Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. Γ5α/Γ.Π.οικ 24814/2019 Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας.

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ 24814

ΦΕΚ B’ 1372/22.04.2019

Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας»(ΦΕΚ Α΄ 105), όπως ισχύει,

β. της 142/2007 απόφασης της μεικτής επιτροπής του ΕΟΧ,

γ. της παρ. στ. του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ Α΄ 199),

δ. της απόφασης 2/2011 της μεικτής επιτροπής Ε.Ε.Ελβετίας,

ε. της παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 195),

στ. των άρθρων 1-3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ζ. του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄ 228), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

η. του άρθρου 42 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50» (ΦΕΚ Α΄ 85,

θ. του άρθρου 13 του ν. 4148/2013 « Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄99),

ι. της παρ. β του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 74),

ια. των άρθρων 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 97, 106, 108, 114, 120 και 138 του ν. 4251/2014«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80),

ιβ. του άρθρου 12 του ν. 4356/2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 181),

ιγ. του άρθρου 3 του ν. 4443/2016 «Η ενσωμάτωση της οδηγίας 2000/43/ΕΚ..και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 232).

ιδ. της απόφασης (ΕΕ) 2017/2113 της επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του παραρτήματος V της οδηγίας 2005/36/ΕΚ,

ιε. της περ. 5Α της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 «Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ. Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 140), ιστ. των άρθρων 113, 114, 115, 116, 117 του ν. 4600/ 2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43),

ιζ. του π.δ. 235/1988 «Όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεων του τίτλου της Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής» (ΦΕΚ Α΄ 100), όπως ισχύει,

ιη. του π.δ. 39/2009 «Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως ισχύει,

ιθ. του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως ισχύει,

κ. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116), όπως ισχύει,

κα. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως ισχύει,

κβ. του π.δ. 51/2017 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ..» (ΦΕΚ Α΄ 82).

2. Την 78477/ΙΑ/12-7-2011 κοινή υπουργική απόφαση « Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του π.δ. 38/2010» (ΦΕΚ Β΄ 2271).

3. Την Υ80/2017 «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ Β΄ 3904).

4. Την ΓδβΓ.Ποικ.92030/2017 κοινή υπουργική απόφαση «Επιβολή παραβόλων υπέρ Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για τη χορήγηση βεβαιώσεων και τίτλων ειδικότητας ιατρών και οδοντιάτρων» (ΦΕΚ Β΄ 4413).

5. Την αριθμ. Γ5α/Γ.Π οικ. 64843/2018 «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (ΦΕΚ Β΄4138).

6. Την αριθμ. Γ5β/ΓΠ 22837/5-5-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6Ψ65465ΦΥΟ-Κ1Κ).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρων καθώς και τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας είναι η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.).

2. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία υποχρεούται να δηλώνει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, που συντάσσει και τηρεί τον υγειονομικό χάρτη, τους οδοντιάτρους που λαμβάνουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος. Τα στοιχεία αποστέλλονται και συγκεντρωτικά ανά τρίμηνο σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή.

3. Όλες οι διαπιστωτικές πράξεις της παραγράφου 1 πρέπει να εκδίδονται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε όχι πέραν του ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οδοντίατρο. Σε περίπτωση μη έκδοσης της βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγγελίας άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος, ο οδοντίατρος μπορεί να εργαστεί.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Οδοντιάτρου απαιτείται:

1. Πτυχίο Οδοντιατρικής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή

2. Τίτλος σπουδών εκπαιδευτικού οργανισμού κράτους-μέλους της Ε.Ε. αναγνωρισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως ισχύει ή

3. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), ως ισότιμος και αντίστοιχος με τα πτυχία Οδοντιατρικής της ημεδαπής.

4. Να μην τελεί υπό στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων ή υπό δικαστική συμπαράσταση.

5. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, απάτη υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια.

6. Να μην έχει παρέλθει διετία από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου της Οδοντιατρικής Σχολής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή της αναγνώρισης του τίτλου σπουδών του εκπαιδευτικού οργανισμού κράτους-μέλους της Ε.Ε., ή της έκδοσης της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικούς οργανισμούς τρίτων χωρών.

7. Ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας (Παράρτημα Ι).

8. Η βεβαίωση άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Ο.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

1. Για την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος και τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης υποβάλλονται στην Ε.Ο.Ο. τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση (το έντυπο παρέχεται από την Ε.Ο.Ο).

β. Δύο (2)έγχρωμες φωτογραφίες (διαστάσεων για Α.Δ.Τ.).

