Κεφάλαιο

Ε.2050/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4602/2019 (45 Α΄) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
TMHMATA Α΄& Β΄
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375872, 78
E-Mail:defk.a@aade.gr
defk.b@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΨΦΖΦ46ΜΠ3Ζ-ΟΑ9

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε.2050

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΣ:Πίνακα διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4602/2019 (45 Α΄) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4602/2019 (45 Α΄) με τίτλο «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις», εκτός των λοιπών ρυθμίσεων, μετά το άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α’) προστέθηκαν μεταξύ άλλων τα άρθρα 80Ι και 80ΙΑ, με τα οποία ρυθμίζονται και θέματα φορολογιών κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα:

α. Ως προς τη φορολογία ακίνητης περιουσίας προβλέπεται ότι κατά τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης μερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. χορηγείται σε αυτήν πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη, κατά παρέκκλιση του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013 αναφορικά με την πιστοποίηση καταβολής του αντίστοιχου φόρου (περ. γ’ παρ. 10 του άρθρου 80 Ι).

Το αυτό (ως προς τη χορήγηση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ισχύει και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης για τις απορροφήσεις από τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. των θυγατρικών τους εταιρειών (παρ. 1 και 2 του άρθρου 80 ΙΑ).

β. Ως προς τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων προβλέπεται ότι η σύσταση της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο (παρ. 9 του άρθρου 80 Ι).

Η μεταβίβαση του κλάδου υποδομών δια της μερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. και ειδικότερα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου υποδομών μεταβιβάζονται στην επωφελούμενη εταιρεία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. με καθολική διαδοχή. Μεταγραφές και λοιπές κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων έχουν αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου.

Δεν απαιτείται η υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτλου που δεν έχει μεταγραφεί (περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 10 του άρθρου 80 Ι).

Το αυτό (για τη μη υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης) ισχύει και 1 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης για τις απορροφήσεις από τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. των θυγατρικών τους εταιρειών (παρ. 1 και 2 του άρθρου 80 ΙΑ).

Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τις 9-3-2019 και εφεξής (άρθρο 91 του ν.4602/2019).

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!