Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 12/2019 Γνωστοποίηση τροποποίησης των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (A΄56)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΖΑΧΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αγ. Κων/νου 5,
10431 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105274313
email: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr

ΑΔΑ: 63Φ3465ΧΠΙ-ΗΙ1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12

Αθήνα, 19-3-2019

Αρ. Πρωτ: 351234

ΠΡΟΣ:ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΠΣ- ΕΦΚΑ
(intrasoft international)
Πατησίων 12
10677 ΑΘΗΝΑ
2. ΗΔΙΚΑ Α.Ε
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10
10551 ΑΘΗΝΑ
3.ΕΟΠΥΥ
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12
15123 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΘΕΜΑ «Γνωστοποίηση τροποποίησης των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (A΄56)»

ΣΧΕΤ: α)το με αριθ. πρωτ. Φ. 40021 / οικ.3093/232/24- 1 -2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

β) Εγκύκλιος 20/2018

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 200 τ. Α’ δημοσιεύτηκε ο νόμος 4578/2018, με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις», όπου με το άρθρο 20 τροποποιείται το άρθρο 22 του ν.4529/2018.

Ειδικότερα, με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.4529/2018 προσδιορίσθηκαν τα πρόσωπα που θεωρούνται μέλη οικογενείας των άμεσα ασφαλισμένων, των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή γήρατος, καθώς και των δικαιούχων εξωιδρυματικού επιδόματος, τα οποία υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον Ε.Φ.Κ.Α.

Με το άρθρο 20 του ν.4578/2018 στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.4529/2018 μετά από τις λέξεις «αναπηρίας ή γήρατος» προστίθενται οι λέξεις «ή θανάτου», ούτως ώστε ως μέλη οικογενείας, εκτός του συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος και των δικαιούχων εξωιδρυματικού επιδόματος, να θεωρούνται πλέον και τα μέλη οικογενείας συνταξιούχου λόγω θανάτου και να ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ για παροχές υγειονομικής περίθαλψης.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων από τους αρμοδίους υπαλλήλους.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ Β. ΑΓΑΔΑΚΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!