Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΑΣΦ./81/481044/2019 Ασφαλιστική αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών απασχολούμενων (ρητινοσυλλέκτες, δασεργάτες, σμυριδορύκτες) - ασφαλισμένων μετά την 1/1/93 - οι οποίοι παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του τ.ΟΑΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18 
10432 Αθήνα 
Πληροφορίες: Β. Μπερούτσου 
Τηλέφωνο: 210 - 5285569 
fax:210 - 5229840 
e-mail :tm.asfalisismm@efka.gov.gr 

ΑΔΑ: 6ΥΑ4465ΧΠΙ-Ν2Ι 

Αθήνα, 16/04/2019 

Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./81/481044 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών απασχολούμενων (ρητινοσυλλέκτες, δασεργάτες, σμυριδορύκτες) - ασφαλισμένων μετά την 1/1/93 - οι οποίοι παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του τ.ΟΑΕΕ  

ΣΧΕΤ: - Η αρ. 4/2015 εγκύκλιος της Διοίκησης του τ. ΟΑΕΕ
 - Το άρθρο 36 ν. 4387/16 παρ. 1 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης  αρ. Φ.10035/18679/304/2014 (3347/τ. β΄/2014) ρυθμίστηκαν θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση του τ.ΟΑΕΕ ή του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των νεοασφαλισμένων από 1/1/1993 και εφεξής, οι οποίοι ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα. 

Ειδικά για τα πρόσωπα των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951 (179 Α΄) (ρητινοσυλλέκτες, δασεργάτες) και των ειδικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΔ, άρθρα 96 – 97, του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Α.Υ.Ε. 55575/1479/65, ΦΕΚ 816 Β΄) (σμυριδορύκτες) η ως άνω υπαγωγή στην ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ ορίστηκε ως προαιρετική εφαρμοζομένων στην περίπτωσή τους των διατάξεων του άρθρου 3 του πδ 258/05 (καταστατικές διατάξεις τ. ΟΑΕΕ).

Συγκεκριμένα, από τον 4/2014 τα προαναφερόμενα πρόσωπα, εφόσον ασφαλίζονταν στο τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τη δραστηριότητά τους αυτή και παράλληλα ασκούσαν επαγγελματική δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ, απαλλάσσονταν από την ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4387/16 διαμορφώνεται νέο πλαίσιο σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισμένοι πριν ή μετά την 1/1/1993 (παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι), εφόσον ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία είχαν υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, καταβάλλουν από 1/1/2017 τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 38, 39 και 40 του ν. 4387/16 ασφαλιστικές εισφορές για την κύρια ασφάλισή τους, για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα που ασκούν.

Εξάλλου, με την παρ. 7 του άρθρου 36 του προαναφερόμενου νόμου προβλέπεται η κατάργηση από 1/1/2017 του άρθρου 39 του ν. 2084/92, όπως ίσχυε, για υποχρεωτική ασφάλιση των από 1/1/93 και μετά ασφαλισμένων σε έναν μόνο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Συνεπώς, από 1/1/2017 οι ως άνω ειδικές κατηγορίες απασχολούμενων (ρητινοσυλλέκτες, δασεργάτες, σμυριδορύκτες), ασφαλισμένοι πριν ή μετά την 1/1/1993, εφόσον παράλληλα ασκούν και  επαγγελματική δραστηριότητα, υπάγονται σε έναν φορέα ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ, καταβάλλοντας όμως πολλαπλές εισφορές (άρθρο 36 ν.4387/16). Του παρόντος να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊσταμένων Τμημάτων Δ/νσεων, το προσωπικό αρμοδιότητός σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ  

Ακριβές Αντίγραφο 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ 2 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!