Συχνές ερωτήσεις Α.Α.Δ.Ε.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις ΑΑΔΕ Έμμεση Φορολογία - ΦΠΑ Θέματα λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Τελευταία Ενημέρωση: 18/3/2019 1:38 μμ σελ. 1/3 [Προέλευση Συνδέσμου] 

Έμμεση Φορολογία – ΦΠΑ  Θέματα λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία. 

Α. Γενικά θέματα Φ.Π.Α. 

1.Επιχείρηση εγκατεστημένη στο Η.Β. για τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα έχει αποκτήσει ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ χωρίς ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου, μπορεί να συνεχίσει και μετά τις 29/3/2019; 

Ναι, μπορεί να συνεχίσει τη διενέργεια των πράξεων αυτών στο εσωτερικό της Χώρας, διατηρώντας τον ίδιο Α.Φ.Μ., εφόσον ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στο εσωτερικό της Χώρας σύμφωνα με τη διαδικασία της με αριθ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1281/1993. 

Σημειώνεται ότι ο φορολογικός αντιπρόσωπος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον εντολέα του ως προς το ΦΠΑ. 

2. Επιχείρηση εγκατεστημένη στο Η.Β. για τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα έχει αποκτήσει Α.Φ.Μ. για σκοπούς ΦΠΑ χωρίς ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου. Για τις συναλλαγές που πραγματοποίησε στην Ελλάδα μέχρι 29/3/2019 έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ μετά τις 29/3/2019; 

Ναι, για τις πράξεις αυτές υποχρεούται και μετά τις 29/3/2019 να υποβάλλει δήλωση Φ.Π.Α.. 

3. Επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα διενεργεί πωλήσεις ελληνικών προϊόντων σε εμπόρους στο Η.Β. οι οποίες απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Μετά τις 29/3/2019 μπορεί να συνεχίσει τη διενέργεια των πράξεων αυτών; 

Μετά τις 29/3/2019 μπορεί να συνεχίσει να διενεργεί πωλήσεις ελληνικών προϊόντων σε εμπόρους στο Η.Β.. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι πράξεις που θα διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά: 

α) θα θεωρούνται ως εξαγωγές για τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται οι οριζόμενες από την τελωνειακή νομοθεσία διατάξεις. 

β) δεν θα συμπεριλαμβάνονται σε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων. 

4.  Επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα διενεργεί αγορές βρετανικών προϊόντων από εμπόρους στο Η.Β. τις οποίες συμπεριλαμβάνει στη δήλωση ΦΠΑ ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καθώς και στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. Μετά τις 29/3/2019 μπορεί να συνεχίσει τη διενέργεια των πράξεων αυτών; 

Μετά τις 29/3/2019 μπορεί να συνεχίσει να διενεργεί αγορές βρετανικών προϊόντων από εμπόρους στο 

Η.Β.. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι πράξεις που θα διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά: 

α) θα θεωρούνται ως εισαγωγές για τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται οι οριζόμενες από την τελωνειακή νομοθεσία διατάξεις, 

β) δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ούτε και σε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. 

5.  Πρακτορείο ταξιδίων εγκατεστημένο στην Ελλάδα παρέχει υπηρεσίες «πακέτο» για ταξίδι-εκδρομή που πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. αποκλειστικά ή εν μέρει στη χώρα αυτή. Πώς αντιμετωπίζεται από πλευράς ΦΠΑ; 

Η φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ κρίνεται κατά τον χρόνο πραγματοποίησης του ταξιδίουεκδρομή σε χώρες της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες και όχι κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής από μέρος του πρακτορείου. 

Συνεπώς, τα ταξίδια που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. θεωρούνται ως ταξίδια διενεργούμενα εν όλω ή εν μέρει (μικτά πακέτα, σχετ. η ΠΟΛ.1221/1995 εγκύκλιος) εκτός Ε.Ε.. 

6.  Επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα παρείχε μέχρι τις 29/3/2019 υπηρεσίες προς επιχείρηση εγκατεστημένη στο Η.Β. για τις οποίες είχε υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων παροχής υπηρεσιών. Εφόσον μετά τις 29/3/2019 συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες, θα πρέπει να υποβάλλει για τις υπηρεσίες αυτές ανακεφαλαιωτικούς πίνακες παροχής υπηρεσιών; 

Όχι, για τις παροχή υπηρεσιών που θα διενεργήσει μετά τις 29/3/2019 δεν θα υποβάλλει ανακεφαλαιωτικούς πίνακες παροχής υπηρεσιών. 

Β. Θέματα Επιστροφών Φ.Π.Α. σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ & 86/560/EOK 

1. Μέχρι πότε μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ για δαπάνες ελληνικών επιχειρήσεων στο ΗΒ, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 2018; 

Για τις εν λόγω δαπάνες μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ευρωπαϊκής πύλης μέχρι και τις 29/3/2019. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να φροντίσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το εν λόγω διάστημα, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την 29η Μαρτίου 2019, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβασή τους από την Ελλάδα (κ-μ εγκατάστασης) στο ΗΒ (κ-μ επιστροφής) προκειμένου να είναι εγγυημένη η διαβίβαση αυτών σύμφωνα με το αρ. 48 του Κανονισμού 904/2010. 

2. Τι θα γίνει αν δεν υποβληθεί ή δεν διαβιβαστεί η ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής ελληνικής επιχείρησης μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019 στο ΗΒ για δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 2018; 

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί ή δεν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά η αίτηση επιστροφής ελληνικής επιχείρησης προς το ΗΒ, τότε για τις εν λόγω δαπάνες θα ισχύει η διαδικασία που θα εφαρμόσει το Ηνωμένο Βασίλειο για τις επιστροφές ΦΠΑ σε υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες. 

