Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. Γ5α/Γ.Π. οικ. 24768/2019 Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας.

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 24768

ΦΕΚ B’ 1373/22.04.2019

Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1 .Τις διατάξεις:

α. του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105 Α΄), όπως ισχύει,

β. του άρθρου 10 του ν. 1821/1988 «Κύρωση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 271 Α΄),

γ. του ν. 3418/2005 « Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ 287 Α΄), όπως ισχύει,

δ. της 142/2007 απόφασης της μεικτής επιτροπής του ΕΟΧ,

ε. της παρ. στ του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199 Α΄),

στ. της 2/2011 απόφασης της μεικτής επιτροπής Ε.Ε.Ελβετίας,

ζ. της παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011» Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α΄),

η. των άρθρων 1-3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

θ. του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 228 Α΄), όπως ισχύει,

ι. του άρθρου 42 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50» (ΦΕΚ 85 Α΄),

ια. του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως ισχύει,

ιβ. της παρ. β του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (161 Α΄) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 Α΄),

ιγ. των άρθρων 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 97, 106, 108, 114, 120 και 138 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσ ης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80 Α΄),

ιδ. του άρθρου 22 του ν. 4272/2014 «Ειδικότητα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» (ΦΕΚ 145 Α΄),

ιε. του άρθρου 31 του ν. 4316/2014 «Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής» (ΦΕΚ 270Α΄), ιστ. του άρθρου 12 του ν. 4356/2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 181 Α΄),

ιζ. του άρθρου 3 του ν. 4443/2016 «Η ενσωμάτωση της οδηγίας 2000/43/ΕΚ....και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 232 Α΄),

ιη. του άρθρου 44 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21Α΄),

ιθ. της απόφασης (ΕΕ) 2017/2113 της επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του παραρτήματος V της οδηγίας 2005/36/ΕΚ,

κ. του άρθρου 113 «Παράταση προθεσμίας άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας» του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄),

κα. της περ. 5Α της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/ 2018 «Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ. Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 140 Α΄),

κβ. των άρθρων 271 και 274 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 5 Α΄),

κγ. των άρθρων 113, 114, 115, 116, 117 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α΄),

κδ. του π.δ. 415/1994 «Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ 236 Α΄),

κε. του π.δ. 379/1995 «Τροποποίηση του π.δ. 415/1994» (ΦΕΚ 214 Α΄), κστ. του π.δ. 147/1997 «Τροποποίηση του π.δ. 415/ 1994» (ΦΕΚ 127 Α΄),

κζ. του π.δ. 204/1998 «Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας» (ΦΕΚ 162 Α΄),

κη. του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» ( ΦΕΚ 78 Α΄), όπως ισχύει

κθ. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως ισχύει, λ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως ισχύει, λα. του π.δ. 51/2017«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ..» (ΦΕΚ 82 Α΄),

2. Την 78477/ΙΑ κοινή υπουργική απόφαση «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του π.δ. 38/2010» (ΦΕΚ 2271 Β΄).

3. Την αριθμ. Υ80/2017 «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904 Β΄).

4. Την ΓδβΓ.Ποικ.92030/2017 κοινή υπουργική απόφαση «Επιβολή παραβόλων υπέρ Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για τη χορήγηση βεβαιώσεων και τίτλων ειδικότητας ιατρών και οδοντιάτρων» (ΦΕΚ 4413 Β΄),

5. Την αριθμ. Γ5α/Γ.Ποικ.64843/2018 «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (ΦΕΚ 4138Β΄).

6. Την αριθμ. Γ5β/ΓΠ22837/5-5-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6Ψ65465ΦΥΟ-Κ1Κ).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ιατρών καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ).

2. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να δηλώνει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, που συντάσσει και τηρεί τον υγειονομικό χάρτη, τους ιατρούς που λαμβάνουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος. Τα στοιχεία αποστέλλονται και συγκεντρωτικά ανά τρίμηνο σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή.

3. Όλες οι διαπιστωτικές πράξεις της παραγράφου 1 πρέπει να εκδίδονται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε όχι πέραν του ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον ιατρό. Σε περίπτωση μη έκδοσης της βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγγελίας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, ο ιατρός μπορεί να εργαστεί.

