Υπουργείο Εργασίας

Β1/ΟΑΕΔ Τροποποίηση της 52246/3173/26-1-2018 (ΦΕΚ 539 Β ́) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ».

Αριθμ. Β1/ΟΑΕΔ (ΦΕΚ Β 1556/8-5-2019)
Τροποποίηση της 52246/3173/26-1-2018 (ΦΕΚ 539 Β ́) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 21 παρ. 4 του Συντάγματος της Ελλάδος σχετικά με την «Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 6 περ. β) υποπερ. εε) του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α ́) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

3. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α ́),όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του εδαφίου β ́ της παρ. 1 με το άρθρο 66 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α ́) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».

4. Τον ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α ́) «Περί Αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ» και ειδικά το άρθρο 2 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α ́).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 35, παρ. 1 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α ́) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», δυνάμει του οποίου ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) κατέστη καθολικός διάδοχος, υπεισερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ., καθώς και τις διατάξεις του.

6. Τις διατάξεις των άρθρων, 24 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α ́) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α ́) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ́).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α ́) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α ́) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύουν.

11. Την 875/7/29-1-2019 (θέμα 69ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 112/18-02-2019 έγγραφο του Οργανισμού.

12. Την αριθμ. 9272/775/27-2-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α ́).

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 52246/3173/26-1-2018 (ΦΕΚ 539 Β ́) υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ», ως εξής:

Α. Η περίπτωση 2 του πρώτου Κεφαλαίου, τροποποιείται ως εξής:

«2. Δανειολήπτης που έχει καταθέσει αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130 Α ́) και εκκρεμεί η έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό ή έχει ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δύναται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα της υπαγωγής του στις ρυθμίσεις της παρούσας θα επέρχονται με την προσκόμιση παραίτησης από την αίτηση του ν. 3869/2010 ή δικαστικής απόφασης ή δικαστικού συμβιβασμού.

Β. Η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης 5 του πρώτου Κεφαλαίου, τροποποιείται ως εξής:

«Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η-12-2019».

Γ. Στην περίπτωση α ́ του αριθμού 1 του Κεφαλαίου τρίτου μετά τη λέξη «πυρόπληκτων» τίθεται κόμμα και προστίθεται η λέξη «πλημμυροπαθών».

Δ. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου της περίπτωσης 1 του έκτου Κεφαλαίου προστίθεται εδάφιο β ́, ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση μπορεί να υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας και δικαιούχος, ο οποίος δεν ιδιοκατοικεί και δεν κάνει χρήση της κατοικίας του κατά τα ανωτέρω οριζόμενα λόγω ανυπαίτιου κωλύματος και εφόσον σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει εκμετάλλευση της κατοικίας του, που να συνεπάγεται αύξηση εσόδων και πλουτισμού του».

Κατά τα λοιπά ισχύει η 52246/3173/26-1-2018 (ΦΕΚ 539 Β ́) υπουργική απόφαση, ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2019

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!