Υπουργείο Εργασίας

Εγκ. 562541/08-05-2019 Νόμιμα φορολογικά παραστατικά για την απόδοση δαπάνης εξόδων κηδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 5
10431 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Κούβαρη, Ε. Μηλάτου
Τηλέφωνο : 2105274390,386
Fax: 2105243477
e-mail: gd.paroxon@efka.gov.gr

ΑΘΗΝΑ, 08/05/2019

Αρ. Πρωτ. 562541

ΠΡΟΣ:
1)Αποδέκτες Πίνακα Α’
2)Ανταποκριτές π. ΟΓΑ

ΘΕΜΑ: «Νόμιμα φορολογικά παραστατικά για την απόδοση δαπάνης εξόδων κηδείας».

Κατά την απόδοση δαπάνης εξόδων κηδείας έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα προσκόμισης μη νόμιμων φορολογικών παραστατικών όπως μη πρωτότυπα τιμολόγια, ή τιμολόγια στα οποία αναγράφονται πράξεις υπηρεσιών ή αγαθών οι οποίες δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες αποδείξεις, καθώς επίσης, να μην αναγράφεται η νόμιμη παρακράτηση ΦΠΑ στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Δεδομένου αυτού, ενημερώνουμε ότι παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις) έχουν ως κάτωθι:

1. Τιμολόγιο του παρέχοντος υπηρεσίες ή αγαθά.

2. Απόδειξη του παρέχοντος υπηρεσίες ή αγαθά.

3. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που αναγράφονται στο παραστατικό πρέπει να προκύπτει η παρακράτηση ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις.

4. Σε περίπτωση που στο τιμολόγιο περιλαμβάνονται δαπάνες με εντολή και για λογαριασμό του πελάτη που αφορούν υπηρεσίες ή αγαθά πέραν του φορολογητέου ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο, απαρέκλητα θα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχες αποδείξεις, διαφορετικά δεν θα αποδίδονται οι σχετικές δαπάνες.

Παρακαλούνται οι ανταποκριτές του π. ΟΓΑ και οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ που παραλαμβάνουν αιτήσεις με τα αντίστοιχα παραστατικά από τους δικαιούχους εξόδων κηδείας να τηρούν τα παραπάνω και να ενημερώνουν τους δικαιούχους ότι καμία δαπάνη με εντολή και για λογαριασμό του πελάτη δεν θα αποδίδεται αν δεν συνοδεύεται από τις αντίστοιχες αποδείξεις.

Ο Διοικητής ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!