Άρθρο 2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Ιατρού απαιτείται:

1. Πτυχίο Ιατρικής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή

2. Τίτλος σπουδών εκπαιδευτικού οργανισμού κράτους-μέλους της Ε.Ε. αναγνωρισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 ( ΦΕΚ 78 Α΄), όπως ισχύει ή

3. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ΔΙΚΑΤΣΑ), ως ισότιμος και αντίστοιχος με τα πτυχία Ιατρικής της ημεδαπής.

4. Να μην τελεί υπό στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων ή υπό δικαστική συμπαράσταση.

5. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, απάτη υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής , για αισχροκέρδεια.

6. Να μην έχει παρέλθει διετία από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου της Ιατρικής Σχολής των ΑΕΙ της ημεδαπής, ή της αναγνώρισης του τίτλου σπουδών του εκπαιδευτικού οργανισμού κράτους-μέλους της Ε.Ε., ή της έκδοσης της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικούς οργανισμούς τρίτων χωρών.

7. Ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας (Παράρτημα Ι).

8. Η βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Π.Ι.Σ.

Άρθρο 3

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

1. Για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης υποβάλλονται στον ΠΙΣ τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση (το έντυπο παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Π.Ι.Σ).

β. Δύο(2) έγχρωμες φωτογραφίες (διαστάσεων για ΑΔΤ).

γ. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή διαβατηρίου, ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης τα ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

δ. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής-κάρτα ευρωπαίου πολίτη (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85 Α΄), ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80 Α΄), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Ελληνα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85, 87 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80 Α΄), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97, 106 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80 Α΄), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80 Α΄), αντίγραφο μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80 Α΄), ή αντίγραφο δεκαετούς άδειας παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80Α΄ , ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Ελληνα ή Ελληνίδα (άρθρο 12 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ 181 Α΄ και άρθρο 3 του ν. 4443/2016 ΦΕΚ 232 Α΄).

ε. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή βεβαίωσης από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταστεί πτυχιούχος, ή φωτοαντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σφραγίδας της Χάγης, το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασής του. Βεβαίωση από αρμόδια Αρχή του τόπου προέλευσης ότι το πτυχίο είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά μόνον για τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν πριν την ένταξη του κ-μ στην ΕΚ.

Η παρούσα βεβαίωση εάν δεν προσκομίζεται δεν αποτελεί κώλυμα χορήγησης του αντίστοιχου τίτλου. Θα αναζητείται υπηρεσιακά μέσω του συστήματος ΙΜ

Ι. Για τις περιπτώσεις πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ξενόγλωσσου πτυχίου και της μετάφρασης του με φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.

στ. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του κράτους προέλευσης της Ε.Κ.

ζ. Ο αιτών να έχει την αναγκαία γνώση της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία «Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών πολιτών πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις».

η. Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει ο ιατρός ότι «Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» και σε αντίθετη περίπτωση «΄Εχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις». (Αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται από την υπηρεσία αυτεπάγγελτα).

θ. Για τους αλλοδαπούς που δεν εμπίπτουν στην περ. δ΄ του παρόντος άρθρου απαραίτητη είναι η άδεια παραμονής και άδεια εργασίας σε απλά φωτοαντίγραφα.

ι. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Π.Ι.Σ. παραβόλου, που προβλέπεται στην Γ5β/Γ.Π. οικ.92030/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4413Β΄).

2. Η βεβαίωση σύννομης παροχής υπηρεσιών του ιατρικού επαγγέλματος, με ή χωρίς τίτλο ειδικότητας, σε κοινοτικό υπήκοο, ο οποίος επιθυμεί την προσωρινή παροχή υπηρεσιών, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 78477/ΙΑ/12-7-2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2271 Β΄).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν απαιτείται βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για ιατρούς ξένης ιθαγένειας που ασκούν νόμιμα την ιατρική στην αλλοδαπή, προκειμένου να έλθουν αυτοί στην Ελλάδα για επίσκεψη ασθενούς.

