Κεφάλαιο

Ε. 2078/2019 Κοινοποίηση διατάξεων για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
TMHMAΤΑ Α’ & Β΄
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375872 - 78
E-Mail:defk.a@aade.gr
defk.b@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: Ω4Β946ΜΠ3Ζ-ΠΓΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 15 Μαΐου 2019

Ε. 2078

ΠΡΟΣ: Πίνακα διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 (άρθρο 51 παρ. 1 και 52 της Συμφωνίας) και του άρθρου 6 του ν. 4607/2019 (65 Α΄) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου.

Με τις διατάξεις των άρθρων του ν. 4607/2019 (65 Α΄) με τίτλο «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και θέματα φορολογιών κεφαλαίου. 

Συγκεκριμένα:

α. Με το άρθρο 1 του νόμου κυρώνεται η «Συμφωνία για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων» (εφεξής Α.Τ.Υ.Ε.). Σύμφωνα με τα άρθρα 51 (παράγραφος 1) και 52 της Συμφωνίας ορίζεται ότι η Τράπεζα, τα στοιχεία ενεργητικού της, τα περιουσιακά στοιχεία, τα έσοδα και οι πράξεις και συναλλαγές της απαλλάσσονται από κάθε φορολογία και από κάθε υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου. Συνεπεία τούτου, η Τράπεζα καταρχήν απαλλάσσεται, εκτός των άλλων φόρων, και από τους φόρους κληρονομιάς, δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων κατά την κτήση αυτών από τις ανωτέρω αιτίες, χωρίς ωστόσο, να απαλλάσσεται και από την υποχρέωση υποβολής της σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να παραιτηθεί από την απαλλαγή αυτή. Αντίστοιχη απαλλαγή ισχύει και από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και από τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), όχι όμως και από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).

β. Με το άρθρο 6 του νόμου θεσπίζεται μεταξύ άλλων απαλλαγή από κάθε φόρο επί των εκχωρήσεων και των σχετικών με αυτές πράξεων της Α.Τ.Υ.Ε., των διενεργούμενων πράξεων από πιστωτικά ιδρύματα – της ημεδαπής ή της αλλοδαπής - προς χρηματοδότηση αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων ή δημόσιων έργων, όπως αυτά ορίζονται συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου και με την προϋπόθεση ότι τα έργα έτυχαν χρηματοδότησης από την Α.Τ.Υ.Ε.. Συνεπώς, σε περίπτωση που η εκχώρηση και οι σχετικές πράξεις γίνονται αιτία δωρεάς, απαλλάσσονται του φόρου δωρεάς. 

Οι διατάξεις του άρθρου 6 ισχύουν από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 24-4-2019, ενώ η ισχύς της κυρούμενης Συμφωνίας για την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 51 και 52 αυτής, αρχίζει από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης και κατάθεσης από αυτήν του εγγράφου κύρωσης της Συμφωνίας στην Α.Τ.Υ.Ε., σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 4 (άρθρο 7 του ν.4607/2019).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!