Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΕΦΚΑ Εγκ. 15/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/2018( ΦΕΚ 200/τ.Α’/03-12-2018) περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22 
Τ.Κ.: 10671 Αθήνα 
Πληροφορίες: Π. Κοτσώρη 
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 3729719 
e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.gr 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΑΔΑ: 6ΓΠΘ465ΧΠΙ-Χ74 

Αθήνα, 28/03/2019

Αριθ. Πρωτ.Σ81/6/390249 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 15 

ΠΡΟΣ: 
Αποδέκτες του Πίνακα Α’ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ 
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 ΑΘΗΝΑ 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/τ.Α’/03-12-2018) περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51». 

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200 τ. Α’/03-12-2018) «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις», καθώς και το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.5955/143/08-02-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί αντιμετώπισης των περιπτώσεων αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών της παρ. 3 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/51, οι οποίες χορηγήθηκαν χωρίς υπαιτιότητα των λαβόντων μετά από απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Συνεπώς, οι αποφάσεις Διευθυντή με τις οποίες καταλογίστηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων τα οποία χορηγήθηκαν για την ως άνω αιτία μετά από απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να τροποποιηθούν και τα ποσά αυτά να αναζητηθούν σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν.4387/2016 και, βάσει της ως άνω διάταξης, άτοκα, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των σχετικών αποφάσεων. Συν/να: ΦΕΚ 178 τ. Α’ (3 φύλλα) Έγγραφο Φ.80.000/οικ.5955/143/ 08-02-19 ΥΠΕΚΑΑ (1 φύλλο) 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!