Άρθρο 4

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

1. Η ισχύς της βεβαίωσης αναστέλλεται από τον Π.Ι.Σ. αν:

α. επιβληθεί στο ιατρό πειθαρχική ποινή στέρησης του δικαιώματος της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για ορισμένο χρονικό διάστημα, από το Α.Π.Σ.Ι. ή από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου,

β. για ορισμένο χρονικό διάστημα ο ιατρός στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

γ. ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του ιατρού για τα αδικήματα της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 114 του ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43Α΄). Στην περίπτωση αυτή η αναστολή διαρκεί μέχρι την έκδοση της σχετικής αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Άρθρο 5

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

1. Η χορηγηθείσα βεβαίωση ή άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ανακαλείται στις εξής περιπτώσεις:

α. αν ο ιατρός τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή σε αυτοδίκαιη διαρκή αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του,

β. ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) αν η βεβαίωση/ή άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος έχει χορηγηθεί από πλάνη,

γ. ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) αν για μία συνεχή πενταετία ο ιατρός δεν ασκεί το ιατρικό επάγγελμα, ούτε ασχολείται με την ιατρική επιστήμη,

δ. αν ο ιατρός διαπιστωθεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελία ότι εξαιτίας σωματικής, ή διανοητικής βλάβης, ή νοσήματος, ή εξαιτίας εξάντλησης των σωματικών ή διανοητικών του δυνάμεων, έχει χάσει την ικανότητα της ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Για την ανάκληση της βεβαίωσης απαιτείται απόφαση του Α.Π.Σ.Ι. ύστερα από γνώμη ειδικής επιτροπής, που ορίζεται από τον ΠΙΣ και περιλαμβάνει παθολόγους, ψυχιάτρους, νευρολόγους ή ιατρούς και άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με την πάθηση.

ε. αν ο ιατρός καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών , ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια.

2.Το δικαίωμα άσκησης της ιατρικής σε περίπτωση ανάκλησης της βεβαίωσης ανακτάται με νέα βεβαίωση, όταν εκλείψουν οι λόγοι, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε η ανάκληση. Όταν η ανάκληση οφείλεται σ' έναν από τους λόγους των περιπτώσεων γ', δ' και ε' της προηγούμενης παραγράφου, η νέα βεβαίωση χορηγείται μετά από γνώμη του Α.Π.Σ.Ι.

Άρθρο 6

ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το περιεχόμενο και ο τύπος του τίτλου ειδικότητας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας (Παράρτημα II). Ο τίτλος ιατρικής ειδικότητας (πάπυρος) και η απόφαση χρήσης τίτλου ειδικότητας υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Π.Ι.Σ.

Άρθρο 7

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας απαιτούνται:

α. Άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

β. Συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ειδικότητας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, για τη λήψη του τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας.

γ. Επιτυχής δοκιμασία ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής του άρθρου 9 της παρούσας εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. Γ του άρθρου 8 της παρούσας.

δ. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν, χορηγούμενη από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας υποβάλλονται προς τον ΠΙΣ τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση (παρέχεται ηλεκτρονικά από τον Π.Ι.Σ).

β.Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή διαβατηρίου, ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης τα ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

γ. Αντίγραφο πτυχίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ε΄ του άρθρου 3 της παρούσας (εάν δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος από τον Π.Ι.Σ. και για όλους τους ιατρούς που τους έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος από τις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών ενοτήτων).

δ. Αντίγραφο άδειας/βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος αν δεν έχει εκδοθεί από τον Π.Ι.Σ.

ε. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα Ιατρικού Συλλόγου. Σε αντίθετη περίπτωση βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου με τα στοιχεία υποβολής αίτησης εγγραφής του ιατρού στα μητρώα του.

στ. Πιστοποιητικά ευδόκιμης άσκησης ειδικότητας σε αναγνωρισμένες ως κατάλληλες για ειδίκευση ιατρών κλινικές και εργαστήρια, που να φέρουν την υπογραφή του Δ/ντη της Κλινικής ή του Εργαστηρίου ή του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής, την υπογραφή του Δ/ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την υπογραφή του Διοικητικού Διευθυντή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, με την επισήμανση της γνησιότητας των υπογραφών και του περιεχομένου των πιστοποιητικών.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν τον ακόλουθο τύπο:

1. να φέρουν αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού και ημερομηνία έκδοσης,

2. ο χρόνος ειδίκευσης να γράφεται αριθμητικώς και ολογράφως,

3. να διατυπώνεται η κρίση των Διευθυντών κλινικών ή εργαστηρίων για την κατάρτιση του ιατρού και την ικανότητα του κατά την ειδίκευση,

4. να σημειώνεται ότι ο ιατρός παρακολούθησε τακτικώς και ανελλιπώς σύμφωνα με το κανονισμένο επιστημονικό ωράριο καθώς και ο χρόνος που αδικαιολόγητα απουσίασε,

