361/2005 (Α’ 157) και ιδίως τα άρθρα 1, 2 και 3 της Συμφωνίας, όπως αυτά αντικαθίστανται με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου, αναφορικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με Δηλωτέους Λογαριασμούς μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών των κρατών μελών και της Ανδόρας, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 4174/2013.

θ) Του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου (ΕΕ L 225 της 19.08.2016) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (EE L 19 της 21.01.2005), που κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3364/2005 (Α’ 160) και ιδίως τα άρθρα 1, 2 και 3 της Συμφωνίας, όπως αυτά αντικαθίστανται με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου, αναφορικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με Δηλωτέους Λογαριασμούς μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών των κρατών μελών και του Μονακό, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 4174/2013.

ι) Της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εφαρμογή, όσον αφορά την κοινότητα του Αγίου Βαρθολομαίου, της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων και τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (ΕΕ L 330 της 15.11.2014).

ια) Του άρθρου 54 Γ του ν. 4174/2013, αναφορικά με τα πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ίδιου Κώδικα.

ιβ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

2. Την ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β’ 3087) απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών», όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με την αριθμ. ΠΟΛ. 1140/14.09.2017 (Β’ 3254) και την αριθμ. ΠΟΛ. 1102/31.05.2018 (Β’ 1986) και ισχύει.

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2378 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1156/2012 (ΕΕ L 332/19 της 18.12.2015), όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1963 της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου (EE L 303/4 της 10.11.2016), τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/99 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2018 (EE L 17 της 23.01.2018) και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/532 της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2019 (EE L 17 της 29.03.2019), και ιδίως τη διάταξη του άρθρου 2, παρ. 2 σχετικά με τον ηλεκτρονικό μορφότυπο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών των κρατών μελών.

4. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

5. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.09.2013 (Β΄ 2417) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του α΄ εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ ως αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4170/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου, παρ. 1 του ν. 4428/2016, του ν. 4515/2018 και του ν. 4516/2018.

8. Την ανάγκη τροποποίησης της αναφερόμενης στο σημείο 2 της παρούσας απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, για τη ρύθμιση όλων των σχετικών θεμάτων, προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών της Ελλάδας και των Αρμόδιων Αρχών των αλλοδαπών δικαιοδοσιών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την ΠΟΛ. 1130/4.8.2017 (Β’ 3087) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ως ακολούθως:

1. Η περίπτ. (i) του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 Α αντικαθίσταται ως εξής:

«(i) την υποβολή λανθασμένων ή ελλιπών πληροφοριών πλην των διαχειριστικών ή άλλων μικρών σφαλμάτων,».

2. Στο τέλος της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από το 2019 και μετά η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρούσας για την υποβολή των πληροφοριών είναι η 30η Ιουνίου αντίστοιχου εκάστου έτους.».

3. Στο τέλος της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από το 2019 και μετά η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας για την υποβολή μηδενικών αναφορών (nil reporting) είναι η 30η Ιουνίου αντίστοιχου εκάστου έτους.».

4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την υποβολή των στοιχείων και λογαριασμών του προηγούμενου εδαφίου τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα «μεταγραφής και μεταγραμματισμού» (“transliteration rules”) (όπως ISO 8859, 843).».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2019

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!