Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Εγκ. 439031/2019 Κατάργηση Έντυπων βιβλιαρίων Υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΕνιαίοςΦορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
Ταχ. Δ/νση:Αγ. Κωνσταντίνου 5 
10431 Αθήνα
Πληρ.: Ξεξάκης Νικ.
Τηλέφωνο:210 5228858
fax: 210 5243477
e-mail: gd.paroxon@efka.gov.gr

ΑΔΑ: 6ΔΑΜ465ΧΠΙ-3ΘΒ

Αθήνα 05-04-2019

Αρ. Πρωτ. 439031

ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ Α'

Θέμα: «Κατάργηση Έντυπων βιβλιαρίων Υγείας.» 

Σχετ:1. Το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-03-2019) 

2. Το αρ. Πρωτ. ΔΒ3/Γ/504/01-04-2019 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ 

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-03-2019) καταργούνται τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογενείας τους, , όπως αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ «Η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων κατά την εισαγωγή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα όπως κρατικό νοσοκομείο , ιδιωτική κλινική , ΚΑΑ, ΜΧΑ, θα πιστοποιείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ( αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κα). 

Παρακαλείστε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω. 

Κάθε σχετικό προηγούμενο έγγραφο παύει να ισχύει από το παρόν. 

Η ΠΡ/ΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΑΔΑΚΟΥ ΒΑΓΙΟΥΛΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡ/ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!