γ. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή διαβατηρίου, ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

δ. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής-κάρτα ευρωπαίου πολίτη (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ Α΄ 85), ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85, 87 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97,106 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), αντίγραφο μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), ή αντίγραφο δεκαετούς άδειας παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α΄80), ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Ελληνα ή Ελληνίδα (άρθρο 12 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α΄ 181 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016 ΦΕΚ Α΄232).

ε. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Οδοντιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή βεβαίωσης από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταστεί πτυχιούχος, ή φωτοαντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σφραγίδας της Χάγης, το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασης. Βεβαίωση από αρμόδια Αρχή του τόπου προέλευσης ότι το πτυχίο είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά μόνον για τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν πριν την ένταξη του κ-μ στην ΕΚ. Η παρούσα βεβαίωση εάν δεν προσκομίζεται δεν αποτελεί κώλυμα χορήγησης του αντίστοιχου τίτλου, θα αναζητείται υπηρεσιακά μέσω του συστήματος ΙΜΙ. Για τις περιπτώσεις πτυχίων προερχομένων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου και της μετάφρασής του, με συνημμένη της απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) σε απλό φωτοαντίγραφο.

στ. Ο αιτών να έχει την αναγκαία γνώση της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία «Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών πολιτών πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις».

ζ. Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει ο οδοντίατρος ότι « Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» και σε αντίθετη περίπτωση «Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις». (Αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται από την υπηρεσία αυτεπάγγελτα).

η. Για τους αλλοδαπούς που δεν εμπίπτουν στην περ. δ του παρόντος άρθρου απαραίτητη είναι η άδεια παραμονής και άδεια εργασίας σε απλά φωτοαντίγραφα.

θ. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ο.Ο. παραβόλου, που προβλέπεται στην Γ5β/Γ.Π. οικ.92030/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4413).

2. Η βεβαίωση σύννομης παροχής υπηρεσιών του οδοντιατρικού επαγγέλματος με ή χωρίς τίτλο ειδικότητας σε κοινοτικό υπήκοο, ο οποίος επιθυμεί την προσωρινή παροχή υπηρεσιών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 78477/ΙΑ/12-7-2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2271).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν απαιτείται βεβαίωση άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος για οδοντιάτρους ξένης ιθαγένειας που ασκούν νόμιμα την οδοντιατρική στην αλλοδαπή, προκειμένου να έλθουν αυτοί στην Ελλάδα για επίσκεψη ασθενούς.

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

1. Η ισχύς της βεβαίωσης αναστέλλεται από την Ε.Ο.Ο. αν:

α. επιβληθεί στον οδοντίατρο πειθαρχική ποινή στέρησης του δικαιώματος της άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος για ορισμένο χρονικό διάστημα, από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Οδοντιάτρων της Ε.Ο.Ο. (Α.Π.Σ.Ο.).

β. για ορισμένο χρονικό διάστημα ο οδοντίατρος στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

γ. ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του οδοντιάτρου για τα αδικήματα της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 114 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α΄ 43). Στην περίπτωση αυτή η αναστολή διαρκεί μέχρι την έκδοση της σχετικής αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

1. Η χορηγηθείσα βεβαίωση ή άδεια άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος ανακαλείται στις εξής περιπτώσεις:

α. αν ο οδοντίατρος τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή σε αυτοδίκαιη διαρκή αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του.

β. ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Πειθαρχικού

Συμβουλίου Οδοντιάτρων (Α.Π.Σ.Ο.) αν η βεβαίωση/ή άδεια άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος έχει χορηγηθεί από πλάνη.

γ. ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων (Α.Π.Σ.Ο.) αν για μία συνεχή πενταετία ο οδοντίατρος δεν ασκεί το οδοντιατρικό επάγγελμα, ούτε ασχολείται με την οδοντιατρική επιστήμη.

δ. αν ο οδοντίατρος διαπιστωθεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελία ότι εξαιτίας σωματικής, ή διανοητικής βλάβης, ή νοσήματος, ή εξαιτίας εξάντλησης των σωματικών ή διανοητικών του δυνάμεων, έχει χάσει την ικανότητα της ορθής άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Για την ανάκληση της βεβαίωσης απαιτείται απόφαση του Α.Π.Σ.Ο. ύστερα από γνώμη ειδικής επιτροπής, που ορίζεται από την Ε.Ο.Ο. και περιλαμβάνει παθολόγους, ψυχιάτρους, νευρολόγους ή ιατρούς και άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με την πάθηση.

