Κεφάλαιο

Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου για το Α' εξάμηνο του 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
& ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:210 33 75 878
Fax:210 33 75 834
E-Mail:defk.a@mofadm.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 6ΤΡ546ΜΠ3Ζ-ΖΦΞ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2019

Αριθ. Πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου για το Α' εξάμηνο του 2019.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α'(άρθρα 1-43) του πρώτου μέρους του ν.4389/2016 (Α 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/22-3-2017 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε.» (ΦΕΚ Β7968).

3. Την 2/1757/0026/10-1-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία» ( ΦΕΚ Β'17).

4. Την ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1013895 ΕΞ2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: "Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας, καθώς και νυχτερινής εργασίας και εξαιρέσιμων, για το προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., για το Α'εξάμηνο 2019" (ΦΕΚ Β' 538).

5. Την Γ.Δ.Φ.Δ. 1028705 ΕΞ 2019/25-2-2019 απόφαση καθορισμού υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης για το Α'εξάμηνο 2019.

6. Την Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1009772 ΕΞ 2019/21-01-2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης στον Ε.Φ. 1023-801-0000000 Λογ/σμος 2120201001, οικ.έτους 2019, για την κάλυψη δαπάνης για υπερωριακή απασχόληση κατά το Α' εξάμηνο 2019, των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

7. Το άρθρο 176, παράγραφος 1 του Ν. 4261/2014, το οποίο δίνει τη δυνατότητα διανομής του συνόλου των υπερωριών εντός του τρέχοντος εξαμήνου του έτους για κάθε υπάλληλο.

8. Τις υπάρχουσες αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε την κατανομή των ωρών της απογευματινής υπερωριακής εργασίας, καθώς και της νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου & Περιουσιολογίου, για το Α' εξάμηνο του 2019, ως εξής:

ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

363 362 725

Η κατανομή υπερωριακή εργασίας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθ.πρωτ. Γ.Δ.Φ.Δ. 1015671 ΕΞ 2018/31-01-2018 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν θα υπερβεί κατά το Α' εξάμηνο 2019 τις: α) εκατόν είκοσι (120) ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας, β) ενενήντα έξι (96) ώρες νυχτερινής εργασίας και γ) τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Με εντολή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΜΑΡΙΑ Η. ΜΕΝΟΥΝΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!