5. να αναφέρεται απαραίτητα ο αριθμός και η ημερομηνία απόφασης του Υπουργείου Υγείας για την έναρξη της ειδικότητας (για τις χειρουργικές ειδικότητες προσκομίζεται απαραίτητα αναλυτικός κατάλογος χειρουργικών επεμβάσεων),

6.να αναφέρεται η συμμετοχή του ιατρού στο πρόγραμμα εφημέριων της κλινικής/τμήματος/μονάδας/ εργαστηρίου. Σε περίπτωση μη συμμετοχής θα αναφέρεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι περί μη συμμετοχής του ιατρού στο πρόγραμμα εφημεριών,

7. να αναφέρεται ο χρόνος της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου που προσμετρήθηκε στην άσκηση του ιατρού στην ειδικότητα, στις περιπτώσεις που ο ιατρός την έχει εκπληρώσει,

ζ. βεβαίωση εκπλήρωσης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή απόφαση νόμιμης απαλλαγής από αυτήν, χορηγούμενη από το Υπουργείο Υγείας, εάν ο ιατρός έχει καταστεί πτυχιούχος από 18-11-2013 και εφεξής,

η. αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Π.Ι.Σ. παραβόλου, που προβλέπεται στην Γ5βΓ. Ποικ.92030/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4413 Β΄).

Β. Ιατροί που ασκήθηκαν σε νοσοκομεία άλλων χωρών επιπλέον προσκομίζουν απόφαση αναγνώρισης του χρόνου άσκησής τους από το Υπουργείο Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθώς και τα πιστοποιητικά (σε απλά φωτοαντίγραφα) βάσει των οποίων εκδόθηκε η απόφαση αναγνώρισης του χρόνου ειδίκευσής τους. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του ιατρού στην εξεταστική περίοδο ή αποτυχίας του υποβάλλεται στον Π.Ι.Σ. νέα αίτηση (χωρίς δικαιολογητικά και απόδειξη παραβόλου).

Γ. Για την αναγνώριση τίτλου ειδικότητας που έχει αποκτηθεί σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. υποβάλλονται προς τον Π.Ι.Σ. τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση (παρέχεται ηλεκτρονικά από τον Π.Ι.Σ.).

β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή διαβατηρίου, ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης τα ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

γ. Φωτοαντίγραφο πτυχίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. ε΄ του άρθρου 3 της παρούσας.

δ. Φωτοαντίγραφο άδειας βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στην ημεδαπή.

ε. Φωτοαντίγραφο τίτλου ειδικότητας ιατρού που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V 5.1.3 και 5.1.4. του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ...», όπως ισχύει κάθε φορά.

στ. Βεβαίωση από αρμόδια Αρχή του τόπου προέλευσης ότι ο τίτλος ειδικότητας είναι σύμφωνος με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά μόνον για τους τίτλους που αποκτήθηκαν πριν την ένταξη του κ-μ στην ΕΚ. Η παρούσα βεβαίωση εάν δεν προσκομίζεται δεν αποτελεί κώλυμα χορήγησης του αντίστοιχου τίτλου, θα αναζητείται υπηρεσιακά μέσω του συστήματος ΙΜΙ.

ζ. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης με αναφορά σε τυχόν πειθαρχικές ποινές, από τον Ιατρικό Σύλλογο, του οποίου είναι μέλος.

Τα ξενόγλωσσα έγγραφα και τίτλοι θα φέρουν την επισημειωση της Χάγης του τόπου προέλευσης (σφραγίδα APOSTILLE), θα είναι μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ή από ορκωτό μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου , ή από δικηγόρο της ελληνικής επικράτειας, ή από επίσημο μεταφραστή του Ελληνικού προξενείου του κράτους προέλευσης, ή από αντίστοιχη υπηρεσία της χώρας προέλευσης με την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της ημεδαπής.

Σε περίπτωση που τα ξενόγλωσσα έγγραφα δεν φέρουν την επισημειωση της Χάγης θα αναζητείται η γνησιότητα τους υπηρεσιακά μέσω του συστήματος ΙΜΙ και στη συνέχει θα χορηγείται ο αντίστοιχος τίτλος.

η. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Π.Ι.Σ. παραβόλου, που προβλέπεται στην Γ5βΓ. Ποικ.92030/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4413 Β΄).

Δ. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους υποψηφίους στον Π.Ι.Σ. το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τις εξετάσεις και σε ημερομηνία που θα ανακοινώνεται κάθε φορά από τον ΠΙΣ. Ε. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας. Ηλεκτρονικά υποβάλλονται και στην περίπτωση αυτοπρόσωπης παράστασης του υποψηφίου στα γραφεία του Π.Ι.Σ.

Άρθρο 9

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ -ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Επιτροπή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. και συγκροτείται από τρία (3) μέλη, τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Π.Ι.Σ., τον Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Π.Ι.Σ. και τον Προϊστάμενο του Τμήματος αδειών ιατρικού επαγγέλματος, ή υπάλληλο του ίδιου τμήματος μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτούντων ειδικότητα ιατρών, παραπέμπει τους υποψηφίους σε εξέταση στις Εξεταστικές Επιτροπές και κατά τη νόμιμη διαδικασία.

2. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Π.Ι.Σ. μετά από πρόταση των εξεταστικών επιτροπών, καθώς και η έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

3. Οι Εξεταστικές Επιτροπές για τους αιτούντες τη λήψη τίτλου ειδικότητας, εξακολουθούν να ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.

4. Ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής κάθε ειδικότητας ορίζει το Νοσοκομείο στο οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις και ενημερώνει τον Π.Ι.Σ., ώστε να ληφθεί υπόψη στη σύνταξη του προγράμματος κάθε εξεταστικής περιόδου.

5. Καθήκοντα Γραμματέα των Εξεταστικών Επιτροπών εκτελούν δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι μόνιμοι, ή με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ., οι οποίοι είναι πρώτιστα επιλογή των

Προέδρων των εξεταστικών επιτροπών και προέρχονται είτε από την έδρα τους στην Ιατρική Σχολή, είτε από την

Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, είτε από την κλινική/ τμήμα του Νοσηλευτικού Ιδρύματος που υπηρετούν.

Σε περίπτωση έλλειψης αυτών προτείνεται γραμματέας διοικητικός υπάλληλος (δημόσιος υπάλληλος ή με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.) από τον Διοικητή του Νοσηλευτικού ιδρύματος διενέργειας των εξετάσεων με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής δεν υπηρετεί στο συγκεκριμένο Νοσηλευτικό Ιδρυμα, ενημερώνεται και ερωτάται το μέλος της αντίστοιχης εξεταστικής επιτροπής που υπηρετεί. Οι Γραμματείς ορίζονται με απόφαση Υπουργού Υγείας, μετά την έγγραφη πρόταση των παραπάνω στη Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου

Υγείας, η οποία έχει στην αρμοδιότητα της την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας. Η θητεία των Γραμματέων είναι σύμφωνη με τη θητεία των εξεταστικών όπως ορίζονται κάθε φορά.

6. Ο Γραμματέας της Επιτροπής συντάσσει πρακτικό μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, το οποίο υπογράφεται από τα τρία μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και από τον ίδιο. Το πρακτικό των Εξετάσεων επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων και αποτυχόντων με μοναδικό στοιχείο αναφοράς τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής του ιατρού στις εξετάσεις, αναρτάται στον ιστότοπο του Π.Ι.Σ. Στη συνέχεια ακολουθεί η έκδοση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

7. Οι εξετάσεις διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα και για τους ιατρούς που αποδεδειγμένα πάσχουν από δυσλεξία, οι γραπτές εξετάσεις αφορούν μόνον σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ενώ η ανάπτυξη των γραπτών ερωτήσεων θα διενεργείται με προφορική εξέταση κατά την ώρα των γραπτής δοκιμασίας όλων των υποψηφίων, σε χώρο διαφορετικό του χώρου διενέργειας των εξετάσεων με συνεννόηση των μελών της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Αντίστοιχη αντιμετώπιση αναλόγως της νόσου τους, έχουν οι ιατροί που έχουν ειδικευτεί σε θέσεις υπεράριθμων ειδικευομένων ιατρών για λόγους υγείας.

8. Ο ιατρός έχει δικαίωμα επιλογής εξεταστικής επιτροπής εάν έχει ολοκληρώσει την ειδίκευσή του στην αλλοδαπή (εφόσον η ολοκλήρωση της ειδίκευσης δεν έχει πραγματοποιηθεί μέσω εκπαιδευτικής άδειας από το νοσοκομείο άσκησης του στην ημεδαπή).