ε. αν ο οδοντίατρος καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια.

2. Το δικαίωμα άσκησης της οδοντιατρικής σε περίπτωση ανάκλησης της βεβαίωσης ανακτάται με νέα βεβαίωση, όταν εκλείψουν οι λόγοι, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε η ανάκληση. Όταν η ανάκληση οφείλεται σ' έναν από τους λόγους των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου, η νέα βεβαίωση χορηγείται μετά από γνώμη του Α.Π.Σ.Ο.

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το περιεχόμενο και το τύπος του τίτλου ειδικότητας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας (Παράρτημα II). Ο τίτλος οδοντιατρικής ειδικότητας (πάπυρος) και η απόφαση χρήσης τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Ο.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για την απόκτηση τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας απαιτούνται:

α. Άδεια ή βεβαίωση άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

β. Συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ειδικότητας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, για τη λήψη του τίτλου αντίστοιχης οδοντιατρικής ειδικότητας.

γ. Επιτυχής δοκιμασία ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής του άρθρου 9 της παρούσας εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας υποβάλλονται προς την Ε.Ο.Ο. τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση (παρέχεται από την Ε.Ο.Ο.).

β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή διαβατηρίου, ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

γ. Αντίγραφο πτυχίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ε΄ του άρθρου 3 της παρούσας (εάν δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος από την Ε.Ο.Ο. και για όλους τους οδοντιάτρους που τους έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος από τις Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών ενοτήτων).

δ. Αντίγραφο άδειας/βεβαίωσης άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος, αν δεν έχει εκδοθεί από την Ε.Ο.Ο.

ε. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα Οδοντιατρικού Συλλόγου. Σε αντίθετη περίπτωση βεβαίωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου με τα στοιχεία υποβολής αίτησης εγγραφής του οδοντιάτρου στα μητρώα του.

στ. Πιστοποιητικό του Διευθυντή του Προγράμματος από το οποίο να προκύπτει η ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

ζ. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ο.Ο. παραβόλου, που προβλέπεται στην Γ5βΓ. Ποικ.92030/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4413).

Β. Οδοντίατροι που ασκήθηκαν σε νοσοκομεία ή Πανεπιστήμια άλλων χωρών επιπλέον με τα παραπάνω προσκομίζουν απόφαση αναγνώρισης του χρόνου άσκησης τους από το Υπουργείο Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, καθώς και τα πιστοποιητικά (σε απλά φωτοαντίγραφα) βάσει των οποίων εκδόθηκε η απόφαση αναγνώρισης του χρόνου ειδίκευσής τους.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του οδοντιάτρου στην εξεταστική περίοδο ή αποτυχίας του υποβάλλεται στην Ε.Ο.Ο. νέα αίτηση (χωρίς δικαιολογητικά και απόδειξη παραβόλου).

Γ. Για την αναγνώριση τίτλου ειδικότητας που έχει αποκτηθεί σε κράτος-μέλος της ΕΕ υποβάλλονται προς την Ε.Ο.Ο. τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση (παρέχεται από την Ε.Ο.Ο.).

β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή διαβατηρίου, ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

γ. Φωτοαντίγραφο πτυχίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

δ. Φωτοαντίγραφο άδειας/βεβαίωσης άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.

ε. Φωτοαντίγραφο τίτλου ειδικότητας οδοντιάτρου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V 5.3.3 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ...», όπως ισχύει κάθε φορά.

στ. Βεβαίωση από αρμόδια Αρχή του τόπου προέλευσης ότι ο τίτλος ειδικότητας είναι σύμφωνος με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά μόνον για τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν πριν την ένταξη του κ-μ στην ΕΚ. Η παρούσα βεβαίωση εάν δεν προσκομίζεται δεν αποτελεί κώλυμα χορήγησης του αντίστοιχου τίτλου. θα αναζητείται υπηρεσιακά μέσω του συστήματος ΙΜΙ.

ζ. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης με αναφορά σε τυχόν πειθαρχικές ποινές, από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, του οποίου είναι μέλος Τα ξενόγλωσσα έγγραφα και τίτλοι θα φέρουν την επισημείωση της Χάγης του τόπου προέλευσης (σφραγίδα APOSTILLE), θα είναι μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ή από ορκωτό μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή από δικηγόρο της ελληνικής επικράτειας, ή από επίσημο μεταφραστή του ελληνικού προξενείου του κράτους προέλευσης, ή από αντίστοιχη υπηρεσία της χώρας προέλευσης με την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της ημεδαπής. Σε περίπτωση που τα ξενόγλωσσα έγγραφα δεν φέρουν την επισημείωση της Χάγης θα αναζητείται η γνησιότητά τους υπηρεσιακά μέσω του συστήματος ΙΜΙ και στη συνέχεια θα χορηγείται ο αντίστοιχος τίτλος.

η. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ο.Ο. παραβόλου, που προβλέπεται στην Γ5βΓ. Ποικ.92030/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4413).

Δ. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην Ε.Ο.Ο. το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τις εξετάσεις και σε ημερομηνία που θα ανακοινώνεται κάθε φορά από την Ε.Ο.Ο.

Ε. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στην Ε.Ο.Ο., είτε από εξουσιοδοτημένο άτομο, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier), εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Επιτροπή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ο. και συγκροτείται από τρία (3) μέλη, ένας (1) εκ των οποίων είναι Καθηγητής Ορθοδοντικής και δύο (2)

Οδοντίατροι με τίτλο ειδικότητας Ορθοδοντικής, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτούντων οδοντιάτρων, παραπέμπει τους υποψηφίους σε εξέταση στις Εξεταστικές Επιτροπές και κατά τη νόμιμη διαδικασία.

2. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Ε.Ο.Ο. μετά από πρόταση των εξεταστικών επιτροπών, καθώς και η έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

3. Οι Εξεταστικές Επιτροπές για τους αιτούντες τη λήψη τίτλου ειδικότητας, εξακολουθούν να ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.

4. Ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής ορίζει το Νοσοκομείο ή το Πανεπιστήμιο στο οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις και ενημερώνει την Ε.Ο.Ο., ώστε να ληφθεί υπόψη στη σύνταξη του προγράμματος κάθε εξεταστικής περιόδου.

5. Καθήκοντα Γραμματέα των Εξεταστικών Επιτροπών εκτελούν δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι μόνιμοι, ή με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ., οι οποίοι είναι πρώτιστα επιλογή των Προέδρων των εξεταστικών επιτροπών και προέρχονται είτε από την έδρα τους στην Ιατρική Σχολή, είτε από την Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, είτε από την κλινική/ τμήμα του Νοσηλευτικού Ιδρύματος που υπηρετούν.

Σε περίπτωση έλλειψης αυτών προτείνεται γραμματέας διοικητικός υπάλληλος (δημόσιος υπάλληλος ή με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.) από τον Διοικητή του Νοσηλευτικού ιδρύματος διενέργειας των εξετάσεων με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής δεν υπηρετεί στο συγκεκριμένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, ενημερώνεται και ερωτάται το μέλος της αντίστοιχης εξεταστικής επιτροπής, που υπηρετεί. Οι Γραμματείς ορίζονται με απόφαση Υπουργού Υγείας, μετά την έγγραφη πρόταση των παραπάνω στη Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, η οποία έχει στην αρμοδιότητα της την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας. Η θητεία των Γραμματέων είναι σύμφωνη με τη θητεία των εξεταστικών όπως ορίζονται κάθε φορά.

6. Ο Γραμματέας της Επιτροπής συντάσσει πρακτικό μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, το οποίο υπογράφεται από τα τρία μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και από τον ίδιο. Το πρακτικό των Εξετάσεων επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. της Ε.Ο.Ο. Ο πίνακας επιτυχόντων και αποτυχόντων με μοναδικό στοιχείο αναφοράς στον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής του οδοντιάτρου στις εξετάσεις, αναρτάται στον ιστότοπο της Ε.Ο.Ο. Στη συνέχεια ακολουθεί η έκδοση του τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

7. Οι εξετάσεις διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα και για τους ιατρούς που αποδεδειγμένα πάσχουν από δυσλεξία, οι γραπτές εξετάσεις αφορούν μόνον σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ενώ η ανάπτυξη των γραπτών ερωτήσεων θα διενεργείται με προφορική εξέταση κατά την ώρα των γραπτής δοκιμασίας όλων των υποψηφίων, σε χώρο διαφορετικό του χώρου διενέργειας των εξετάσεων με συνεννόηση των μελών της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Αντίστοιχη αντιμετώπιση έχουν συμμετέχοντες στις εξετάσεις ειδικότητας, αναλόγως της νόσου τους. Ο οδοντίατρος έχει δικαίωμα επιλογής εξεταστικής επιτροπής, εάν έχει ολοκληρώσει την ειδίκευση του στην αλλοδαπή.

