Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ12α/Φ.32/Γ.Π. 58603/1722/2019 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δυνατότητα ατόμων με παραπληγία - τετραπληγία να τύχουν της ίδιας ευεργετικής μεταχείρισης με όσους εντάσσονται στο Πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(Α.μεΑ.)
ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(Α.μεΑ.)
Ταχ. Δ/νση:Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας:10110
Πληροφορίες:Σ. Γουλίδης
Τηλέφωνο:210-5281105
Fax:210-5281113
Email:sgoulidis@yeka.gr

ΑΔΑ: 6ΔΜ6465Θ1Ω-ΑΜΦ

Αθήνα 12-03-2019

Αρ. Πρωτ.: Δ12α/Φ.32/Γ.Π. 58603/1722

ΠΡΟΣ: 1) Όλους τους Δήμους
της χώρας
(μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου)
2) ΟΠΕΚΑ, Πατησίων 30,
Τ.Κ. 10170, Αθήνα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τη με Α.Π. Δ12α/Φ.32/Γ.Π.οικ.46042/1305/30-08-2018 Εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή επιδομάτων Βαριάς Αναπηρίας βάσει της υπ’ αρ. Γ4α/Φ.225/161/15-02-1989 ΚΥΑ “Ενοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες” (ΦΕΚ 108/Β') και του ανασφάλιστου υπερήλικα του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α')» (ΑΔΑ : 68ΔΩ465Θ1Ω-ΚΘΙ).

Σχετ: Το με Α.Π. 3129/01-11-2018 έγγραφο του Δήμου Καβάλας

Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Δήμου Καβάλας, με το οποίο τίθεται ερώτημα στην υπηρεσία μας για τη δυνατότητα ατόμων με παραπληγία - τετραπληγία να τύχουν της ίδιας ευεργετικής μεταχείρισης με όσους εντάσσονται στο Πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας, διευκρινίζουμε ότι η ως άνω Εγκύκλιος δύναται να τύχει αναλογικής εφαρμογής και για τους πάσχοντες από παραπληγία - τετραπληγία ή από ασθένεια που επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού και της ίδιας μορφής, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της υπ’ αρ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1594/Β723-12-2002), άρθρο 2, παρ. 2, περ. ε'.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!