9. Εάν ο υποψήφιος αποτύχει τρεις (3) φορές υποχρεούται να παρακολουθήσει για ένα εξάμηνο το πρόγραμμα της ειδικότητας και να δώσει άλλες δύο φορές εξετάσεις. Την τέταρτη φορά έχει δικαίωμα να δώσει σε άλλη εξεταστική επιτροπή. Σε περίπτωση αποτυχίας του, θα δώσει εξετάσεις για πέμπτη φορά στην ίδια επιτροπή.

Αρθρο 10

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα παρακάτω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις είναι τα εξής:

Α. Πιστοποιητικό ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος:

1. Αίτηση (παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Π.Ι.Σ.).

2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

3. Φωτοαντίγραφο άδειας/βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

4. Φωτοτυπία τίτλου ειδικότητας, στην περίπτωση ειδικευμένου ιατρού.

5. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου του οποίου ο ιατρός είναι μέλος, για την εγγραφή του στο μητρώο μελών αυτού, τις μεταβολές και τις τυχόν πειθαρχικές καταδίκες του, καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση των άλλων Ιατρικών Συλλόγων, στο ειδικό μητρώο των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο ιατρός.

6. Τα δικαιολογητικά (2,3,4) υποβάλλονται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο με την αίτηση (1) και μέσω αυτού διαβιβάζονται στον Π.Ι.Σ. η αίτηση με την βεβαίωση (5) και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

Δεν απαιτείται η επανυποβολή δικαιολογητικών που ήδη διαθέτει στο αρχείο του ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος. Ο Π.Ι.Σ. με βάση την βεβαίωση (5) χορηγεί το πιστοποιητικό ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στον αιτούντα.

Β. Πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης:

1. Αίτηση (παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Π.Ι.Σ).

2. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου του οποίου ο ιατρός είναι μέλος, για την εγγραφή του στο μητρώο μελών αυτού, τις μεταβολές και τις τυχόν πειθαρχικές καταδίκες του, καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση των άλλων Ιατρικών Συλλόγων, στο ειδικό μητρώο των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο ιατρός.

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4. Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του ιατρού, είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

5. Πιστοποιητικό/ά Νοσηλευτικού/ών Ιδρυμάτων που να προκύπτει ο χρόνος ειδίκευσης του ιατρού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιστοποιητικά των περ. 4 και 5 εφόσον είναι απαραίτητα.

6. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Π.Ι.Σ. παραβόλου, που προβλέπεται στην Γ5βΓ.

Ποικ.92030/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4413 Β΄).

Δεν απαιτείται η επανυποβολή δικαιολογητικών που ήδη διαθέτει στο αρχείο του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Γ. Βεβαίωση χρόνου ειδικότητας.

1. Αίτηση (παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Π.Ι.Σ).

2. Πιστοποιητικό/ά Νοσηλευτικού/ών Ιδρυμάτων που να προκύπτει ο χρόνος ειδίκευσης του ιατρού.

3. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου του οποίου ο ιατρός είναι μέλος.

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

5. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Π.Ι.Σ. παραβόλου, που προβλέπεται στην Γ5βΓ. Ποικ.92030/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4413 Β΄).

Τα παραπάνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις και τα συναφή προς αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Π.Ι.Σ. ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Π.Ι.Σ.

Άρθρο 11

Α. Οι Περιφέρειες εξακολουθούν να είναι αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, διερεύνησης γνησιότητας τίτλων σπουδών μέσω του συστήματος ΙΜΙ και για όλες τις ενέργειες, που απορρέουν από τις βεβαιώσεις/άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος που αφορούν στο αρχείο τους.

Β. Περιπτώσεις αλλοδαπών που ανανεώνουν τη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος παράλληλα με την άδεια διαμονής τους θα αποσταλούν οι φάκελοί τους στον ΠΙΣ εντός τριμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας, εκτός από τις περιπτώσεις που η απαιτείται άμεσα η ανανέωση της, οπότε θα αποσταλούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράβολο απαιτείται μόνον για την πρώτη φορά υποβολής σχετικής αίτησης στον Π.Ι.Σ.

Άρθρο 12

Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με την παρούσα καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!