8. Εάν ο υποψήφιος αποτύχει τρεις (3) φορές υποχρεούται να παρακολουθήσει για ένα εξάμηνο το πρόγραμμα της ειδικότητας και να δώσει άλλες δύο φορές εξετάσεις. Την τέταρτη φορά έχει δικαίωμα να δώσει σε άλλη εξεταστική επιτροπή. Σε περίπτωση αποτυχίας του, θα δώσει εξετάσεις για πέμπτη φορά στην ίδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα παρακάτω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις είναι τα εξής:

Α. Πιστοποιητικό ορθής άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος:

1. Αίτηση (παρέχεται από την Ε.Ο.Ο.).

2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

3. Φωτοαντίγραφο άδειας/βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

4. Φωτοαντίγραφο τίτλου ειδικότητας, στην περίπτωση ειδικευμένου ιατρού.

5. Βεβαίωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου του οποίου ο οδοντίατρος είναι μέλος, για την εγγραφή του στο μητρώο μελών αυτού, τις μεταβολές και τις τυχόν πειθαρχικές καταδίκες του, καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση των άλλων Οδοντιατρικών Συλλόγων, στο ειδικό μητρώο των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο οδοντίατρος.

Τα δικαιολογητικά (2,3,4) υποβάλλονται στον οικείο

Οδοντιατρικό Σύλλογο με την αίτηση (1) και μέσω αυτού διαβιβάζονται στην Ε.Ο.Ο. η αίτηση με την βεβαίωση (5) και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

Η Ε.Ο.Ο. με βάση την βεβαίωση (5) χορηγεί το πιστοποιητικό ορθής άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος στον αιτούντα. Δεν απαιτείται η επανυποβολή δικαιολογητικών που ήδη διαθέτει στο αρχείο του ο Οδοντιατρικός Σύλλογος.

Β. Πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης:

1. Αίτηση (παρέχεται από την Ε.Ο.Ο.)

2. Βεβαίωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου του οποίου ο οδοντίατρος είναι μέλος, για την εγγραφή του στο μητρώο μελών αυτού, τις μεταβολές και τις τυχόν πειθαρχικές καταδίκες του, καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση των άλλων Οδοντιατρικών Συλλόγων, στο ειδικό μητρώο των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο οδοντίατρος.

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4. Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του οδοντιάτρου, είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

5. Πιστοποιητικό/ά Νοσηλευτικού/ών Ιδρυμάτων που να προκύπτει ο χρόνος ειδίκευσης του οδοντιάτρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιστοποιητικά των περ. 4 και 5 εφόσον είναι απαραίτητα.

β. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Ο. παραβόλου, που προβλέπεται στην Γ5βΓ. Ποικ.92030/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4413) Δεν απαιτείται η επανυποβολή δικαιολογητικών, που ήδη διαθέτει στο αρχείο της η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Γ. Βεβαίωση χρόνου ειδικότητας

1. Αίτηση (παρέχεται από την Ε.Ο.Ο.).

2. Πιστοποιητικό/ά Νοσηλευτικού/ών Ιδρυμάτων που να προκύπτει ο χρόνος ειδίκευσης του οδοντιάτρου.

3. Βεβαίωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου του οποίου ο οδοντίατρος είναι μέλος.

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

5. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ο.Ο. παραβόλου, που προβλέπεται στην Γ5βΓ. Ποικ.92030/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4413).

Τα παραπάνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις και τα συναφή προς αυτά υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Ο.

ΑΡΘΡΟ 11

Α. Οι Περιφέρειες εξακολουθούν να είναι αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, διερεύνησης γνησιότητας τίτλων σπουδών μέσω του συστήματος ΙΜΙ και για όλες τις ενέργειες, που απορρέουν από τις βεβαιώσεις/άδειες άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος και τίτλους ειδικότητας που αφορούν στο αρχείο τους.

Β. Περιπτώσεις αλλοδαπών που ανανεώνουν τη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος παράλληλα με την άδεια διαμονής τους θα αποσταλούν οι φάκελοί τους στην Ε.Ο.Ο. εντός τριμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας, εκτός από τις περιπτώσεις που η απαιτείται άμεσα η ανανέωση της, οπότε θα αποσταλούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράβολο απαιτείται μόνον για την πρώτη φορά υποβολής σχετικής αίτησης στην Ε.Ο.Ο.

ΑΡΘΡΟ 12

Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με την παρούσα καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!