Οικονομικές Ειδήσεις

ΣΕΒ Κωδικοποίηση των αλλαγών στον αναπτυξιακό νόμο

Τις αλλαγές που επέρχονται στον αναπτυξιακό νόμο και τα κίνητρα εγκατάστασης υπηρεσιών αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα με το νόμο 4605/2019 του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κωδικοποιεί ο ΣΕΒ με σχετική έκθεση.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την απλοποίηση της χρήσης κινήτρων του Ν 4399/16 («Αναπτυξιακός Νόμος») ο νόμος προβλέπει τα εξής:

1. Δυνατότητα αξιοποίησης του 1/3 της εγκεκριμένης φορολογικής απαλλαγής ανά έτος (από το 1/5 που ισχύει σήμερα). Στην περίπτωση μερικής αξιοποίησης της φορολογικής απαλλαγής σε προηγούμενα έτη, λόγω έλλειψης επαρκών κερδών, η υπολειπόμενη φορολογική απαλλαγή προστίθεται στην ετήσια (δηλαδή, στο 1/3) των επόμενων ετών.

2. Το όριο μεγαλύτερων επενδύσεων («επενδύσεις μείζονος μεγέθους») για ένταξη στο Ν 4399/16 επαναπροσδιορίζεται στα 15 εκατ. ευρώ (από τα 20 εκατ. ευρώ, σήμερα) και στη δημιουργία μιας θέσης εργασίας ανά 1 εκατ. ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης.

3. Το δικαίωμα χρήσης της ωφέλειας της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την ολοκλήρωση του 50% της επένδυσης (από 100%, σήμερα).

4. Αποσαφηνίζονται θέματα μεταφοράς και μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων. Ως μετεγκατάσταση ορίζεται η «μετακόμιση» της ίδιας (ή παρεμφερούς ή μέρους) δραστηριότητας από άλλο χώρο στο χώρο που πραγματοποιείται η ενισχυόμενη δραστηριότητα. Ενώ «μεταφορά» υπάρχει όταν η ενισχυόμενη εγκατάσταση εξυπηρετεί (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) τον ίδιο σκοπό με την αρχική εγκατάσταση αλλά στην αρχική εγκατάσταση χάνονται θέσεις εργασίας.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο αναπροσαρμόζεται πλέον στα 5 εκατ. ευρώ, με τη σώρευση να ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση ή 20 εκατ. ευρώ για συνεργαζόμενες/συνδεμένες επιχειρήσεις στην τριετία.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, ο νόμος εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει κρίσιμα θέματα στη λειτουργία του Ν 4399/2016, όπως η ταχεία υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων, η μείωση της γραφειοκρατίας ένταξης / έγκρισης / ελέγχων, αλλά και η μεταφορά ζημιών πέρα των πέντε ετών.

Σε σχέση με τα κίνητρα εγκατάστασης κέντρων κοινών υπηρεσιών αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα, ο νέος νόμος τροποποιεί διατάξεις του α.ν. 89/1967 ως εξής:

1. Η διευρυμένη λίστα υπηρεσιών περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστική υποστήριξη, ελέγχους ποιότητας, κατάρτιση μελετών και συμβάσεων, διαφήμισης και marketing, επεξεργασίας στοιχείων, λήψη / παροχή πληροφοριών, R&D, λογισμικό και συστήματα πληροφορικής, αποθήκευση πληροφοριών, εφοδιαστική αλυσίδα συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς με ιδία μέσα, εκπαίδευση, τηλεφωνικά κέντρα και πληροφόρηση κ.τ.λ.

2. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν ενισχύσεις για πρόσληψη εργαζομένων (μέχρι 5 εκατ. ευρώ) για προγράμματα κατάρτισης (μέχρι 2 εκατ. ευρώ), για έργα έρευνας και ανάπτυξης (ανάλογα το είδος ως 20 εκατ. ευρώ), δαπάνες εξοπλισμού και μισθολογικού κόστους για ΤΠΕ (έως 200.000 ευρώ) κ.τ.λ.

3. Αφορά τόσο σε υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών όσο και σε ημεδαπές εταιρίες που παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες.

4. Βασική προϋπόθεση, το αντικείμενο των παρεχόμενων κοινών υπηρεσιών προς αλλοδαπές επιχειρήσεις να μην ασκείται στην Ελλάδα δύο έτη πριν από την υποβολή αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης. Επιτρέπεται, όμως, η παροχή ανάλογων υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ακόμα και κατά τη διάρκεια λήψης της ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η τήρηση χωριστικών οικονομικών καταστάσεων.

5. Οι εταιρίες που ενισχύονται υποχρεούνται να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων (ένα εκ των οποίων μπορεί να είναι μερικής απασχόλησης) και να έχουν τουλάχιστον 100.000 ευρώ ετήσιες δαπάνες λειτουργίας.

Για την ενεργοποίηση, όμως, των κινήτρων παραμένουν σε εκκρεμότητα δύο κρίσιμες ΚΥΑ, μια για τα θέματα και τις διαδικασίες ελέγχων, και μια για την εξειδίκευση των κατηγοριών ενισχύσεων.

Για το εμπορικό απόρρητο και τα πνευματικά δικαιώματα ο νόμος ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους.

Αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, καταργείται για λόγους ασφάλειας δικαίου η αναδρομικότητα (από το 2017) της επιβάρυνσης στους εισαγωγείς ή παραγωγούς τεχνολογικών προϊόντων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 37 του Ν 4540/2018. Η επιβάρυνση εισπράττεται από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων. Η αναδρομικότητα αυτή δημιουργούσε σοβαρά τεχνικά και νομικά προβλήματα στις εταιρίες. Ο εξορθολογισμός της διάταξης αποτέλεσε συλλογικό αίτημα εταιριών και φορέων του κλάδου. Ο ΣΕΒ, επίσης, υποστήριξε και προώθησε το αίτημα στα συναρμόδια υπουργεία, μιας και πολλές εταιρίες του κλάδου είναι επίσης μέλη του. Παραμένει, όμως, τονίζει ο Σύνδεσμος, σε εκκρεμότητα ο προσδιορισμός μιας εύλογης αμοιβής ανά κατηγορία μέσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!