3. Τι θα γίνει αν δεν υποβληθεί ή δεν διαβιβαστεί από το ΗΒ ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής από επιχείρηση του ΗΒ για δαπάνες του 2018 μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019; 

Εφόσον η επιχείρηση του ΗΒ δεν υπέβαλε εγκαίρως την αίτησή της ή έχει λάβει ενημέρωση ότι η ηλεκτρονική της αίτηση δεν διαβιβάστηκε στην Ελλάδα για δαπάνες του 2018, έχει εφαρμογή η 13η οδηγία 86/560/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 1986 και υποβάλλεται αίτηση απευθείας στην αρμόδια φορολογική αρχή της Ελλάδας. Το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης για επιχειρήσεις με εγκατάσταση εκτός ΕΕ, βρίσκεται αναρτημένο μαζί με τις σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/phpa/aitese-epistrophes-phpa-apo-choresektos-ee). 

4. Θα μπορεί μία επιχείρηση να τροποποιήσει μία ήδη υποβληθείσα αίτηση επιστροφής μετά την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ; 

Τυχόν υποβολή αλλαγών/διορθώσεων μετά τις 29 Μαρτίου 2019 θα πρέπει να γίνει σε απευθείας συνεννόηση της επιχείρησης με την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους επιστροφής. 

Ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του Τμ. Γ΄ - Επιστροφών ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός και εκτός ΕΕ: 

Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, Τμ. Γ΄ 

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4, 10672 Αθήνα 

Τηλ.: +30 210 3644990, 3644960 

email: vatrefunds@aade.gr 

5.  Μπορεί να υποβάλλει μία επιχείρηση αίτηση επιστροφής ΦΠΑ για δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ 1/1/2019 και 29/3/2019; 

Για δαπάνες που αφορούν την περίοδο 1/1/2019 – 29/3/2019, ισχύουν τα κάτωθι: 

  • Επιχείρηση του ΗΒ μπορεί να υποβάλει αίτηση επιστροφής προς την Ελλάδα για το εν λόγω διάστημα, μετά τις 29 Μαρτίου 2019, κατ’εφαρμογή της 13ης Οδηγίας (86/560/ΕΟΚ). Το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης επιστροφής για επιχειρήσεις με εγκατάσταση εκτός ΕΕ και σχετικές οδηγίες διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/phpa/aiteseepistrophes-phpa-apo-chores-ektos-ee. 
  • Αιτήσεις επιστροφής ελληνικής επιχείρησης που θα υποβληθούν μετά τις 29/3/2019 προς το ΗΒ και που αφορούν δαπάνες της επιχείρησης πραγματοποιηθείσες την περίοδο από 1/1 – 29/3/2019, θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία που θα εφαρμόσει το Ηνωμένο Βασίλειο για τις επιστροφές ΦΠΑ σε υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες. 

6.  Ποιες προθεσμίες θα ισχύουν για την έκδοση απόφασης επιστροφής στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί μετά την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ χωρίς συμφωνία για δαπάνες πραγματοποιηθείσες από 1/1/2018 έως και 29/3/2019; 

Για αιτήσεις επιστροφής που αφορούν δαπάνες πραγματοποιηθείσες εντός του 2018 έως και την 29η Μαρτίου 2019 οι οποίες θα υποβληθούν είτε πριν είτε μετά τις 29/3/2019, εξακολουθούν να ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπονται στα αρ. 20, 21 και 22 της Οδηγίας Επιστροφών ΦΠΑ (έκδοση της απόφασης το αργότερο 8 μήνες μετά την υποβολή της αίτησης). 

7.  Πώς υποβάλλεται αίτηση επιστροφής στην Ελλάδα από επιχειρήσεις (υποκείμενους στο ΦΠΑ) με εγκατάσταση εκτός Ε.Ε.; 

Η Ελλάδα κατ΄ εφαρμογή της 13ης Οδηγίας 86/560/ΕΟΚ έχει συνάψει συμφωνία επιστροφής Φ.Π.Α. με 2 κράτη εκτός ΕΕ, την Ελβετία και Νορβηγία, με τις οποίες υπάρχει συμφωνία αμοιβαιότητας. Υπό τον όρο της τήρησης της αρχής της αμοιβαιότητας, οι επιχειρήσεις του ΗΒ που ζητούν επιστροφή ποσού Φ.Π.Α. θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επιστροφής απευθείας στις ελληνικές φορολογικές αρχές, σύμφωνα με το έντυπο και σχετικές οδηγίες που διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/phpa/aitese-epistrophes-phpa-apo-chores-ektosee. 

8.  Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό επιστροφής το οποίο μπορεί να αιτηθεί μία επιχείρηση για το διάστημα 1/1/2019 έως 29/3/2019; 

Ισχύει το ελάχιστο ποσό των 50 ευρώ. 

9.  Ποια είναι αρμόδια υπηρεσία του ΗΒ για επιστροφές ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με εγκατάσταση εκτός ΕΕ; 

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο ιστότοπο: 

http://www.hmrc.gov.uk/vat/managing/international/nonEU-visits.htm. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΗΒ, είναι τα ακόλουθα: 

HM Revenue & Customs / VAT Overseas Repayment Unit 

Tel.: +44 (0) 3000 545 316 

Email: newcastle.oru@hmrc.gsi.gov.uk

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!